TEÇ-SEN: "Memurluk Sınavı'nda Sorulan Hatalı Soruları Bakanlığa Bildirdik."

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 18/04/2010 tarihinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca soru ve cevapları yayınlanan Görevde Yükselme Sınavında sorulan hatalı sorular değerlendirmeye alınmamalıdır. Bu durum özelllikle sınav geçme notu olan 70 puana yakın not alacak eğitim çalışanları açısından büyük önem arz etmektedir.  

 Bakanlığa Yazdığımız Yazı İçin Devamını Okuya Tıklayın.

  Sayı: Memurluk Sınavı Hatalı Soruları                                                                                           21/04/2010

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

                                                ANKARA           

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 18/04/2010 tarihinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca soru ve cevapları yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı sorularının sendikamızca inceletilmesi sonucu aşağıda gerekçeleri ile belirtilen sorularda yanlışlıklar olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu sorular aşağıya çıkarılmış olup; sınav sorularının tekrar inceletilerek yanlış sorular hakkında gerekli işlemlerin yapılması daha sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

1- A Kitapçığı 40.soruda; Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuştur­ması icabından olduğu takdirden en çokne kadar süre devam edebilir? Denilmektedir. Cevap Şıkları aşağıdaki gibi verilmiştir.

A) 2 ay                        B) 6 ay                       C) 7 gün                      D) 90 gün

Bakanlığımızca yayınlanan soru ve cevaplarda ise Doğru cevap B seçeneği olarak belirtilmiştir. Ancak; konu ile ilgili verilen ders notlarında; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun aşağıda verilen 145. maddesi gayet açıktır.

Süre:

 Madde 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder." Denilmektedir. Dolayısıyla doğru cevap olarak verilen B) 6 ay cevabı doğru değil, Doğru cevap olan 3 ay şıkkı da cevap seçenekleri arasında bulunmadığından 40. sorunun iptaline sorunun iptaline;

 

2- A Kitapçığı 41.soruda; Aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden değildir? Denilmektedir. Cevap Şıkları aşağıdaki gibi verilmiştir.

A) Devamlılık

B) Eğitim Hakkı

C) Genellik ve Eşitlik

D) Fırsat ve İmkân Eşitliği

Bakanlığımızca yayınlanan soru ve cevaplarda doğru cevap A seçeneği olarak belirtilmiştir. B,C,D şıklarında ki ifadeler 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda birebir yerini almıştır ancak; yanlış olarak belirtilen A şıkkındaki devamlılık ifadesi SÜREKLİLİK olarak ifade edilmiştir.

Söyle ki; ilgili kanunda Süreklilik: ilkesinin açılımı olarak "Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. " denilmektedir. Yine Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Süreklilik sözcüğünün açılımı için "Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık." Olarak ifade edilmektedir. Yani Süreklilik ve Devamlılık kelimeleri birebir eş anlamlıdır. Dolayısıyla yanlış olduğu belirtilen A seçeneğindeki Devamlılık ifadesi de Süreklilik anlamına geldiğinden 41. sorunun  iptaline;

3-  A Kitapçığı 48. soruda; 3797 sayılı kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi sürekli kurullardan değildir?Denilmektedir. Cevap Şıkları aşağıdaki gibi verilmiştir.

A)Milli Eğitim Şurası

B) Merkez Disiplin Kurulu

C) Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu

D) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu

Bakanlığımızca yayınlanan soru ve cevaplarda doğru cevap olarak B seçeneği verilmiştir. Ancak 3797 sayılı kanunun ilgili maddesinde"Madde 47 - Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır:

a) Milli Eğitim Şurası,

b) Müdürler Kurulu,

c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,

d) Öğrenci Disiplin Kurulları,

e) Özel İhtisas Komisyonları,

Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

Milli Eğitim Şurası

Madde 48 - Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Müdürler Kurulu

Madde 49 - Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir.

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu

Madde 50 - Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri yapar.

Öğrenci Disiplin Kurulları

Madde 51 - İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yapar.

Özel İhtisas Komisyonları

Madde 52 - Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir. " denilmektedir.

Bu nedenle; doğru cevap olarak verilen B) Merkez Disiplin Kurulu kanunda yer almadığı gibi C) Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu'da kanunda belirtilmemiştir. Bu nedenle; iki tane doğru cevabı olan 48. sorunun iptali gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak söz konusu soruların tekrar değerlendirilmesini arz ederim.

            S. Burçin POYRAZ

               Genel Sekreter                                                                    

DAĞITIM;

MEB Eğitek.

MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

+