TEÇ-SEN: "Eğitim Çalışanları Kendi Hakları İçin 25 Mart'ta Bakanlığa Yürüyor."

22 Mart 2010 tarihinde tüm Türkiye'de "Şef kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarına ödenmeyen denge tazminatları ve Ek ders artısında kapsam dışı bırakılması", "4C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılması" ve "Milli Eğitim Bakanlığı içinde var olan "Ek-Ders"-"Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği" ve "Fazla Mesai Ücretleri"nin GİH-YHS-THS-SHS sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne ödenerek" kurum içi huzur ve barışın sağlanması vb. konularında "DİLEKÇE EYLEMİ" yapılacaktır.

Yine; 23 Mart 2010 tarihinde Tüm Türkiye'de çalışma odalarımızda yukarıda bahsi geçen konularının çözüme kavuşması için yakalarımıza "Üvey Evlat Değiliz! Bizde Varız!" Kokartları takıp gün boyu bu kokartlarla çalışarak "KOKART EYLEMİ" yapılacaktır.

 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 14:30'da Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya gelecek Eğitim Çalışanlarıyla birlikte kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğini, güvencesiz ve kadrosuz çalıştırılan 4/C istihdamını protesto etmek amacıyla Ankara Yüksel Caddesinde toplanarak "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YÜRÜYÜŞE" geçilecek ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde Sendikamızca Basın açıklaması yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur. 19 Mart 2010

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ 


KOKARTLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

TC BAŞBAKANLIK MAKAMINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE

............................

            ...........................ili...............Müdürlüğünde .................. kadrosunda görev yapmaktayım.

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun değişikliği teklifi TBMM'de beklemektedir. Bu kanun değişikliğinde "Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. " hükmü yer almakta olup Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm personelin bu ödenekten yararlanması öngürülmüştür.

            Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışında kalan (GİH-YHS-THS-SHS) personellerinin aşırı işyükü ile günlük çalışma saati olan 8 saatin üzerinde 10-12 saat arasında çalıştırıldığı bilinmektedir. Fazla çalıştırılma karşılığında herhangibir ücret verilmemektedir.

            Yine; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde fiili olarak derse girmeden "Ek-Ders" adı altında bazı kadrolara Ek Ücret verilirken GİH-THS-YHS-SHS sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının Bakanlık içi ücret dağıtımında ayrımcılığa tabii tutularak bu ücretten yararlanamamaktadır.

            Eğitim Öğretime kurumların hazırlanmasında en alt tabakadaki Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanlarından en üst tabakada görev yapan müsteşara kadar tüm personelin gecesini gündüzüne katarak eğitim öğretimin; huzur, güven, hijyenik ve kaliteyi en üst seviye ye getirmek için her şeyini feda etmesi bunun sonucunda da çalışan personelin eğitim öğretim hazırlık ödeneğinden, Fazla Mesai Ücretlerinden ve Bakanlık İçi Ücret olan "Ek-Ders" ücretinden faydalanmaması son derece düşündürücüdür.

Bu sebeple; EĞİTİM ÖĞRETİM HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN, EK DERS ÜCRETİNİN ve FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA verilerek çalışanlar arasında birlikteliğin sağlanması ve eğitim öğretimde kalitenin yükseltilmesi için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını arz ediyorum.

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

GÖREVİ         :

ADRES           :     

TARİH            :

İMZA              :                    

_______________________________________________________________________

TC BAŞBAKANLIK MAKAMINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE

............................

................. ili ..................................... Müdürlüğü'nde şef kadrosunda görev yapmaktayım.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenleri'nin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da, Bakanlar Kurulu'nun 23 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile düzenleme yapılmıştır. Anılan karar uyarınca şube müdürlerinin ek dersleri haftada 10 saat, ilköğretim müfettişlerinin ek dersleri ise 5 saat artırılmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi olarak da, ek ders saatinde artışa gidilen personelin ek ödemeden yararlanamaması gösterilmiştir.

Daha önce; 631 Sayılı KHK ile daire başkanı ve üzerinde görev yapanlara, 375 sayılı KHK ile de şef unvanından daha alt kadrolarda görev yapanlara iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak şefler, ne 631 sayılı KHK'den, ne 375 sayılı KHK'den, ne de 23 Ocak 2009 tarihli ders ücretlerindeki iyileştirmeden yararlanamamışlardır.

Böylece; Yönetim görevi unvanından sayılan şefler, şu anda daha alt görevde çalışan eğitim çalışanından daha düşük ücret almaktadırlar. Yukarıda bahsedilen K.H.K'lerin amacının Kurumlar arası ve kurum içi ücret adaletsizliğinin giderilmesini amaç edindiği aşikârdır.

Bu zamana kadar yönetim kademelerinde görev yapan unvanlar içinde değerlendirilen ve yapılan ek ders ödemelerinde ayrım gözetilmeksizin tüm yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti alan personele eşit ek ders ücreti verilirken, ücret dengesizliğini önlemek amacıyla yapılan yeni düzenlemede şeflerin kapsam dışı bırakılmasının anlaşılır bir yanı bulunmamaktadır.

Kurumiçi  ve kurumlararası eşitliğin sağlanması, çalışanlar arasında motivasyonun bozulmaması amacıyla; Şef Kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarına "Denge Tazminatı Ödenmesi" ve ‘Ek-Ders Ücretlerinin Haftada 25 Saat'e çıkarılması" için gerekli düzenlemelerin yapılmasını önemle arz ederim.

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

GÖREVİ         :

ADRES           :     

TARİH            :

İMZA              :                                                                                               

_____________________________________________________________________________________________________

TC BAŞBAKANLIK MAKAMINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE

............................

................. ili ..................................... Müdürlüğü'nde 657 sayılı D.M.K'nun 4/c maddesi kapsamında görev yapmaktayım.

 Bizler; özelleştirme mağduru çalışanlar olarak milli eğitim bakanlığı ve diğer bakanlıklarda 4/c statüsü ile istihdam edilmemizden bu yana her türlü haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalmamıza rağmen görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

Aynı kurumda aynı işi yaptığımız mesai arkadaşlarımızdan hem mali hem de özlük haklar noktasında kıyaslanamayacak kadar kötü durumdayız

Anayasamızın 50. maddesi'nde  "Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır." Denilmektedir. Ancak bu hükmün 4/c li personel için uygulanmadığı aşikardır.

Bizlerde bu ülkenin anayasal haklara sahip vatandaşları olarak Anayasa'da yazılı hükmün gereğinin ilgili kanunlarda yapılacak düzenlemelerle yerine getirilmesini istiyoruz.

Bu nedenle; 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin, görev tanımlarının yapılması, sicil ve disiplin hukuku, ödüllendirme ve taltif uygulamaları gibi konuların düzenlenmesi, 4/C statüsünde istihdam edilen personelin; eş durumu özrüne dayalı yer değiştirmesi, askerlik dönüşü göreve başlaması, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görevde yükselmesi, iş sonu tazminatı, başta yıllık izin olmak üzere izin hak ve süreleri, fazla çalışma ücreti vb. konularda yaşadığı sorunların çözümü için 657 sayılı kanunun 4/c bendine göre istihdam edilen kamu görevlilerinin mezuniyetlerine uygun unvanlara olmak kaydıyla 657. sayılı kanunun 4/a veya 4/b statüsüne göre istihdam edilerek aynı mali ve özlük haklardan yararlandırılması hususunda gereğini önemle arz ederim.

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

GÖREVİ         :

ADRES           :     

TARİH            :

İMZA              :                                                                                                                                                            

+