TEÇ-SEN: "657 Değişikliği Kamu Çalışanı İçin Şekere Bulanmış Zehirdir."

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan,  657 sayılı devlet memurları kanununda yapılması düşülen değişiklikler sendikamız Ar-Ge bölümünce incelenmiş ve konuyla ilgili rapor oluşturulmuştur.

Buna göre; değişiklikte kamu personeli lehine maddeler çoğunlukta gibi gösterilmeye çalışılsa da genel olarak 3-4 madde de yapılacak değişiklikler, kamu personeli için kabul edilemez niteliktedir. Yapılması düşünülen değişikliklerin neden sendikalardan ve kamuoyundan saklanarak planlandığı da değişiklik metinin ortaya konmasıyla su yüzüne çıkmıştır. Değişikliğin bu haliyle T.B.M.M.'den geçmesi halinde;

•1-                Kamuya özel sektörden yönetici atamasının önünün açılarak kamu personelinin kariyer yapması engellenmekte, kamu yöneticilerinin kariyer ve liyakate dayalı olmayan tamamen siyaseten atanmalarının önü açılmaktadır.

•2-         Disiplin Cezaları artırılırken sicil ortadan kaldırılıyor. İşten çıkarılma kolaylaştırılırken, kamu personelinin ceza ile korkutularak sindirileceği bir sistem inşa edilmeye çalışılmaktadır. (Yapılması muhtemel anayasa değişikliğinde kamu personeline toplu sözleşme hakkı verileceği ifade edilmesine karşın kanun değişikliğinde grev yasağının altının çizilmesi uluslar arası sözleşmelerle ve yargı kararlarıyla grev hakkını fiili olarak kullanan kamu personelinin kazanımları elinden alınmak istenmektedir.)

•3-         Çalışma saatlerine esneklik getirilmesi amaçlanıyor. Kastedilen esnekliğin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı ise belirsiz durumda bırakılıyor. Uluslar arası ve Ilo sözleşmeleriyle anlaşma altına alınmış günlük 8 saat, haftalık 40 saat çalışma süresinin ortadan kaldırılarak, kamu personelinin çalışma süresini tamamen idarenin insafına bırakacak bir sisteme dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Kamu personeli adeta çağdışı bir köle sistemiyle çalışmaya mahkum edilmek istenmektedir.

•4-         Yapılacak değişikliklerin 4-b/4-c personeli kapsamaması ise başlı başına bir sorun olarak görünmektedir.

•5-         Uzmanlık sistemine getirilmeye çalışılan uygulama birliği tam bir fiyasko olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamuda uzmanlık sisteminin oturması sendika ve kamu çalışanları olarak bizlerinde beklentisidir. Ancak; kamuda istihdam edilecek uzmanların istihdam şekli adı üstünde uzmanlıkla bağdaşmamaktadır. Şöyle ki; kamuda istihdam edilecek uzmanları belirlerken KPSS sınavı ölçü olarak alınmaktadır. Daha önce o kurumda çalışmamış kurum çalışma ve işleyişinden bi haber uzman adayı ataması yapıldığı takdirde hangi kurumun hangi çalışmasını veya sorunun bilmektedir ki o kurumda uzmanlık yapacaktır. Kamu Kurumlarına uzman istihdam şeklinin bu haliyle kamuda uzmanlık sistemi getirmeyeceği aşikârdır. Uzmanlık istihdam şekli acilen değiştirilmelidir. Uzman olacak personel belirlenirken; Kamu kurumlarında görevli personel arasından eğitim, kariyer ve liyakati yeterli personeller belirli bir eğitim ve sınav neticesinde uzman olarak istihdam edilmelidir.

•6-         Sendikamız tarafından gerek hükümet yetkilileri gerekse T.B.M.M. nezdinde   eğitim çalışanlarına verilen eğitim öğretime hazırlık ödeneğini düzenleyen ek 32. maddede değişiklik yapılması için daha önce bir çok girişimlerde bulunulmuştu. Bu haklı talebimizin de yapılacak kanun değişikliğinde değerlendirileceği yetkililerce tarafımıza bildirilmişti. Ancak yapılması düşünülen kanun değişikliği metninde ek-32 maddeyle ilgili bir değişiklik görünmemektedir.  Ek 32. madde de her hangi bir değişiklik öngörülmemiş olması eğitim çalışanları arasında adeta bir şok etkisi yaratmıştır. Bu haliyle 657 değişikliğinin eğitim çalışanları için hiçbir anlam ifade etmediği bilinmelidir.

Kamu personeli için hayati önem taşıyan 657 sayılı kanun da değişikliğin ancak kamu personeli, sendikalar ve idare arasında sağlanacak ortak bir konsensüs ile mümkün olacağı görünmüktedir. Bu haliyle yapılacak değişikliğe karşı olduğumuz ve yasal zeminlerde tüm meşru haklarımızı kullanacağımız ayrıca bilinmelidir.

TEÇ-SEN AR-GE

+