TEÇ-SEN : "G.Y. Sınavlarında 70 Puan Barajının iptali için Danıştay nezdinde Dava Açtık."

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin eğitim çalışanlarını mağdur eden hukuk dışı bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için sendikamızca Danıştay 2. Dairesi nezdinde daha önce dava açılmıştır. 

Dava haberimizde önümüzdeki günlerde birkaç konunun daha ayrıca dava konusu yapılacağını duyurmuştuk. Buna göre; Görevde Yükselme Sınavlarında başarı puanı olarak 70 puan barajı uygulamasının özellikle eğitim çalışanlarını mağdur ettiği, başarı puanı barajının müdür yardımcılığı sınavında 60, anadolu liselerine öğretmen seçme sınavında 40 olarak belirlenmesinin eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğunu daha önce resmi talep yazılarımızla, basın açıklamalarıyla ve gerekse sitemiz aracılığıyla olsun, defalarca gündeme getirmiştik. Hatta Müdür yardımcılığı sınavında başarı puanının 60 olarak uygulanmasını da daha önce dava konusu yapmıştık. (Davamız karar aşamasında olup henüz neticelenmemiştir.)

Görevde Yükselme Sınavlarının tümü için 70 puan  gibi bir sınırlama olması kabul edilemez. Çünkü her sınavda otomatik olarak 70 puanın başarılı olması hakkaniyet ilkesine ve hukukun genel prensiplerine uymaz. Yapılacak her sınavın zorluk derecesi, katılanların bilgi düzeyi gibi hususlar dikkate alındığında, 70 puanın başarılı sayılması, kamu yararına uygun bir değerlendirme ve başarı ölçütü olamaz. Ayrıca uygulamada ilan edilen (ihtiyaç olan) kadro sayısı kadar adayın 70 puan alamamaktan, sınavı kazanamadıkları sık sık görülmektedir. Bu halde kadrolar boş kalmakta , hatta tekrar sınav yapılması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu halde kamu kaynaklarının israfı hususu  da meydana gelmektedir. Bu uygulamanın kamu yararı ilkesine de açıkça aykırı olduğu kesindir.

Yukarıda Sayılan gerekçelerle Görevde Yükselme Sınavlarında 70 puan barajının iptal edilmesi için Danıştay 2. Dairesi nezdinde sendikamızca dava açılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Dava Dilekçemiz için Devamını Okuya Tıklayın.

     YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR                                                                                                                        

DANIŞTAY (  ) DAİRESİ  SAYIN BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE

İPTAL KARARI İSTEYEN                

(DAVACI)                                                 :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası  (Çankaya V.D 8740174473)

VEKİLİ                                                      Av. Abdullah KÜLBAY

                                                                 Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                                                    :Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA  

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                        : 23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

      a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin 1.  fıkrasının (a) / 2. bendinde yer alan öğretmen ibaresi,  

     b) 15. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresi,

     c) 16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresi,

İŞLEMİN  TEBLİĞ  TARİHİ                               :    23.07.2010

(Yönetmeliğin yayım tarihi)

KONUSU                                            : 23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

      a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin 1.  fıkrasının (a) / 2. bendinde yer alan öğretmen ibaresinin, 

      b) 15. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresinin,

     c) 16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresinin ,

        Açıkça hukuka aykırı olmaları  ve uygulanmaları halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceklerinden anılan değişik yönetmelik hükümlerinin   YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve bahse konu değişik yönetmelik hükümlerinin İPTALİ  talebidir.          

                                                  AÇIKLAMALAR

        1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı ,23.07.2010 tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle (Ek.1)  , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapmıştır.  

        2- Yapılan değişikliklerin bazıları hukuka aykırıdır.

        a)   23.07.2010  tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

4. maddesi ile ;   Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin 1.  fıkrasının (a) / 2. bendine öğretmen ibaresi eklenmiştir. Bu ibare hukuka aykırı olup, iptali ve yürütmesinin durdurulması gerekir, Çünkü ;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeler başlıklı liyakat ile ilgili 3/C maddesinde; "Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır." Hükmü yer almaktadır.

Bu maddede yer alan "öğretmen" ibaresi, 657 sayılı Kanunun 3/C maddesinde yer alan "liyakat sisteminin eşit imkanlarla uygulanması" ilkesine aykırıdır.

Çünkü, dava edilen yönetmeliğin 7. Maddesinin (a) fıkrasının 2 numaralı alt bendinde sayılan"Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, raportör ve sivil savunma uzmanı" kadrolarına görevde yükselme sınavına göre, "mimar, mühendis" kadrolarına ise unvan değişikliği sınavı ile atama yapılabilmektedir. Yani şube müdürü sınavına girmeden önceki kadrolarına atanmak için de sınava girmek suretiyle atanmalarına rağmen, şube müdürü kadrosuna atanmak için tekrar sınava tabi tutulmaktadırlar. Oysa görevde olan bir öğretmen daha önce yükselme veya unvan değişikliği sınavı ile girmeden doğrudan şube müdürü sınavına girmesine olanak sağlamaktadır.Bu maddede sayılan öğretmen kadrosu dışındaki kadrolara zaten objektif bir kriter olan sınavla atama yapılmasına rağmen, şube müdürü kadrosuna atanmak için tekrar sınava tabi tutulmakta olup, herhangi bir yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmayan öğretmen ise diğer kadrolarla aynı şartlarda şube müdürü kadrosuna başvuru yapabilmesine olanak sağlayan düzenleme, 657 sayılı Kanununda belirtilen "liyakat sisteminin eşit imkanlarla uygulanmasını" imkansız hale getirmektedir.

Ayrıca, 13/08/2009 tarihli ve 7318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 25. Maddesinde; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği, şube müdürü ve şef kadrosunda geçen süreler yöneticilikte geçmiş sayılacağı ifade edilmekte olup, oysa öğretmen kadrosunda geçen süreler yönetici olarak değerlendirilmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü kadrosu yönetici grubu içerisinde sayılmakta olduğundan, öğretmen kadrosu ile aynı şartlarda şube müdürü kadrosu sınavına başvuru yapabilmesine olanak sağlayan MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7/a-2 maddesinde yer alan "öğretmen" ibaresinin, liyakat sisteminin eşit imkanlarla uygulanmasının temini için, iptal edilmesi gerekir.

   b) 23.07.2010  tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

    15. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresi eklenmiştir.

     Bu uygulama da hukuka aykırıdır. Çünkü böyle bir sınırlama kabul edilemez.  Çünkü her sınavda otomatik olarak 70 puanın başarılı olması hakkaniyet ilkesine ve hukukun genel prensiplerine uymaz. Bu nedenle bu ibarenin iptali gerekir.

     Yapılacak her sınavın zorluk derecesi, katılanların bilgi düzeyi gibi hususlar dikkate alındığında, 70 puanın başarılı sayılması, kamu yararına uygun bir değerlendirme ve başarı ölçütü olamaz.

     Ayrıca uygulamada ilan edilen (ihtiyaç olan) kadro sayısı kadar adayın 70 puan alamamaktan, sınavı kazanamadıkları sık sık görülmektedir. Bu halde kadrolar boş kalmakta , hatta tekrar sınav yapılması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu halde kamu kaynaklarının israfı hususu  da meydana gelmektedir. Bu halin de kamu yararı ilkesine aykırı olduğu kesindir.

     c) 16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresi,

     Bu uygulama da hukuka aykırıdır. Çünkü böyle bir sınırlama kabul edilemez. Sınava katılan adaylarda , her sınavın kendine has değerlendirmesi yapılmalı, o sınava has olarak kazanma barajı oluşturulmalıdır. Çünkü her sınavda otomatik olarak 70 puanın başarılı olması hakkaniyet ilkesine ve hukukun genel prensiplerine uymaz. Bu nedenle bu ibarenin iptali gerekir.

     Yapılacak her sınavın zorluk derecesi, katılanların bilgi düzeyi gibi hususlar dikkate alındığında, 70 puanın başarılı sayılması, kamu yararına uygun bir değerlendirme ve başarı ölçütü olamaz.

     Ayrıca uygulamada ilan edilen (ihtiyaç olan) kadro sayısı kadar adayın 70 puan alamamaktan, sınavı kazanamadıkları sık sık görülmektedir. Bu halde kadrolar boş kalmakta , hatta tekrar sınav yapılması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu halde kamu kaynaklarının israfı hususu  da meydana gelmektedir. Bu halin de kamu yararı ilkesine aykırı olduğu kesindir.

       3- Müvekkil Sendika Milli eğitim Bakanlığı bünyesinde teşkilatlanmış, üyelerinin tamamı genel idare hizmetleri sınıfında görevli personelden oluşmaktadır.  Bu nedenle yukarıda iptalini istediğimiz yönetmelik değişiklerinden, müvekkil sendika üyeleri olumsuz olarak etkileneceklerdir. Yani sendikamız üyeleri açısından dava ikame etmekte menfaatimiz mevcuttur. 

       4- Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, yönetmelik değişikliği ile yeni sınavlar açılacağından, ya da yeni atamalar yapılacağı için, dava konusu hükümlerin uygulanması telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getirecektir. Ayrıca yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere dava konusu yönetmelik değişikliklerinin hukuka açıkça aykırılı kesin olup, iş bu yönetmelik değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve dava sonunda iptali için sayın mahkemenizde  huzurdaki davayı ikame etmek gereği hasıl olmuştur.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

     1-Öncelikle Dava konusu ;

       23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

      a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin 1.  fıkrasının (a) / 2.  bendinde yer alan öğretmen ibaresinin,  yürütmesinin durdurulmasına

      b) 15. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresinin, yürütmesinin durdurulmasına

     c) 16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresinin , yürütmesinin durdurulmasına

      2- 23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

      a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 7. maddesinin 1.  fıkrasının (a) / 2.  bendinde yer alan öğretmen ibaresinin,  İPTALİNE 

      b) 15. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresinin, İPTALİNE 

     c) 16. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 19. maddesinin 2. fıkrasında yer alan " 70 puan ve üzeri " ibaresinin , İPTALİNE 

    3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.   20.09.2010    

  

                                                                                                                 Av. Abdullah KÜLBAY

   

EKLER

1- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik         yapılmasına dair yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik,

2-Vekaletname sureti

+