MUTLAKA MAL BEYANINDA BULUNUN !

DİKKAT!

MAL BEYANINI VERMEYİ UNUTMA!

Eğitim Hizmetlerinde görev yapan eğitim çalışanları kardeşlerimizin, kadrolarımızın ve mesai arkadaşlarımızın %95'inin bankalara kredi veya kredi kartı borcu bulunmakta olup, %48 gibi büyük bir oranı ise haciz kıskacıdadır. Maaşında haciz bulunan eğitim çalışanlarının oranı ise %15-25 arasındadır.

Sendikamıza gelen birçok sorunlar arasında, kredi kartı veya kredi borcu olan üyelerimize bankalarca usulüne uygun yapılan icra vb. gibi tebligatlarda MAL BEYANINDA bulunulması istenmektedir. Tebligat tarihinde itibaren 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmayan üyelerimize DİSİPLİN CEZASI OLARAK 10 GÜN HAPİS CEZASI verildiği ve bu konuda yardımcı olunması istenmektedir.

Hukuk Büromuzca; konuya açıklık getirmek ve bilgilendirme yapılması açısından SÜRESİ İÇİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAMAK veya SÜRESİ İÇİNDE OLSA DAHİ USULÜNE UYGUN MAL BEYANINDA BULUNMAMAK suçlarından verilen 10 GÜNLÜK DİSİPLİN CEZASININ genel olarak borçla ilgili olmadığı, tebligat yasasına muhalefetten verildiği görülmekte olup, bu hapis cezası sadece borcun ödenmesiyle veya alacaklı ile anlaşma yoluyla kaldırılabilmektedir. Bu hükmü iyi bilen bankalar veya avukatları HAPİS CEZASI yolunu kullanarak alacaklarının ödenmesini sağlamaktadırlar.

Konu ile ilgili bilgilendirme dosyamızı görmek için devamını okuya tıklayın.

 

HAPİS CEZASININ NEDENİ, SÜRESİNDE  MAL BEYANINDA BULUNMAMAK VEYA USULÜNE UYGUN MAL BEYANINDA BULUNMAMAKTIR.


İİK'nun 337 ıncı maddesinde düzenlenen; mal beyanında bulunmama suçunun ön koşulu:
1) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak sanığa tebliğ edilmesi 
2)Tebliğ edilen bu belgede mal beyanında bulunma ihtarının yer almasıdır.

Suçun maddi unsuru mal beyanında bulunmak üzere süresi içerisinde icra dairesine gitmemek veya süresi içinde yazılı beyanda bulunmamaktır. Mal beyanı ile neyin ifade edildiği, İİK.nın 74. maddesinde, beyanda bulunma süreleri de aynı kanunda gösterilmiştir.Bu suç kasten veya taksirle işlenebilir. Maddedeki "mazereti olmaksızın" ibaresi bu sonucu doğurmaktadır.

Dolayısıyla burada bir objektif sorumluluk hali mevcut değildir. Suçun faili ise icra takibine maruz kalan borçludur. Mal beyanında bulunmama suçunun hukuki konusu kanunla öngörülen yükümlülüktür. Dolayısıyla bu suçun işlenmesi ile icra işlemlerinin yürütülmesi konusunda kanunla getirilen yükümlülük, yani kamu düzeni ihlal edilmektedir.

Bu durumun sözleşmeyle veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülükle ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle İİK. nın 337. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suça ilişkin eylemin ika edilmesiyle, her hangi bir sözleşmeye aykırı hareket edilmesi söz konusu olmayıp, kanunla getirilen mal beyanında bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmektedir. Bu hal ise Anayasanın 38 maddesinde öngörülen kuralla ilgili değildir. Şöyle ki, bir icra takibinin yürütülebilmesi için borçlunun mallarının bilinmesi gerekmektedir. Bu malların alacaklı tarafından bilinmemesi halinde ise, borçlunun yeterli malını mal beyanı yoluyla bildirmesi, hatta hiç malı yoksa bu durumu belirterek geçiminin dayanaklarını göstermesi gerekmektedir. Burada mal beyanı yükümlülüğünün kanunen öngörülmesinin nedeni, devletin icra örgütünü kurması ve bu örgütün çalışmasını temin için esas alınan kamu düzeninin sağlanmasıdır.

Borçlunun bu suçtan cezalandırılabilmesi için, hakkında geçerli bir icra takibinin bulunması, takip nedeniyle icra veya ödeme emrinin Tebligat Yasası hükümlerine uygun olarak borçluya tebliğ edilmesi, tebliğ edilen belgede mal beyanında bulunma ihtarı ve beyan süresinin yer alması, borçlunun ihtara rağmen mazereti olmaksızın süresi içerisinde beyanda bulunmak üzere icra dairesine gitmemesi veya yazılı beyanda bulunmaması ve borçlunun haczi olanaklı mal veya alacaklarının alacaklı tarafından bilindiği ve bilinmesi gerektiğinin ispat olunmaması gerekir.


İİK'nın 337. maddesinde düzenlenen mal beyanında bulunmama suçu, yasal bir yükümlülüğün mazeretsiz olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu suç ile korunmak istenen hukuki yarar "borcun ödenmesi" olmayıp, yasa hükmüne uyulmasının sağlanması suretiyle, cebri icranın etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına ilişkin kamu otoritesidir.

USULÜNE UYGUN VERİLMEYEN MAL BEYANINDAN DOLAYIDA 10 GÜN HAPİS CEZASI VERİLİYOR.

---------------------------------------------

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Sanık hakkında yapılan icra takibinde ödeme emrinin 03.12.2007 tarihinde sanığa tebliğ edildiği vekilinin 04.12.2007 tarihinde sanığın.............. ilköğretim okulunda hizmetli olarak çalıştığı maaşından başkaca bir gelirinin bulunmadığı bildirilip ayrıca faiz oranına itirazda bulunup mal beyanı dilekçesi verildiği icra dosyasının incelemesinden anlaşılmaktadır.

Mal beyanı dilekçesi borcun ne surette ödenebileceğini içermesi gerekmektedir.Sanık vekili sanık adına verdiği mal beyanı dilekçesinde sadece sanığın görev yaptığı okulun adını ve sanığın unvanını bildirip gelir olarak maaşını bildirmiş,buna rağmen borcun ne surette ödenebileceğini bildirmemiştir.


Bu durumda dilekçenin süresinde verilmiş mal beyanı dilekçesi olarak kabulü mümkün olmadığından İİK nın 337/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR:
1- sANIĞIN MALBEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU SABİT GÖRüLMEKLE.......10 GÜN HAFİF HAPİS CEZASI İLE CAZALANDIRILMASINA..


----------------------------------------------------------

DEVLET MEMURU OLMAK MAL BEYANI BULUNMAYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ

Yargıtay kararlarına göre, bir şahsın devlet memuru olması mal beyanında bulunma yükümünü kaldırmaz. Yine bir Yargıtay kararına göre, m.74 teki düzenleme cebri icranın etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin kamu otoritesidir. Bu beyanda bulunmayan kişi ise bu otoriteye ters düştüğünden cezalandırmaktadır. m.74, borçluya yasal bir yükümlülük getirmekte bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda, ceza öngörmektedir.

MAL BEYANI

İİK m. 74 :Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcun ne surette ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir

USULÜNE UYGUN MAL BEYANI ÖRNEĞİ

Eğer belgeli bir borcunuz varsa ve ödemediyseniz icraya verilemeniz olasılığı çok yüksektir. Alacaklı icra dairesine başvurunca, icra dairesi bir icra dosyası açar ve borçluya alacaklıyı, borcun sebebini ve icraya girdiği andaki (icra masrafları ve avukatlık ücretini içermeyen) borç tutarını gösteren bir ödeme emri gönderir. Ödeme emirleri alacağın türüne göre belirli itiraz ve mal beyanında bulunma süreleri içerir. Elinize geçen ödeme emrinin alt kısmındaki açıklamalarda ödeme emrinin elinize geçmesinden itibaren kaç gün içinde mal beyanında bulunmanız gerektiğini yazar. Bu süre içerisinde icra dairesine vereceğiniz dilekçe sizi 10 gün hapis cezasından kurtaracaktır. Aşağıda verdiğimiz örneği kendi durumunuza göre değiştirerek kullanabilirsiniz (.Ayrıca verdiğiniz dilekçenin icra müdürlüklerinde yanlış dosyaya gitme ya da kaybolma ihtimaline binaen, icra müdürünün imzalayıp tarih attığı dilekçenizin bir suretini de kendinize almanızda büyük fayda vardır.)

ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NE

Dosya No            : 2007/10045

BORÇLU                  :AD SOYAD

                                   ADRES

Dilekçe Konusu  : Mal Beyanımın Sunulmasıdır.

Mal Beyanım      : Müdürlüğünüzce gönderilmiş olan ödeme emrini 30.03.2007 tarihinde aldım. Süresinde mal beyanında bulunuyorum. Ben ...... İLİ ......... Müdürlüğü'nde ........... sicil numarasıyla memuru olarak çalışmaktayım. Maaşım ....... YTL dir.

Maaşım aşağıda listelediğim icra müdürlüklerinden hacizlidir (varsa). Başkaca bir gelirim bulunmamaktadır. Evimde kullandığım eşyalarımı aşağıda listeliyorum. Borcumu karşılayacak gayrimenkulüm,adıma kayıtlı aracım, üçüncü şahıslarda hak ve alacağım ve de bankalarda herhangi bir hak ve alacağım ya da mevduatım bulunmamaktadır. Borcumu,alacaklı vekili/alacaklı ile anlaşarak(genelde 3 ay sonrasını yazın) dört eşit taksitte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 2007 aylarında ödemeyi istiyorum. Dilekçemin mal beyanım olarak kabulünü ve alacaklıya tefhimini arz ve talep ederim. (tarih)

Ev eşyalarım: 1 adet 55 ekran vestel tv.    300 YTL değerinde

                          1 adet arçelik buzdolabı       500 YTL değerinde   

                      1 adet ariston çam. mak.      500 YTL değerinde

                     1 adet sunny radyo                50 YTL değerinde

                     3 adet makina halısı            300 YTL değerinde

Maaşınızda haciz varsa, hangi icra müdürlüklerince hacizliyse belirtin.

                                                                                                İsim Soyisim

                                                                                                    (imza)

Eki : Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

GÜNCELLEME

Anayasa Mahkemesi, icra takibinde mal beyanı bulunmayanlara verilen 10 günlük hapis cezasını iptal etti. Hüküm 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. 

Anayasa Mahkemesi, 1932’den bu yana yürürlükte bulunan ‘mal beyanında bulunmayanlara’ verilen 10 günlük hapis cezasını iptal etti. İcra takibinde mal beyanında bulunmayan borçlular hakkında açılan mal beyanında bulunmama davaları hem mahkemeleri hem de vatandaşların çilesi haline gelmişti.

Yapı ve Kredi Bankası avukatı, İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nde hakkında icra takibi başlatılan Hayrettin Çokcan’ın usulüne uygun mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle İcra İflas Yasası’nın (İİY) 337. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle, İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Sanık avukatı M.Bülent Bilen, söz konusu yasa maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulunmuştu. Avukatın talebini inceleyen Hakim Mehmet Uysal, iddiayı ciddi bularak yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verdi. Hakim Uysal’ın 24 Şubat 2006’daki başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 337. maddesinin 1. fıkrasının iptaline, iptal hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. 

+