TEÇ-SEN : Soruşturma Yapılmadan Verilen Disiplin Cezaları Geçerli Değildir.

Disiplin cezalarının bazı idareciler tarafından zaman zaman kişisel sürtüşmeler neticesinde keyfi olarak verildiği bilinmektedir. Ankara Keçiören İsmail Enderun İlköğretim Okulu'nda görevli üyemize okul müdürü tarafından soruşturma açılmadan, sadece savunması alınarak 1/30 aylıktan kesme cezası verilmiştir. Sendika olarak bu hukuksuz ve keyfiyetçi cezayı daha önce yargıya taşımıştık.

Ankara 4. İdare Mahkemesi'de bu hukuksuz uygulamaya dur diyerek,  Disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasını, tarafsızlık ve objektiflik ilkesi ihlal edildiği gerekçesiyle iptal etmiştir.

Eğitim çalışanlarına yapılan hukuksuz uygulamaların daima karşısında olan sendikamız, dün olduğu gibi bugünde, mücadele etmeye devam edecektir.

Mahkeme kararı aşağıdadır:

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/1073 KARAR NO : 2011/51

DAVACI_______________ : HASAN HANİLÇE'Yİ TEMSİLEN TÜM EĞİTİM

ÇALIŞANLARI SENDİKASI

V EKİLİ_______________ : AV. ABDULLAH KÜLBAY

Strazburg Cad. No: 12/16 Sıhhiye /ANKARA

DAVALI_______________ : KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI / ANKARA

DAVANİN ÖZETİ_________ : Ankara İli, Keçiören İlçesi, İsmail Enderun İlköğretim

Okulunda hizmetli olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 01.06.2010 tarih ve 410/370 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, kendisinin"%40 özürlü olduğu, promosyon uygulaması ile ilgili şikayeti üzerine tarafına peş peşe soruşturmalar açılarak savunmasının istenildiği ve soruşturmacı tayin edilmeden okul müdürü tarafından kişisel kast ve kin güdülerek ceza verildiği ileri sürülerek iptali ile yapılan kesintilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ ; Tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savuunlmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 4. İdare Mahkcmesi'nce gereği görüşüldü:

Dava. Ankara İli, Keçiören İlçesi, İsmail Enderun İlköğretim Okulunda hizmetli olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 01.06.2010 tarih ve 410/370 sayılı işlemin iptali ile yapılan kesintilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesinde, kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinde ise "Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Yasa ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan haklan gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdürler.

Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

a)   Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma, cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamamasımına uğramasını önlemek,

b)   Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek.

c)            T.C.

d)           ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

e)            ESAS NO : 2010/1073 KARAR NO : 2011/51

f)            c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazı, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadırlar" hükmü yer almıştır.

g)            Anılan yasa ve yönetmelik kurallarının incelenmesinden, disiplin amirlerince disiplin cezasına konu olabilecek eylemin tesbiti halinde usulüne uygun olarak soruşturma açılarak yasal süreleri içinde soruşturmanın tamamlanmasını müteakip oluşturulan raporu yönetmelik hükmünde belirtilen sorumluluk çerçevesinde değerlendirilerek ilgili hakkında işlem tesis edilmesi gerekeceği anlaşılmaktadır.

h)           Dosyanın incelenmesinden, Ankara İli, Keçiören İlçesi, ismail Enderun İlköğretim Okulunda hizmetli olarak görev yapan davacının, okul müdürlüğünce, verilen görevleri eksik yaptığı veya hiç yapmadığının tespit edilerek hatırlatılmasına rağmen yapmadığı, görevin işbirliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı hareket ederek çalışan personelin moralini bozduğu, kurumda verimi düşürdüğü, diğer personelin iş yükünü arttırdığı iddiasıyla Disiplin Amiri Okul Müdürü tarafından 07.05.2010 tarihinde savunmasının istenilmesi üzerine 14.05.2010 tarihinde verdiği savunma yazısı yerinde görülmeyerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

i)             Bu durumda davacının kusurlu davranışı nedeniyle disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasında, tarafsızlık ve objektiflik ilkesi ihlal edildiğinden yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

j)            Öte yandan, hukuka aykırılığı belirlenen işlemler nedeniyle ilgililerin uğradığı zararların tazmini, Anayasanın 125. maddesi gereği olup, işlem nedeniyle davacının uğradığı parasal kayıpların davacıya ödenmesi gerekmektedir.

k)           Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idarece hesaplanarak dava açma tarihi olan 11.06.2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 113,20 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 550.00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 20/01/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

         Başkan MÜRTEZA GÜLER

       32688

      Uye

           ERSİN KIZILAY 101107

          Uye

q)           İSMAİL ÖZTÜ

+