TEÇ-SEN: "Memurluk (GYS) Sınavında 1 Soruyu Yargı'ya Taşıdık!"

Milli Eğitim Bakanlığınca, 18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Memurluk sınavında sorulan 3 sorunun hatalı olduğu yönünde yaptığımız başvurular neticesinde 2 soruya itirazımız yerinde bulunmuş olup 1 sorunun hatalı olmadığı sendikamıza resmi olarak bildirilmişti.

Ancak; sendikamız hukuk bürosunca yapılan inceleme neticesinde iptal edilmeyen sorunun da hatalı olduğu yönünde verilen rapor doğrultusunda "Memurluk Sınavında" sorulan ancak iptal edilmeyen (A) Kitapçığı 41. sorunun iptali için sendikamızca Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine dava açılmıştır.

Dava dilekçemiz aşağıdadır:

ANKARA NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

iPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN        

    

(DAVACI)                                                 :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası 

VEKİLİ                                                      Av. Abdullah KÜLBAY

                                                                 Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI )                                               : Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA

                                                        

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                        : Milli Eğitim Bakanlığı' nın 04.05.2010 gün ve 1972 sayılı idari işlemi

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                       : 11.05.2010  

KONUSU                                                : Davalı Milli  Eğitim Bakanlığı' nın dava konusu 04.05.2010  tarih ve 1972  sayılı idari işlemlerinin  ,  Hukuka açıkça aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden işlemin  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işlemin İPTALİ ‘ ne karar verilmesi talebidir.

                                                        AÇIKLAMALAR

1-Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 18.04.2010 tarihinde yapılan Görevde Yükselme (Memur) sınava ait,  A Kitapçığı (40.), (41.) ve (48.) sorularının yanlış veya cevabının verilen şıklarda olmaması nedeniyle müvekkil sendika tarafından 22.04.2010 tarih ve 149 sayılı yazı ile davalı Bakanlığa itirazda bulunulmuştur. (Ek.1)

2-Müvekkil Sendikanın itirazı gereği davalı idare tarafından yapılan inceleme sonucu, A kitapçığı (40) ve (48) sorularımıza yönelik itirazımız kabul ederek iptal etmiştir. Ancak A kitapçığı (41.) soruya yönelik itirazımız , davalı idarenin 04.05.2010 tarih ve 1972 sayılı idari işlemi ile talebimizi reddetmiştir.  (Ek.2)

3-Müvekkil sendikanın talebinin reddine dair idari işlemde bahse konu A Kitapçığı 41. soru şu şekildedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden değildir? Denilmektedir. Cevap Şıkları aşağıdaki gibi verilmiştir.

A) Devamlılık

B) Eğitim Hakkı

C) Genellik ve Eşitlik

D) Fırsat ve İmkân Eşitliği

Sorunun doğru cevabı ise (A) seçeneği olarak ilan edilmiştir. Ancak; Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri incelendiğinde;

1.Genellik ve Eşitlik     
2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları           
3.Yöneltme
4.Eğitim Hakkı            
5.Fırsat ve İmkân Eşitliği            
6.Süreklilik                                                                                      
7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8.Demokrasi Eğitimi
9.Lâiklik
10. Bilimsellik
11. Plânlılık
12. Karma Eğitim
13.Okul ile Ailenin İş Birliği
14. Her Yerde Eğitim

Milli Eğitim Temel İlkelerinin 6.maddesindeki "SÜREKLİLİK" ile Soruda yanlış cevap şıkkı olarak verilen "DEVAMLILIK" ifadeleri bire bir aynı anlamdadır. Yani devamlılık veya süreklilik kelimeleri aynı cümle içinde değiştirilerek kullanılsa dahi cümlenin anlamında değişiklik yaratmamaktadır. Örnek; " Başarılı olmak için SÜREKLİ  çalışmalıyız." İle "Başarılı olmak için DEVAMLI çalışmalıyız." Cümleleri arasında Dizilim, anlatım ve cümlenin anlamında hiçbir fark yoktur.

Kaldıki; Türk Dil Kurumu "SÜREKLİLİK" kelimesinin açılımını "Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık" olarak, "DEVAMLILIK" kelimesinin açılımını ise    "Devamlı olma durumu, süreklilik." Olarak vermektedir. Türk Dil Kurumu bile iki kelimenin birbiriyle tamamen örtüştüğünü, sesteş kelimeler olduğunu ve birbirlerinin yerine kullanılması durumunda cümlenin kökünde ve anlatımında hiçbir değişiklik olmayacağını belirtmektedir.

Tüm bunlara rağmen, idarenin dar kalıp bakış açısı anlamsal birlikteliği olan iki kelimeden sadece birinin Milli Eğitim Temel İlkelerine yazılmış olmasına dayalı olarak aynı anlama gelen diğer kelimeyi Milli Eğitim Bakanlığının YANLIŞ olarak kabul etmesi durumu Milli Eğitimin Temel İlkelerinde "DEVAMLILIK" olmamasını doğurur.

Türk hukuk sisteminde yazılı olan kurallar bile kelimelerin dizileşleriyle oluşan cümlenin tamamında oluşan anlamlarla ve önermelerle oluşmaktadır.

Bu nedenle; 18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Görevde Yüselme (Memurluk) Sınavının A.Kitapçığının (41.) sorusunun cevap şıkkının verilen seçeneklerde olmadığı açıkca görülmekte olup, sınava giren ve 69 puanla sınavı kazanamayan adayların hak kaybına sebep olacağı kesindir. İdarenin vermiş olduğu karar yerinde değildir ve bu sorunun iptali gereklidir.

           4-Yukarıda  açıklanan nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI' NIN  DAVA  KONUSU İŞLEMİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, sınavla ilgili idarenin kayıtları, bilirkişi incelemesi , vs. gibi her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

                 1-Dava konusu idari işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden,  öncelikle yürütmenin durdurulmasına,

                 2- Dava konusu idari işlemin iptaline,

                 3-  Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER

  1-  Müvekkil sendikanın yazmış olduğu itiraz yazısı

        2- Davalı idarenin cevabı

 3- Vekaletname sureti

+