DPY ve BURSLULUK SINAVINDA KONTENJAN AYIBI

ANAYASAMIZ AÇIKCA İHLAL EDİLİYOR?

EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ.

1982 Anayasasının "Kanun Önünde Eşitlik " başlığını taşıyan 10'uncu  maddesi  şöyle demektedir:

        "   Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

           Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

           Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." Hükmü yer almaktadır.

           Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2008 DPY ve Bursluluk Sınavı kılavuzunda yer alan kontenjanlarda, belirli bir zümreye imtiyaz tanınmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI 2008 DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI KLAVUZUNDA;

"3. DEVLET PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUK KONTENJANLARININ DAĞILIMI
          Devlet parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanları;

•a.        %15'i 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklara,

•b.        % 10'u ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu bulunmayan çocuklara,

•c.        % 25'i öğretmen çocuklarına,

•d.        % 50'si diğer çocuklara ayrılır.

               "a", "b" ve "c" fıkralarında ayrılan kontenjanların dolmaması hâlinde, açık kontenjan "d" fıkrasındaki diğer öğrencilere ayrılan % 50'lik kontenjana eklenir. "a", "b" ve "c" fıkralarında belirtilen kontenjandan yararlanacak adayların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. "

         Adaylar ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde sınavı kazansalar bile parasız yatılı veya burslu okuma haklarından yararlanamazlar.

Şimdi soruyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan Türk Vatandaşları eşittir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Öylemi?

Öyleyse, yanıtlanması istiyoruz, "Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı kılavuzunun 3.maddesi b bendinde"  NEDEN? Öğretmen Çocuklarına %25 Kontenjan ayrılıyor.

* Bu vatanın diğer çocuklarına haksızlık değil mi?

 * Bu vatanda açlıkla yaşayan memuruna - hizmetlisine haksızlık değil mi?

* Bu vatanda asgari ücretle geçimi sağlayanlara haksızlık değil mi?

* Bu vatan içinde yaşayan ve ailesi parçalanmış çocuklara haksızlık değil mi?

* Bu vatan için canını vermiş ŞEHİT çocuklarına haksızlık değil mi?

ÇOCUKLARIMIZ ARASINDA SINIF FARKINI YARATANLARI

K  I  N  I  Y  O  R  U  Z !

Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL'in konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasını görmek için devamını okuya tıklayın

  

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu yayınlanmış olup, Kılavuzun 3.maddesinin b bendinde "Öğretmen Çocuklarına %25 kontenjan" ayrılmıştır.

 TC. Anayasanın "Kanun Önünde Eşitlik " başlığını taşıyan 10'uncu  maddesinde; " Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

            Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." Hükmü yer almaktadır.

Anayasanın eşitlik ilkesinde belirtilen "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" hükmü, öğretmenler lehine bozulmuş olup, bu uygulama yıllardır devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına defalarca yapmış olduğumuz müracaatlardan da sonuç alınamamıştır.

Yıllardır uygulanan bu sistemde yapılan sınavların çocuklarımızın psikolojisini bozacağı gibi, anne ve babası öğretmen olmayan çocuklarımızın ailesinden utanmasına sebep verecek kadar vahim sonuçlar doğurabilmektedir.

Oysaki, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devletinin korumasında olup, biri diğerinden sadece anne veya babasının sınıfsal bir farkından dolayı üstün tutalamaz, tutulmamalıdır. Bir fark yaratılmak isteniyorsa, bu asgari ücretle geçimi sağlayan vatan evlatlarına, açlık sınırının altında görev yapan memur ve hizmetlilere, ailesi parçalanmış, anne veya babasının yanında kalan çocuklarımıza ve bu vatan için canını vermiş şehit çocuklarına sağlanmalıdır.

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında çocuklarımız arasındaki bu sınıfsal farkın kaldırılmasını ve tüm evlatlarımızın aynı eşit şartlarda eşit imkanlarla yarışabileceği bir sınav sisteminin yapılandırılması için Milli Eğitim Bakanını ve bürokratları göreve çağırıyoruz.14/01/2007

 

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

+