TEÇ-SEN : Yer değiştirmelerde uygulanan keyfiyete Yargı Dur Dedi

Eğitim çalışanları olarak atama ve yer değiştirme yönetmeliğimizin olmaması konusu yıllardır özellikle yer değiştirmelerde büyük problemler ortaya çıkarmıştır. Yer değiştirmelerimiz tamamen idarenin insiyatifine bırakılmış, idare de bu insiyatifini hiçbir objektif kritere tabi tutmadan "yüksek bir yerden gelen telkinler doğrultusunda" kullanmıştır.  Yüksek yerlere ulaşabilen eğitim çalışanları tayinlerini yaptırmış ulaşamayanlar ise mağduriyetleriyle ortada kalmıştır.

Sendikamız üyesi Ali KİRAZLI'yı temsilen açtığımız davada mahkeme tarihi bir karar vererek, ".... İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde boş bulunan bir adet şef kadrosuna atanma istemiyle başvuran şefler arasında objektif kriterler çerçevesinde bir değerlendirme yapılması gerekirken, bu yönde bir değerlendirme yapılmaksızın davacının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atanma istemiyle yaptığı başvurunun, sırf yerine atama yapılamayacağından bahisle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."  Yani il-ilçe veya kurum müdürlüklerinde boş bulunan kadrolara atama yapılırken başvuranlar arasında idarenin objektif bir şekilde değerlendirme yaparak atama yapması gerektiğini yargı verdiği kararla ortaya koymuştur.  

Bu kararın ışığında, taleplerimiz doğrultusunda düzenlenecek atama ve yer değiştirme yönetmeliğimizin  bir an önce yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile de yıllardır yaşadığımız bu sorunun ortadan kalkacağını ümit ediyoruz. .

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

YOZGAT İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2010/286 KARAR NO : 2010/799

DAVACI : Ali KIRAZLI'yı temsilen Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

VEKİLİ : Av. Abdullah KÜLBAY

Strazburg Cad. No: 12/16 Sıhhiye /ANKARA DAVALI : Kırşehir Valiliği, Merkez/KIRŞEHİR

DAVANIN OZETI : Kırşehir ili Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacı tarafından, Kırşehir II Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan ve boşalacak şef kadrosuna atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin19.02.2010 tarih ve 2448 sayılı işlemin; 08.12.2009 tarihinde idareye başvurarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasını talep ettiği, dilekçesine uzun süre cevap verilmediği, yaklaşık 50 gün sonra verilen cevapta yerine şef ataması yapılmadan talebinin karşılanamayacağının bildirildiği, verilen cevabın hukuka uygun olmadığı, çünkü kendisinin atanması halinde Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kendisi hariç üç tane şefin görev yaptığı, kendisinden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atanan ...........V.Ş.'nin görev yeri olan Akçakent ilçesinde yalnızca anılan şahsın görev yaptığı, yerine herhangi bir atama da yapılmadığı, işlemin eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının yardımcı hizmetler sınıfında çalışmakta iken 2005 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu, daha sonra şeflik sınavına girerek şef olduğu ve kendi isteği ile 02.04.2009 tarihinde Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atandığı, davacının dilekçesine istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasının mümkün olmadığı, ...........V.Ş.'nin ise 2 yıllık yüksek okul mezunu olduğu, II Milli Eğitim Müdürlüğünde 2003 yılında VHKİ olarak göreve başladığı, 2007 yılında şeflik sınavını kazanarak şef olarak II Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığı, yargı karan ile şefliği kazanan tüm personelin atamasının iptal edildiği, ardından 2009 yılında şeflik sınavını kazanarak 31.12.2009 tarihinde Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şef olarak atandığı, ancak ilçenin nüfus ve öğrenci bakımından en küçük ilçe olması ve ...........V.Ş.'nin her türlü mal ve hizmet alım ihaleleri, ödenek aktarma ve ödemelerinde, yıllık bütçenin hazırlanmasında teknik olarak deneyimli, dürüst ve çalışkan bir elaman olması nedeniyle II Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak naklen atandığı, ...........V.Ş.'nin  uzun yıllar bütçe yatırım şubesindeki görevini başarıyla yürüttüğü, deneyim ve tecrübe sahibi olduğundan dolayı kamu yararı gereği işlemin tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Yozgat idare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, Kırşehir ili Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacı tarafından, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan ve boşalacak şef kadrosuna atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 19.02.2010tarih ve 2448 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler."hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Anadolu Üniversitesi dört yıl süreli işletme Fakültesi mezunu olan davacının, şeflik sınavına girerek başarılı olduğu ve02.04.2009 tarih ve 32094 sayılı işlemle Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şef olarak atandığı, 08.12.2009 tarihinde idareye başvurarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan ve bundan sonra boşalacak şef kadrosuna atanma istemiyle yaptığı başvurunun, yerine şef ataması yapılamayacağından bahisle 19.02.2010 tarih ve 2448, sayılı dava konusuişlemle reddedildiği, davacı ile birlikte Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeşef olarak görev yapan .....G.P.'tın da Kırşehir il Milli Eğitim Müdürlüğüneatanma telebinin aynı işlemle reddedildiği, bu arada iki yıl süreli Makina Programımezunu olan ve şeflik sınavını kazanarak 31.12.2009 tarihinde Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şef olarak atanan .....V.Ş.'nin Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde boş bulunan şef kadrosuna atanma istemiyle 04.01.2010 tarihinde yaptığı başvuru üzerine önce 12.01.2010 tarih ve 443 sayılı işlemle 6 ay süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görevlendirildiği, ardından görevlendirme süresi dolmadan 09.02.2010 tarih ve 1751 sayılı işlemle Kırşehir il Milli Eğitim Müdürlüğüne istek ihtiyaç nedeniyle şef olarak atandığı, davacının II Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atanma istemiyle başvurduğu 08.12.2009 tarihi itibariyle Kırşehir Merkezde toplam 12 şef kadrosundan 11 'inin dolu, l'inin boş olduğu, Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 3 şef kadrosundan 2'sinin boş, l'inin dolu olduğu, Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ise toplam 3 şef kadrosu bulunduğu ve tamamının dolu olduğu anlaşılmaktadır.

Olayda, Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan davacının ve ...G.P. 'ın 08.12.2009 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atanma istemiyle başvurduğu, 04.01.2010 tarihinde başvuran ...........V.Ş.'nin ise 09.02.2010 tarihinde II Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığı, davacının başvurusunun ise 19.02.2010 tarihinde reddedildiği, öte yandan dört yıllık fakülte mezunu davacının şefliğe 02.04.2009 tarihinde, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu ...........V.Ş.'nin ise 31.12.2009 tarihinde atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, her ne kadar davalı idarece ...........V.Ş.'nin bütçe ve yatırım şebesinde uzun süre çalışmış olması nedeniyle deneyim ve tecrübe sahibi olduğundan kamu yararı gereği atanmasının yapıldığı belirtilmekte ise de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeİd şef ihtiyacının somut bilgi ve belgeler ışığında ortaya konulması ve başvuran adayların hizmet, kariyer ve liyakat durumlarının dikkate alınması suretiyle Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde boş bulunan bir adet şef kadrosuna atanma istemiyle başvuran şefler arasında objektif kriterler çerçevesinde bir değerlendirme yapılması gerekirken, bu yönde bir değerlendirme yapılmaksızın davacının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atanma istemiyle yaptığı başvurunun, sırf yerine atama yapılamayacağından bahisle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giden ile 500,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihim izleyen (30) gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 22/10/2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Uye

MUHAMMET EMİN ÖZGÖKÇE 101571

Uye

ADEM ÖZDAĞ 101829

Başkan RECEP KILIÇ

37929 X

+