TEÇ-SEN : Kaymakamların Geçici Görevlendirme Yetkisi Yoktur.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre il içinde geçici görevlendirme yetkisi sadece Valilere verilmiş olup, bu yetkinin devredilemeyeceği de ilgili kanunda ayrıca belirtilmiştir. Ancak; geçici görevlendirmelerde kanunun bu hükmüne riayet edilmeyerek kaymakamlık oluru ile geçici görevlendirmeler yapıldığı zaman zaman sendikamıza iletilmektedir.

Son olarak;  Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli üyemiz, aynı zamanda Sendikamız Kayseri Şube Teşkilatlandırma Başkanı Adem ERDOĞAN'ın 5442 sayılı İl İdaresi Kanuna aykırı bir şekilde yapılan geçici görevlendirilmesinin iptali istemiyle sendikamızca açılan ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde görülen davada, Melikgazi Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu geçici görevlendirme iptal edilmiştir.


T.C.

KAYSERİ 2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/763 KARAR NO : 2011/56

DAVACI_________________ : ADEM ERDOĞAN'I Temsilen

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ___________________ : AV. ABDULLAH KÜLBAY

Strazburg Cad. No: 12/16 Sıhhiye /ANKARA DAVALI : MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Melikgazi/KAYSERI

... * DAVANIN OZETI   : Davacı sendika vekilince, Kayseri İli, Melikgazi ilçe Milli

Eğitim Müdürlüğü emrinde memur olarak görev yapan müvekkil sendika üyesinin isteği ve

muvafakati olmaksızın Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 75. Yıl İMKB İlköğretim Okulu'na

geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 19.08.2010 tarih ve-14698 sayılı işledin, müvekkil

sendika üyesinin, sendikanın Kayseri İl Yönetim Kurulu üyesi ve teşkilatlandırma başkanı

olduğu için haklı bir sebep olmaksızın geçici olarak görevlendirilemeyeceği, il içinde geçici

görevlendirmenin Vali tarafından yapılması gerektiği, geçici görevlendirmenin süreli olması

gerektiği, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali edilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Süresinde savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava; Kayseri İli, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde memur olarak görev yapan davacı sendika üyesinin isteği ve muvafakati olmaksızın Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 75. Yıl İMKB İlköğretim Okulu'na geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 19.08.2010 tarih ve 14698 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

5442 II İdaresi Kanunu'nun 8/C maddesinde; "[A] ve [BJ fıkralarında yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvillerinin, mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber, mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirileceği" kuralı yer almıştır.

Avnı Kanun'un IH. Bölümünün "Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri"ini düzenleyen II. kısmının 31. maddesinin (G) fıkrasında: "Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde ile kaymakamlara, ilçedeki kamu görevlilerinden sadece uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahtemlerin görevlendirilmesi konusunda yetki tanınmış olup bu yetkinin kullanılması valiliğe teklifte bulunulması suretiyle mümkün kılınmıştır. Kaldı ki bu şekilde yapılacak bir görevlendirme işlemi dahi maddede öngörülen memur ve müstahdemlerin asli görevlerine halel getirilmemesi şartına bağlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda anılan 5442 sayılı Kanun'un 8/C maddesiyle de, il içinde bütün memurların gerektiğinde kadrosu ile birlikte görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda valilere yetki

T.C. KAYSERİ 2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/763 KARAR NO : 2011/56

tanınmış olup, kural olarak Kanun'la verilen bu yetkinin yetki verilen makam tarafından kullanılması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Kayseri İli, Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde memur olarak görev yaptığı, muhasebe servisine yeni şef atandığı, hastane ve eczane ödemelerinin artık SGK tarafından yapıldığı, iş yükünün azalarak personel fazlası oluştuğundan bahisle 19.08.2010 tarih ve 14698 sayılı Kaymakamlık Oluru ile Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 75. Yıl İMKB İlköğretim Okulu'na aynı görevle geçici olarak görevlendirildiği, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

fi ,

Bu duruma göre, davacının hizmetine, il veya ilçe içinde başka bir yerde ihtiyaç duyulması halinde, ancak 5442 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca kendisini o görev yerine atayan Valilikçe geçici olarak görevlendirilmesi mümkün olup yetkisi olmayan Kaymakamlıkça yapılan geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 97,80 TL yargılama gideri ile yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümleri uyarınca belirlenen 550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 26/01/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan KEMALETTİN İŞLEK 37742

Uye

MEHMET ALİ DİNÇER 102679

Uye ALİ ÇELEN 101640

+