TEÇ-SEN :"Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliği'ndeki haksızlıkları Yargıya Taşıdık."

23/07/2010 tarih ve 27650 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin eğitim çalışanlarını mağdur eden hukuk dışı bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için sendikamızca Danıştay 2. Dairesi nezdinde dava açılmıştır.

Daha önce Eğitim Çalışanlarının kariyer yapmalarının önündeki engel olan sınavsız şube müdürlüğü atamaları sendikamızın açtığı dava ve Danıştay 2. Dairesinin 2009/602 sayılı kararı ile ortadan kaldırılmıştı. Bu karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı sınavsız şube müdürü ataması gerçekleştiremediği için 2010 yılında Şube Müdürlüğü Sınavı yapacak olup bu sınavlar artık 2 yılda bir düzenli bir şeklide yapılmaya devam edecektir.

Şube Müdürlüğü Sınavı bir TEÇ-SEN Başarısıdır.

Eğitim çalışanının Milli Eğitim Bakanlığı'nda var olduğunu bu kararla da tescilleten sendikamız yeni kazanımlar için hukuk mücadelesine kaldığı yerden devam etmektedir. Eğitim çalışanlarına yapılan haksızlıklara karşı duran tek sendika olma özelliğini kurulduğu gün gibi bugünde sürdüren Teç-Sen eğitim çalışanının var oluş mücadelesinin tek adresi olduğunu, sözle değil çalışmalarla ortaya koymaya devam edecektir. (önümüzdeki günlerde yönetmelik ile ilgili  bir kaç konu daha dava konusu yapılacaktır.)

Yeni açılan davamızın konu başlıkları aşağıda özetlenmiştir. 

Dava Konu Başlıkları 1- Yönetmeliğin 7. maddesinin (d) fıkrasının 2. bendinde "talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı getirilmiştir" bu madde ile personel arasında sınıf kökenli bir ayırım yapıldığı gerekçesiyle ilgili maddedeki öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

2- Yönetmeliğin 11. maddesinin (1.) fıkrasında "görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadronun sayısının üç katını geçemeyeceği, eğitime katılmam isteyenlerin sayısının boş kadronun üç katından fazlasını geçmesi halinde, Ek-1 değerlendirme formu gereğince puanlama yapılacağı bu puanlama ile en yüksekten başlayarak puanlara göre boş kadro sayısının üç katı adayın eğitime çağrılacağı hüküm altına alınmıştır." Bu madde ile sınavdan önce bir eleme sistemi getirilerek eğitim çalışanlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavlarına katılma hakkının elinden alındığı gerekçesiyle ilgili maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

3- Yönetmeliğin 25. maddesinin (ç) bendi gereği "(A) Tipi eğitim kurumlarında asaleten Müdür olarak en az  sekiz yıl görev yapanlar SINAVSIZ OLARAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanabileceklerdir." Yine Yönetmeliğin 25. maddesinin (e) bendi gereği "(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına SINAVSIZ OLARAK ATANABİLECEKLERDİR."  Sınavsız ve siyasi atamaların önüne geçmek için ilgili maddenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmiştir.

4-  Yönetmeliğin 21. maddesinin (2.) fıkrasında "Yapılan Sınavlarda Hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır." Denilmektedir. Böylece her hatalı sorunun sınav barajını daha da yukarı çekeceği gerekçesiyle ilgili maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

5-  Yönetmeliğin 25.maddesinin (4.) fıkrasında "İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığının kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır " denilmektedir. bu madde ile personel arasında sınıf kökenli bir ayırım yapıldığı gerekçesiyle ilgili maddedeki öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

 

        Avukat

    Abdullah KÜLBAY

                      Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye  ANKARA

 Tel-Faks: 0 312 231 80 62  

                                                                             YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

                                                                                                                       

DANIŞTAY (  ) DAİRESİ  SAYIN BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE

İPTAL KARARI İSTEYEN                

(DAVACI)                                                 :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası  (Çankaya V.D 8740174473)

VEKİLİ                                                      Av. Abdullah KÜLBAY

                                                                 Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                                                    :Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA  

                                                               

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                        : 23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

      a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin (d)  fıkrasının 2. bendi

      b) 8. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  11.maddesinin (1) . fıkrası

      c) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin 1. fıkrasının  ç  ve  e  bentleri

     d) 17. Maddesi ile Değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  21. maddesinin (2) . fıkrasında yer alan " Yapılan Sınavlarda Hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde dağıtılır " cümlesi  

      e) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin (4) . fıkrası

İŞLEMİN  TEBLİĞ  TARİHİ                               :    23.07.2010

(Yönetmeliğin yayım tarihi)

KONUSU                                            : 23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

     a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin (d)  fıkrasının 2. bendinin, 

      b) 8. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  11.maddesinin (1) . fıkrasının 

     c) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin 1. fıkrasının  ç  ve  e  bentlerinin,

    d) 17. Maddesi ile Değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  21. maddesinin (2) . fıkrasında yer alan " Yapılan Sınavlarda Hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde dağıtılır " cümlesinin ve  

     e) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin (4) . fıkrasının

        açıkça hukuka aykırı olmaları  ve uygulanmaları halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceklerinden anılan değişik yönetmelik hükümlerinin   YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve bahse konu değişik yönetmelik hükümlerinin İPTALİ  talebidir.          

                                                  AÇIKLAMALAR

        1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı ,23.07.2010 tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle (Ek.1)  , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapmıştır.  

        2- Yapılan değişikliklerin bazıları hukuka aykırıdır.

        a)   23.07.2010  tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

4. maddesi ile ; Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin (d)  fıkrasının 2. bendi değiştirilmiştir.  

          Bu değişiklik ile talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için " ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ OLMAK" şartı getirilmiştir.

          Başka bir anlatımla Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmayan görevlilerin bırakın bir üst unvana atanması yer değiştirmesi bile olanaksızdır.  Bu değişiklik ile Genel İdare Hizmetler sınıfında görevli personel talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı kadrolarına atanamayacaklardır.

          Bu düzenleme ile yukarıda belirtilen talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı kadrolarına öğretmen dışında Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin atanması engellenmektedir.

          Bu husus eşitlik ilkesine, fırsat eşitliğine, hizmetin gereklerine ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu düzenleme ile yani 7. maddenin d fıkrasının 1. bendi ile talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı kadrolarına atanacakların fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları şartı getirilmiş, 2 bendi ile ise davamızın konusu ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ OLMAK hükmü getirilmiştir.

          Getirilen hükmün amacı öğretmen kökenli  olmayan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı gibi eğitim öğretim hizmetleri sınıfı harici personelin atanmalarının sağlanmasını engellemektir. Bu değişiklik tamamen hukuka aykırı olup, iptali gerekecektir. Yukarıda arz edildiği üzere bahse konu değişiklik eşitlik ilkesine, hizmetin gereklerine ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Çünkü öğretmen kökenli olmayan ve davalı bakanlıkta azımsanmayacak sayıda bulunan görevlilerin bu görevlere getirilerek tecrübelerinden , bilgilerinden ve hizmetlerinden yararlanılmasının hizmetin gereğine uygun olacağı aşikardır. Belirtilen görevlerin sadece milli eğitim bakanlığında öğretmen kökenli personele hasredilmesi kabul edilemez. 

   b) 23.07.2010  tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

    8. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  11.maddesinin (1) . fıkrası değiştirilmiştir.  

        Bu değişiklik ile görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadronun sayısının üç katını geçemeyeceği, eğitime katılmam isteyenlerin sayısının boş kadronun  üç katından fazlasını geçmesi halinde, personel değerlendirme formu gereğince puanlama yapılacağı bu puanlama ile en yüksekten başlayarak puanlara göre boş kadro sayısının üç katı adayın çağırılacağı belirtilmiştir.

        Bu düzenleme hukuka aykırıdır. Çünkü boş kadro sayısının üç katından fazla adayın başvuru yapması halinde, yukarıda belirtilen değerlendirme formuna göre ve subjektif ölçüler  içerisinde yapılan bir değerleme ile adayların elemesi yapılmaktadır. Oysaki bu elemenin tamamen sınavla ve yarışma sistemi içinde yapılması gerekir. Belirtilen formadaki değerlendirmeler bilgiyi, liyakatı, başarıyı ölçmeye yönelik olmayıp bir takım subjektif değerlendirmeler sonucu yapılmaktadır. Bu nedenle iş bu maddenin iptali gerekir.      

        c) 23.07.2010  tarih ve 27650 sayılı resmi gazetede yayımlanan , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

      20. maddesi ile ; Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin (1) . fıkrasının ç ve e  bentleri değiştirilmiştir

              Belirtilen değişiklik sonucunda ç bendi ile ;

          (A) Tipi eğitim kurumlarında asaleten Müdür olarak en az  sekiz yıl görev yapanlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanabilirler. Yönetmelik maddesine göre (A) Tipi eğitim kurumlarında asaleten Müdür olarak en az  sekiz yıl görev yapanlar SINAVSIZ OLARAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanabileceklerdir.

      Bu düzenleme hukuka aykırıdır. Öncelikle belirtelim ki bu atamanın SINAVSIZ OLARAK yapılması hukuka aykırıdır. Son yıllarda idare hukukumuzda ki gelişmeler ve tüm yasal düzenlemeler takip edildiğinde, atamaların sınav sistemine göre yapılması, sınavda başarı gösteren görevlilerin yükselmesinin sağlanması amaçlanmış iken böyle bir düzenlemenin hukuka uygun olduğunu savunmak oldukça güç olacaktır.

     Daha önce ikame ettiğimiz Danıştay 2. Dairesi' nin 2009/602 sayılı kararında, Şube Müdürlerinin sınavsız atamasının yürürlüğü Danıştay 2. dairesinin kararı ile durdurulmuştur. Bu hususta idari dava daireleri genel kuruluna yapılan itiraz da reddedilmiştir. Başka bir anlatımla, davalı idare aleyhine ikame ettiğimiz Danıştay 2. Dairesi' nin 2009/602 sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile Şube Müdürleri sınavsızatanamayacaktır.

     18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine dair genel yönetmeliğin 9. maddesine göre kamu kurumlarının memurlarını bir üst görev hazırlamak amacıyla, bu görev için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alacağı, ancak bu eğitime alınacakların sayısının atama ve görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, bazı görevlerde bulunmuş olan ya da bu unvanları bir şekilde almış olanların İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sınavsız atanmasını öngören düzenleme , anılan göreve atanmada eşit koşullara tabi olma ilkesini ihlal ettiğinden hukuka aykırı olduğu kesindir.

           Eğitim Öğretim Hizmetleri kadrosunda olan Okul müdürleri dava konusu bent gereğince, SINAVSIZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atanınca, görevin mahiyeti gereği kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olmaktadırlar. Yani kadroları sınıfsal anlamda değişmektedir. Sınıf değişikliği ise yukarıda zikredilen  18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine dair genel yönetmelik hükümlerine göre sınava tabidir. Başka bir anlatımla kadro değişikliği ancak sınavla mümkündür. Değişik bir ifade ile tüm kamu kurumlarında sınıf (kadro) değişikliği sınava tabi olduğu için dava konusu düzenleme bu nedenle de yapılan değişiklik hukuka aykırıdır.

          Sayın Mahkemeye bir hususu dahi belirtelim ki davamızın konusu olan yönetmelik (Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği) görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunu düzenlemektedir. Yukarıda belirtilen düzenleme açıklandığı üzere sınıf değişikliği sonucunu doğuran bir düzenleme olup, bu yönetmelik ile düzenlenemez.

             Belirtilen değişiklik sonucunda  e  bendi ile ; (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına SINAVSIZ OLARAK ATANABİLECEKLERDİR. 

             Bu düzenleme de hukuka aykırıdır. Öncelikle belirtelim ki bu atamanın SINAVSIZ OLARAK yapılması hukuka aykırıdır. Son yıllarda idare hukukumuzda ki gelişmeler ve tüm yasal düzenlemeler takip edildiğinde, atamaların sınav sistemine göre yapılması, sınavda başarı gösteren görevlilerin yükselmesinin sağlanması amaçlanmış iken böyle bir düzenlemenin hukuka uygun olduğunu savunmak oldukça güç olacaktır.

            Daha önce ikame ettiğimiz Danıştay 2. Dairesi' nin 2009/602 sayılı kararında, Şube Müdürlerinin sınavsız atamasının yürürlüğü Danıştay 2. dairesinin kararı ile durdurulmuştur. Bu hususta idari dava daireleri genel kuruluna yapılan itiraz da reddedilmiştir. (Ek.2) . Başka bir anlatımla, davalı idare aleyhine ikame ettiğimiz Danıştay 2. Dairesi' nin 2009/602 sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile Şube Müdürleri sınavsın atanamayacaktır.

           18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine dair genel yönetmeliğin 9. maddesine göre kamu kurumlarının memurlarını bir üst görev hazırlamak amacıyla, bu görev için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alacağı, ancak bu eğitime alınacakların sayısının atama ve görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, bazı görevlerde bulunmuş olan ya da bu unvanları bir şekilde almış olanların İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' ne sınavsız atanmasını öngören düzenleme , anılan göreve atanmada eşit koşullara tabi olma ilkesini ihlal ettiğinden hukuka aykırı olduğu kesindir.

           Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında olan Okul müdürleri dava konusu bent gereğince, SINAVSIZ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kadrosuna atanınca, görevin mahiyeti gereği kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olmaktadırlar. Yani kadroları sınıfsal anlamda değişmektedir. Sınıf değişikliği ise yukarıda zikredilen   18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine dair genel yönetmelik hükümlerine göre sınava tabidir. Başka bir anlatımla kadro değişikliği ancak sınavla mümkündür. Değişik bir ifade ile tüm kamu kurumlarında sınıf (kadro) değişikliği sınava tabi olduğu için dava konusu düzenleme bu nedenle de yapılan değişiklik hukuka aykırıdır

       Sayın Mahkemeye bir hususu dahi belirtelim ki davamızın konusu olan yönetmelik (Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği) görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunu düzenlemektedir. Yukarıda belirtilen düzenleme açıklandığı üzere sınıf değişikliği sonucunu doğuran bir düzenleme olup, bu yönetmelik ile düzenlenemez.

     d) 17. Maddesi ile Değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  21. maddesinin (2) . fıkrasında yer alan " Yapılan Sınavlarda Hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde dağıtılır " cümlesi   de hukuka aykırıdır.

            Yönetmelik değişikliğinden önceki uygulamaya göre yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde dağıtılmaktaydı.

           Başka bir anlatımla önceki uygulamada hatalı soruların puanları tüm adaylar doğru cevap vermiş gibi o adayların toplam puanına eklenirdi.

           Olayı bir örnek ile açıklayacak olursak,

           3 sorunun hatalı olduğu varsayılırsa değişiklikten önceki uygulamada 67 puan alan bir aday bu üç soruya doğru cevap vermiş sayılacağı için 70 puan almış sayılacak ve başarılı olacaktır.

           Oysaki yeni uygulama da    3 sorunun hatalı olduğu varsayılırsa  hesaplama 97 soru üzerinden yapılacaktır. Bu halde bir sorunun cevabı 1.03 puana tekabül edecektir. (100/97=1.03)

           Şu halde 67 soru doğru cevaplayan bir aday 69.01 puan alabilecektir. (67X1.03=69.01) Bu durumda yeni düzenleme sınava katılan adayların aleyhine olacağından eski düzenleme ile elde edilen kazanılmış bir k yok edildiğinden düzenleme hukuka aykırıdır.

           Ayrıca bu düzenleme ile sınavın baraj puanı yükseleceği içinde yanlış soru olması adayların aleyhine olacaktır. Bu nedenle düzenleme hukuka aykırıdır.

            e) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin 25. maddesinin (4) . fıkrası ile " İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığının kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır " hükmü getirilmiştir.

                Belirtilen hüküm açıkça hukuka aykırıdır. Çünkü ;  Dava konusu edilen düzenleme incelendiğinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanacak şahısların , öğretmen kökenli olması başka bir anlatımla eğitim öğretim hizmetleri sınıfında bulunması gerekecektir. Çünkü Adayın tüm şartları tutsa dahi öğretmenlikte adaylığının kaldırılmış olma şartı sebebiyle öğretmen olmayan kişilerin bu görevlere atanması mümkün değildir.

                Milli Eğitim Bakanlığın' da , hizmetin gereği olarak yoğun olarak öğretmen istihdam edilmesi normaldir. Ancak başka bir kategori olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine illa öğretmenlerin atanacağının kurala bağlanması , eşitlik ilkesi, hakkaniyet prensibi ile kesinlikle bağdaşmaz.

                Zikredilen görevler ( İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ) idari görevler olup, öğretmen kökenli  olması ayrıca niçin düşünülmektedir. Dilekçemizin 25. maddesinin ç ve e bentlerine yönelik açıklamalarımızda detaylı olarak anlatıldığı üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İdari Sistemimizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personele tahsis edilmiştir. Bundan başka bütün bakanlıkların İl ve İlçe Müdürlükleri de genel idare hizmetleri sınıfında görev yaparlar.

              Davalı idarenin böyle bir düzenlemeyi niçin getirdiğini anlamak güçtür. Bu düzenleme ile öğretmen dışındaki hiçbir görevlinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini hakkı ile yapamayacağı gibi bir düşünce ortaya çıkar ki böyle bir düşünceyi bilimsel gelişmelerin ışığında savunmak mümkün olmaz.

             Uygulama üzerinden örnekle gidecek olursak, Genel İdare Sınıfında olan bir görevli memurluk, şeflik, Şube Müdürlüğü, İl  Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Daire başkanı, hatta  Genel Müdür olabilir. Tabi bu görevlerde yükselmenin sınav eğitim disiplin gibi yasal şartlarını yerine getirmek kaydıyla.

            Ancak G.İ.H Sınıfı bir personelin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olması bu düzenleme ile kesinlikle mümkün değildir. Bu uygulamanın Genel İdare Hizmetleri sınıfı personel için kabul edilemez bir ayrımcılık olduğu  çok açıktır.

              Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelinin,eğitim kariyer liyakat olarak eşit düzeyde hemhal olduğu eğitim öğretim hizmetleri sınıfında görevli bir personel arasında yukarıda bahsedilen görevlere atanması açısından hukuka aykırı şekilde önlerinin kapatılması, hukukun genel prensiplerine hak ve adalet duygusuna aykırıdır.

               Yukarıda açıklandığı üzere, Davalı Bakanlık personelinin çoğunluğunun öğretmen olması ,  hizmetin gereği olarak kabul edilse dahi, yönetim kadrolarının da öğretmenlere ayrılması, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin adeta üvey muamelesine tabi tutulması kabul edilemez.

        3- Müvekkil Sendika Milli eğitim Bakanlığı bünyesinde teşkilatlanmış, üyelerinin tamamı genel idare hizmetleri sınıfında görevli personelden oluşmaktadır. Bu hususta sendikamız tüzüğü ve üyelerimizin bazılarının görevlerini ispat eden belgeleri  ekte sunuyoruz. Bu nedenle yukarıda iptalini istediğimiz yönetmelik değişiklerinden, müvekkil sendika üyeleri olumsuz olarak etkileneceklerdir. Yani sendikamız üyeleri açısından dava ikame etmekte menfaatimiz mevcuttur. (Ek.3)

       4- Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, yönetmelik değişikliği ile yeni sınavlar açılacağından, ya da yeni atamalar yapılacağı için, dava konusu hükümlerin uygulanması telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getirecektir. Ayrıca yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere dava konusu yönetmelik değişikliklerinin hukuka açıkça aykırılı kesin olup, iş bu yönetmelik değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve dava sonunda iptali için sayın mahkemenizde  huzurdaki davayı ikame etmek gereği hasıl olmuştur.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür 

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.  

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle; 

                1-Öncelikle Dava konusu ;

       23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

     a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin (d)  fıkrasının 2. bendinin, yürütmesinin durdurulmasına,

      b ) 8. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  11.maddesinin (1) . fıkrasının  yürütmesinin durdurulmasına ,

      c) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin 1. fıkrasının  ç  ve  e  bentlerinin, yürütmesinin durdurulmasına,

     d) 17. Maddesi ile Değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  21. maddesinin (2) . fıkrasında yer alan " Yapılan Sınavlarda Hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde dağıtılır " cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına, 

     e) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin (4) . fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına,

         2- 23.07.2010 tarihli ve 27650 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde   değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;

       a) 4. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  7. maddesinin (d)  fıkrasının 2. bendinin, İPTALİNE 

 b ) 8. maddesi ile değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  11.maddesinin (1) . fıkrasının  yürütmesinin durdurulmasına ,

   c) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin 1. fıkrasının  ç  ve  e  bentlerinin, İPTALİNE

    d) 17. Maddesi ile Değiştirilen  Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  21. maddesinin (2) . fıkrasında yer alan " Yapılan Sınavlarda Hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde dağıtılır " cümlesinin İPTALİNE  

    e) 20. maddesi ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin  25. maddesinin (4) . fıkrasının İPTALİNE ,

    3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.      27/08/2010   

                                                                                                                  Av. Abdullah KÜLBAY 

EKLER

 1- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde  değişiklik yapılmasına dair yönetmelik,

2- Danıştay 2. dairesinin 2009/602 esas sayılı davasında verilen yürütmeyi durdurma kararı ve aynı dava ile ilgili verilen idari dava daireleri kurulu kararı,  

3- Sendikamız tüzüğü ve bazı görevlilerin üyelik belgeleri  

4-Vekaletname sureti

+