TEÇ-SEN: "Hizmetlilere Uygulanan "ANGARYALARI" Yargıya Taşıdık!"

Milli Eğitim Bakanlığında Hizmetli Kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının "Kaloriferci ve Bekçi" olarak görevlendirilmesinin Yasaya aykırı olduğu yönündeki hukuksal tespitimizi ve uyarılarımızı dikkate almayan Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarını Yargıya Taşıdık!

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde "Bekçi ve Kaloriferci kadrosuna atanabilmek için en az Lise ve Dengi Okul mezun olmak" şartı olmasına rağmen lise mezunu olmayan hizmetliler'e ANGARYA vererek, Bakanlık "Kaloriferci ve Bekçi" açığını kamufle etmektedir. Yıllardır devam eden bu uygulamanın sona ermesi için Sendikamızca Danıştay'a dava açılmıştır. Devamı için tıklayın!

 

DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA 

İPTAL KARARI İSTEYEN

(DAVACI)                                      : TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                           ( Çankaya VD 8740174473)     

VEKİLİ                                                 Av. Abdullah KÜLBAY

Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI)                                       : Milli Eğitim bakanlığı

ADRESİ                                          : Bakanlıklar ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                   : Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15.09.2010 tarih ve 57699 sayılı idari işlemi,  

TEBLİĞ TARİHİ                              : 20.09.2010  

KONUSU                                            : Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15.09.2010 tarih ve 57699 sayılı idari işleminin İPTALİNE karar verilmesi talebidir.   

                                                           AÇIKLAMALAR 

         1- Müvekkil sendika tarafından davalı idareye 18.08.2008 tarihinde dilekçe ile (Ek.1) müracaat etmiş, dilekçede özetle "Sendikamız AR-GE birimi tarafından yapılan "MEB Personeli Çalışma Koşulları ve Çözümleri" konulu araştırmaya göre; "Milli Eğitim Bakanlığında lise ve dengi okul mezunu olmayan,"Hizmetli" Kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının "Kaloriferci" ve "Bekçi" kadrolarında görevlendirildiği ve görevlendirmelerde asilde aranan şartların göz ardı edilerek, yasalara aykırı görevlendirilmelerin yapıldığı tespit edilmiştir," Denilmektedir.

              M.EB Görevde yükselme yönetmeliğinde ; "Kaloriferci Kadrosuna atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak" şartı olması ve görevlendirmelerde asilde aranan şartları taşıma zorunluluğu olması nedeniyle; Bakanlığınıza bağlı okul/kurum müdürlüklerinde "Hizmetli" kadrosunda görev yapan ve Lise ve dengi okul mezunu olmayan eğitim çalışanlarından "Kaloriferci" ve "Bekçi" kadrolarında görevlendirilenlerin görevlendirilmelerinin yasa gereği iptal edilmesi hususunda gereğini arz ederim " şeklinde talepte bulunulmuştur.

        2- Davalı idare cevabında (Ek.2) "   Sendikanız AR-GE birimi taralından yapılan "MEB Personeli Çalışına ve Çözümleme konulu araştırmaya göre, Bakanlığımızda lise ve dengi okul mezunu olmayan hizmetli kadrosunda görevli personelin kaloriferci kadrolarında görevlendirildiği ve görevlendirmelerin asilde aranan şortların göz ardı edilerek yasalara aykırı  yapıldığının tespit edildiğini, yapılan bu görevlendirmelerin ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen "Kaloriferci Kadrosu için en az lise ve dengi okul mezunu olmak hükmünde aykırı olması nedeniyle yapılan görevlendirmelerin yasa gereği iptal edilmesi isteğinize ilişkin ilgi (b) yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmiş olmakla birlikte, bîr kanın kurumu mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bîr hizmeti ve ihtiyaç olan bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu  hizmetini yürütmek amacıyla, durumu uygun olan kamu görevlilerini "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilebilmektedir.

       Bu bağlamda, göreve başlamadan önce o alanda yelerli eğitimi almasının sağlanması koşuluyla, hizmetli kadrosunda görev yapan bir personelin kaloriferci kadrosunda geçici olarak görevlendirilmesi  mümkün olabilmektedir." demek suretiyle müvekkil sendikanın talebini reddetmiştir.

      3- Davalı idarenin dava konusu idari işlemi hukuka aykırıdır. Çünkü ;         

         a) Davalı idare cevabında, kaloriferci için açıklamada bulunmuş ancak , dilekçemizdeki talebin aksine bekçi kadrosu için hiçbir açıklama da bulunmamıştır.

         b) Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin 5. maddesinin d 1. fıkrasının birinci bendine göre bekçi ve kaloriferci kadroları görevde yükselme yönetmeliğine tabi olup, bu unvanlar sınava tabidir. Dolayısı ile sınava ve görevde yükselme prosedürüne tabi görevler için, yardımcı hizmetli sınıfında personelin kullanılması , bu kadroların görevde yükselmeye  kapatılması gibi bir sonuç doğuracaktır. Başka bir anlatımla mutad olarak , sürekli bir şekilde bu görevlerin geçici görevlendirme ile yürütülmesi , bu meslek gruplarına personel alımının fiilen adeta kapatılması gibi bir sonucu doğuracaktır. Bu uygulama da hem bu mesleklerin gereklerine hem de kamu yararına aykırı olacaktır.

        Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin 5. maddesinin d 1. fıkrasının birinci fıkrasına göre bu görevlerin görevde yükselme prosedürüne tabi olması sebebiyle, bu sınavlar yapılıp ehil ve liyakatlı personel alınması ve işlerin bu personel eli ile görülmesi gerekirken, aksine işlem tesisi de kamu yararı ilkesine ve hukuka aykırıdır.           

         c) Yine Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin 7. maddesinin I bendine göre bekçi ve kaloriferci kadrolarına atanmaları için, en az lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekir.

               Bu şart da atlanarak, adeta yasal hükümlerin arkasından dolanılarak , geçici görevlendirme ile bu hizmetlerin gördürülmesi Anayasamızda ifade edilen hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Çünkü yasal mevzuatımıza göre geçici görevlendirilen personelin o kadronun aradığı nitelikleri taşıması gerekir. Uygulamada bu kurala hiç dikkat edilmediği, her hangi bir yardımcı hizmetliye bu işlerin yaptırıldığı sıkça görülmektedir.  

         d) Kaloriferci görevine atanmak için , Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin ilgili hükmü gereği,  Makine Mühendisleri odasından veya odalarından alınan ateşçi tabir edilen belgelerin mevcut olması gerekir.

             Uygulama da   bu şarta da hiç dikkat edilmemektedir. Çünkü kalorifer yakılması belli bir eğitimi beceriyi gerektiren bir görevdir. Aksi halde eğitimsiz kişilerin bu işi yapmaları halinde , sık sık görülen talihsiz kazalar, ölümler yaralanmalar  meydana gelmektedir. Bu belge olmadan yapılan görevlendirmenin , toplum sağlığı ile hiç bağdaşmayacağı izahtan vareste bir husustur. Bu nedenle de idari işlemin iptali gerekecektir.     

            Benzer şekilde bekçi kadrosuna atanmak içinde belli hususiyetlerin olması gerekir. Okullar etrafında meydana gelen asayiş olayları, dikkate alındığında bekçilerinde belli bir eğitimden geçmesi gerekecektir. Bu nedenle bir yardımcı hizmetlinin bu göreve atanması kabul edilemez.

           BU ATAMALAR KANATİMİZCE İDARE TARAFINDAN YASAK SAVMA BABINDAN YAPILAN ATAMALARDIR. DAHA AÇIK BİR İFADE İLE BİR YARDIMCI HİZMETLİ BU GÖREVLERE GEÇİCİ OLARAK ATANMAKTA VE BU GÖREVLİLERİN MEVCUT OLDUĞU GÖSTERİLMEKTEDİR. Bu hususun kamu yönetimi ciddiyeti ile bağdaşmadığı açıktır.  

     4- Davalı idare cevabında dava konusu görevlendirmelerin gerekçesi olarak, mevzuatla belirlenmiş geçici nitelikte olan bir hizmetin, ya da  değişen ve gelişen sosyal ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan , henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla , durumu uygun olan kamu görevlilerini kadroları korunmak ve belli bir süreli olmak kaydıyla atamaya yetkili amirin geçici olarak görevlendirebileceği belirtilmiştir.  

           Davalı idarenin bu savunması kesinlikle kabul edilemez. Yukarıda bahsedildiği üzere kalorifercilik ve bekçilik , geçici nitelikte bir hizmet değildir. Çünkü her iki meslek grubunu da yaptığı iş asli işlerdendir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde her iki meslek guru da tarif edilmiş, atamaları kurala bağlanmıştır. Yine bir çok kamu kuruluşunda bekçi ve kaloriferci kadroları ihdas edilmiştir.

          Yine Kalorifercilik ve bekçilik kadroları ve bu kadroların hizmetleri idarenin cevabında belirtildiği gibi, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmeti de sayılamaz. Güvenliğin sağlanması (bekçi için) ve ısınma (kaloriferci için ) hizmetlerinin kadro ile ilgilendirilmemiş ve henüz örgütsel alt yapısı oluşturulmamış hizmetler olmadığı 657 sayılı yasada bu hizmetlerin tarif edildiği çok açıktır. 

     5- Davalı idare cevabında bekçi ve kalorifercilerin geçici görevlendirme hükümlerine göre görevlendirildiklerini belirtmiştir.

          657 sayılı  Devlet Memurları kanununun Ek.9. maddesinin (Ek.3) c bendine göre geçici görevlendirme memurun muvafakatı ile olur.

         Yine 657 sayılı Devlet Memurları kanununun Ek.9. maddesinin (Ek.3) d bendine göre geçici görevlendirmenin memurun mesleği ile olması şarttır.

         Devlet memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliğinin 3. maddesine (Ek.4)  göre, görevin yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması halinde geçici görevlendirme yapılabilecektir.

         Benzer Şekilde Devlet Memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliğinin 4. maddesine (Ek.4)  göre de geçici görevlendirme için memurun bu görevde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.

         Yukarıda özetlenen mevzuat incelendiğinde, bu atamaların hiç birinde memurun muvafakatanın alınmadığı açıkça görülecektir. Davalı idare de cevabında böyle bir muvafakatın alınmadığını kabul etmektedir.

         Yine geçici görevlendirme için görevin iyi yetişmiş yetenekli personele ihtiyaç duyulması halinde , geçici görevlendirmenin yapılacağı belirtilmiştir. Bu madde daha ziyade özel, nitelikli işler için kullanılacaktır. Kalorifercilik ve bekçiliğin böyle işlerden olmadığı açıktır.

         Bu personelin hiç birinin bu işleri yapmak için muvafakatı alınmamaktadır. Yani memurlar bu işlerde çalışmayı kabul etmedikleri halde çalıştırılmaktadırlar. Bu nedenle de idari işlem hukuka aykırıdır.

        Uygulamada bekçi ve kaloriferci görevi verilen yardımcı hizmetli personel başka işler de yaptırılmaktadır. Bu görevler nedeniyle bu personele ek bir ödeme de yapılmamaktadır. Mevzuatımızın ana kaidesi olan geçici görevlinin işini yaptığı kadronun tüm mali ve sosyal haklarından yararlanacağı kuralı da burada ihlal edilmektedir.    

    Anayasamızın 18. Maddesi "  Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." Hükmünü amirdir. Bekçi ve kalorifercilere ek bir ödeme yapılmadığı aşikar olduğuna göre bu uygulama anayasaya da aykırıdır.

          6-Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığının idari işleminin iptali için, iş bu davayı sayın mahkemenizde ikame etmek gereği hasıl olmuştur. 

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür 

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir. 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle; 

          1-Davalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15.09.2010 tarih ve 57699 sayılı idari işleminin İPTALİNE,

         2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı  idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.    

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER 

1- Davalı idareye müracaat dilekçemiz

2-Davalı idarenin cevabı

3-Vekaletname sureti

+