Anayasa Mahkemesi, 2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Doğrultusunda İhraz Edilen Unvanlara Atanma İle İlgili Kanuni Düzenlemeyi İptal Etti.

21.09.2022 tarih ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65E., 2022/102K. sayılı kararı gereğince; “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi’nde düzenlenen “Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” hükmü  Mardin 1. İdare Mahkemesi’nin resen Anayasa Mahkemesine yaptığı itirazı sonucu iptal edilmiştir.


Oluşan bu yeni duruma göre “2828 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda ihraz edilen unvanlara atanma talepleri reddedilen ve iptal davaları açanlar yönünden yine kanunun iptal edilmesi ile oluşan yeni durumun hukuki değerlendirmesi şu şekildedir”:

*İlk derece mahkemesinde ve bölge idare mahkemesinde istinaf incelemesi sonuçlanarak kararları kesinleşen ve ataması gerçekleştirilenler bakımından Anayasa Mahkemesi’nin kararı geriye yürümediğinden herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak, atamaları iptal olmayacaktır. 


*İlk derece mahkemesinde yargılaması ve bölge idare mahkemesinde istinaf incelemesi devam eden davaların, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gereği davanın reddi/karar verilmeye yer olmadığına ilişkin kararlar verileceği düşünülmektedir. Zira dava konusu uyuşmazlığa dayanak olan kanuni düzenleme bu haliyle iptal edilmiş durumdadır.


*İlk derece mahkemesin olumlu kararına bağlı olarak ataması yapılan ancak istinaf mahkemesinde davası devam edenler yönünden ise istinafın ilgili kararı bozacağı ve buna bağlı olarak hukuken atamaların iptal edilmesi gerektiği sonucu çıksa da, Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmede bu durumda olanlar için Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ayrıca görüş alınarak hareket edileceği belirtilmiştir.


NOT: Kanuni düzenlemeden sonra Bakanlığımızca alınan başvurular neticesinde ihraz edilen unvanlara yapılan atamaların da yine anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği ilkesi gereği iptali söz konusu olmayacaktır. 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+