TEÇ-SEN : "Memurluk Sınavı Hatalı Soruya Açtığımız Dava'da MEB Savunma Verecek!"


18 Nisan 2010 tarihinde yapılan "Memurluk Sınavı"nda hatalı olduğunu iddia ettiğimiz A Kitapçığı 41.sorunun iptali için sendikamızca Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde açılan davamız görülmeye başlandı.

Ankara 1.İdare Mahkemesince; "...dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte Mahkeme başkanlığına gönderilmesi..." karar vermiştir. Karar metni aşağıdadır:

 

TC

ANKARA

1. İDARE MAHKEMESİ 

SORU İPTALİ MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ  ESASNO:20l0/987

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)____________ : TUM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ : AV. ABDULLAH KULBAY StrazburgCad.No; 12/10 Sıhhiye/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI): MILLi EĞİTİM  BAKANLIĞI - ANKARA

İSTEMİN   ÖZETİ_______________ ;   Milli   Eğitim   Bakanlığınca   18.4.2010   tarihinde yapılan görevde yükselme sınavının A kitapçığının 41". sorusunun hatalı olduğu ileri sürülerek yapılan itirazın reddini; ilişkin 4.5.2010 tarih ve 1972 sayılı idemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 1 Nolu idare Mahkemesince işin gereği görüşüldü: Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıklaıı veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayı İt Kanunun I67riıâddesmin 5.fıkrası uyarınca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte Mahkeme başkanlığına gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye duyurulmasına, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 4. fıkrası uyarınca savunma verme süresinin (30) gün olarak belirlenmesine. 07/06/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN VEKİLİ DR.GÜRSEL ÖZKAN

Uye MEHMET KÜÇÜKGÖZ 

Uye MESUT GÜRLEVİK


+