UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DAVALARINI KAZANIP ATAMA BEKLEYEN EĞİTİM ÇALIŞANLARI HAKKINDA MAHKEME KARARI

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DAVALARINI KAZANIP ATAMA BEKLEYEN EĞİTİM ÇALIŞANLARI HAKKINDA MAHKEME KARARI

            Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 02,03,04 Mart 2021 tarihlerinde Unvan Değişikliği yazılı sınavı gerçekleştirmiş akabinde yazılı sınavdan başarılı olan adaylar 27,28,29,30,31 Temmuz 2021 tarihlerinde sözlü sınava katılmışlardı.

            Milli Eğitim Bakanlığı sözlü sınav değerlendirmesinde adayların yazılı sınav puanı hariç hiçbir değerlendirme yapmamış ve adaylar sözlü sınav puanlarının yazılı sınav puanlarının aynısı olması sebebiyle sözlü sınav sonuçlarını TEÇ-SEN olarak yargıya taşımıştık.

            Mahkemeler, sözlü sınav değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğunu ve adayların yeniden sözlü sınava alınmasına karar vermişler, Milli Eğitim Bakanlığı da davaları kazanan adaylara yeniden sözlü sınav düzenlemişlerdi.

            Mahkeme kararı gereğince tekrar sözlü sınava giren adaylardan başarılı olan adaylar halen daha atama işlemlerinin yapılmasını beklemektedir. Mahkeme kararı gereği sözlü sınava tekrar girip kazanan ve halen Bakanlıkça atanmaları ile ilgili hiçbir işlem tesis edilmeyen eğitim çalışanları adına Balıkesir 2. İdare Mahkemesinden olumlu karar çıktı.

            Balıkesir 2. İdare Mahkemesinin 2022/573E. 2022/1091K. sayılı kararına göre: “Anayasa'nın 2. maddesinde ve 2577 sayılı kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere idarelerin, Mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu gözetildiğinde, davacının sözlü sınavda başarısız kabul edilmesine ilişkin işlemin iptali yönünde verilen mahkeme kararının gereği olarak sürecin davacı açısından beklenmeksizin işletilerek ilgili yönetmelik kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği, zira ilk sözlü sınavda başarılı olan adayların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında sınav neticelerine göre atamalarının yapıldığı, ayrıca her ne kadar davalı idarece sözlü sınavda başarısız olan adayların açtığı davaların derdest olduğu dolayısıyla işlem tesis edilmediği savunmaya ilişkin dilekçede beyan edilmiş ise de mevcut durumun sözlü sınav sonucuna göre işlem tesisinin geciktirilmesine gerekçe olamayacağı açık olduğundan işbu davaya konu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” İFADELERİYLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ DİĞER TÜM DAVALARIN SONUCUNU BEKLEDİĞİ MAZERETİ YARGI NEZDİNDE DE GEÇERSİZ SAYILMIŞTIR.

            Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

picture picture picture

+