İŞ BIRAKMA EYLEMİ BİLGİLENDİRME

Sendikamız Genel Merkezinin 14/10/2022 tarihli ve 132 sayılı kararı gereğince; 81 İl ve bağlı ilçelerinde görev yapan üyelerimizin katılımıyla 19/10/2022 tarihinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri önünde Bir Günlük İş Bırakma Eylemi Yapılacaktır.

Üyelerimizin iş bırakma eylemine veya sendikamızın alacağı her türlü eylem kararına katılmakta hiçbir tereddüt yaşamasına veya çekinmesine gerek yoktur.

Çünkü Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay olmak üzere tüm yüksek mahkemelerin iş bırakma ile ilgili yargı kararları neticesinde oluşan içtihata göre İş Bırakma Eylemlerine katılan sendika üyelerine karşın Disiplin Soruşturması Açılamaz veya Disiplin Cezası Verilemez.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA, İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILAN PERSONELE DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ GÖRÜŞÜ VERİLMİŞTİR.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 27 Şubat 2012 tarihli ve 17848 sayılı "Sendika Eylemi " konulu yazısında “Danıştay 12. Dairesinin 2004/4148 Karar ve 2004/4209 Esas sayılı kararında; sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, 657 sayılı kanunun 125/C-b maddesinde öngörülen "özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek" fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." açıklamalarına ve "Görüşe konu yapılan hususun, Anayasanın 90 ıncı maddesi gereği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların bağlayıcılığı karşısında yasal olarak gerçekleştirilen sendikal faaliyetlere katılımın özür olarak kabul edilmesi gerektiği." denilerek sendikal faaliyetler kapsamında yapılan eylemlerin özür kabul edilerek disiplin cezası verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

NOT: Yukarıda sayılan gerekçeler ışığında, tüm hukuki düzenlemelere ve oluşmuş yargı içtihatlarına rağmen üyelerimizi bir günlük iş bırakma eylemimize (tehdit,soruşturma v.s.) katılmamaya zorlayan idareciler hakkında; Türk Ceza Kanunun 118. Maddesi uyarınca işlem tesis edileceğini ayrıca hatırlatmak isteriz.

-Yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz açıklamaların aksine hareket edenler için Türk Ceza Kanununun 'Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi' başlıklı 118.maddesindeki; '(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.' hükümleri gereğince suç unsuru oluştuğunun bilinmesini isteriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture picture picture picture

+