TEÇ-SEN:"Giyim Yardımlarından Gelir Vergisi Kesilmesi Kanuna Aykırıdır."

Kamuoyunca da bilindiği üzere, Memurlara yapılacak giyecek yardımı yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010-508 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişiklik yapılmış, yürürlüğe konulan yeni düzenlemeye göre 01/01/2010 tarihinden itibaren giyim yardımları nakden ödenmektedir.

Giyim yardımlarının nakden ödenecek olması kamu personeli arasında sevinçle karşılanmıştır. Ancak; ayni olarak ödenen yardımlardan daha önce gelir vergisi kesintisi yapılmazken, giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi ile giyim yardımından faydalanan personelin alacağı ücretten % 15 gelir vergisi kesilmeye başlanmıştır.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde de giyecek yardımlarının, aile, çocuk, doğum, ölüm, tedavi ve yiyecek yardımları gibi soysal haklar ve yardımlar niteliğindeki ödemelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre gelir vergisinden istisna edilerek ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Buna göre; giyim yardımlarının personele 657 sayılı devlet memurları kanununa göre sosyal yardım kapsamında verildiği aşikardır. Sosyal Yardımlardan da hiçbir surette gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Bu nedenle; giyim yardımı olarak yapılan ödemelerden kesilen Gelir Vergisinin yardımdan yararlanan personele geri iade yapılması ile ilgili talep yazımız Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Cevabın olumsuz olması durumunda bu konu sendikamızca dava konusu yapılarak mahkemeye verilecektir.

            Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.                Teç-Sen Genel Merkez

Sayı     : 2010/TEÇ-SEN/GS/                                                                              01/09/2010

Konu   : Giyim Yardımı.

 

MALİYE BAKANLIĞI

(Gelirler Genel Müdürlüğü)

                                                                                ANKARA

 

İlgi     : a) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

 Dair Yönetmelik.

 b) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 2003/2 sayılı Gelir Vergisi

 Kanunu İç Genelgesi.

            Memurlara yapılacak giyecek yardımı yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010-508 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişiklik yapılmış, yürürlüğe konulan yeni düzenlemeye göre 01/01/2010 tarihinden itibaren giyim yardımları nakden ödenmektedir.

            Giyim yardımlarının nakden ödenecek olması kamu personeli arasında sevinçle karşılanmıştır. Ancak; ayni olarak ödenen yardımlardan daha önce gelir vergisi kesintisi yapılmazken, giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi ile giyim yardımından faydalanan personelin alacağı ödemeden % 15 gelir vergisi kesilmeye başlanmıştır.

            Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) Genelgesi’nde de giyecek yardımlarının, aile, çocuk, doğum, ölüm, tedavi ve yiyecek yardımları gibi soysal haklar ve yardımlar niteliğindeki ödemelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre gelir vergisinden istisna edilerek ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.  

            Buna göre; giyim yardımlarının kamu personellerine, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre sosyal yardım kapsamında verildiği aşikardır. Sosyal Yardımlardan da hiçbir surette gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bu nedenle; giyim yardımı olarak yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisinin, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yardımdan yararlanan personele geri iadesinin yapılması gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gelir vergisi kesintilerinin giyim yardımından yararlanan personele iade edilip edilmeyeceği konusunda sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S.Burçin POYRAZ

   Genel Sekreter

+