TEÇ-SEN: "Kefalet Sandığına Zorla Aidat Ödenmesini Yargıya Taşıdık!"

Maliye Bakanlığınca Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği çerçevesinde, memuriyet ve çalışma unvanına bakılmaksızın eğitim çalışanlarının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi yapılması ve bu çalışma karşılığında oluşan risk tazminatı ödenmeden zorla Kefalet Sandığına Aidat kesilmesi işlemi açıkça hukuka aykırıdır.

Hiçbir ücret vermeden fazla çalıştırılma ve yüksek risk altına giren eğitim çalışanlarının hak kayıplarının önlenmesi için sendikamız hukuk birimimizce ilgili düzenlemenin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemiyle dava açılmıştır.

   YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

       

                                   DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

YÜRÜTMENİN  DURDURULMASINI VE İPTAL KARARI İSTEYEN

(DAVACI)      :  TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI- (ÇANKAYA VD 8740174473)

VEKİLİ          : Av. Abdullah KÜLBAY

Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI)                                       :     Maliye bakanlığı -Bakanlıklar ANKARA    

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                   : Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği' nin 2., 3. ve 4. maddeleri,  

YAYIM TARİHİ                               : 03.12.2009 

KONUSU                                            : Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği' nin 2., 3. ve 4. maddelerinin iptali ile anılan yönetmelik Hükümlerinin Hukuka açıkça aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden, anılan maddelerin  yürütmesinin durdurulması talebidir.

                                                   AÇIKLAMALAR

         1- Davalı Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 03.12.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan taşınır mal yönetmeliğinin 2,3, ve 4. maddeleri  açıkça hukuka aykırı olup, iptali gerekir. 

         2-Belirtilen yönetmelik 2. maddesinde;  "  Bilindiği üzere; Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince taşınır kayıtlarının harcama birimleri itibarıyla tutulması ve taşınır yönetim hesabının da harcama birimleri itibarıyla verilmesi esastır. Harcama birimi, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ve ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimlerdir.

           Harcama birimine ait taşınır kayıtlarının tutulmasını sağlamaktan harcama yetkilileri sorumlu, kayıtlar: usulüne uygun olarak tutmaktan ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri görevli ve sorumludur. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği, taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilebileceği hükme  bağlanmıştır. Ayrıca, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin, harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeye: taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmekle görevli ve sorumlu olduğu vurgulanmıştır.

   Buna göre, harcama yetkililerince yapılacak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirmelerinde aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

      Birden fazla fiziki ambarı/deposu bulunup, işlemleri tek bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafında yürütülemeyecek kadar yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkili görevlendirilebilecektir.

     Ayrıca, bir bütün oluşturmakla birlikte ayrı bina ve yerlerde konuşlanmış harcama birimine bağlı ı birimlerden atölyesi veya makine parkı bulunan alt birimlerde de iş yoğunluğuna bağlı olarak ayrı taşır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

      Birden fazla fiziki taşınır ambarı/deposu olsa dahi, taşınır işlemleri tek bir taşınır kayıt ve kontrol y tarafından yürütülmesi mümkün olan harcama birimlerinde ve taşınırların muhafaza edileceği birer fiziki olmamasına rağmen, kayıtların ayrıntılı izlenebilmesi için elektronik ortamda harcama birimine bağlı birer olarak tanımlanmış bulunan ilköğretim okulu, eğitim kursu, sağlık ocağı, dispanser gibi alt birimlerde, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilmesi zorunlu değildir.

      Dava konusu yönetmeliğin 3. maddesinde ise "  2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununun 1 inci maddesinin 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik birinci fıkrasında; "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlıdöner sermayeli kuruluşlarda para. menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşme!; personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüze! kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anlaşılır" .

   Buna göre kamu idarelerinde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de kefalete bağlanarak aylık ve ücretlerinden 2489 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinde belirtilen tutarda kefalet aidatı kesilmesi ve Kefalet Sandığı hesabına gönderilmesi zorunludur.

     Kullanılmak üzere kişilere veya ortak kullanım alanlarına verilen dayanıklı taşınırların zimmetlendiği sorumlular ileilköğretim okulu, eğitim kursu, sağlık ocağı, dispanser gibi birimlerde ilgililere zimmetlenen malzeme, araç ve gereçlerin sorumluları ve taşınır yönetim hesaplarının konsolide edilmesinden sorumlu konsolide görevlilerinin kefalete tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

    Dava konusu tebliğin  4. maddesinde ise;

     Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Hükmü getirilmiştir.

     3-Belirtilen yönetmelik bir çok emredici hukuk kuralına ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü ;

       Yasada ve uygulamamızda belirtildiği üzere, bu görevi yapacak personelin unvanının belirtilmesi gerekir. Zira personelin yapacağı işler unvan ile belirlenir.

       Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin Malzeme Alımı ve Satımı ile ilgili hiç bir işlemle ilgisi yoktur. Bu nedenle başkaları tarafından alımı ve satımı yapılan malzemeden sorumlu tutulması düşünülemez.

       Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin bağlı alması gereken bir ek ücret yoktur. Bu işte görevlendirilecek personelin bir risk aldığı aşikar olup, bu ris kin karşılığı olmak üzere ek bir ücret belirlenmesi gerekir. Tıpkı saymanlarda, vezne görevlilerinde olduğu gibi.

      Bu görevlilerin bir kefalet sandığına üye olması ve kefalet sandığına maaşlarından aidat kesilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 2489 sayılı kefalet kanununa göre bu sandığa kimlerin üye olacakları belirtilmiştir. Sandığa üye olacak görevlilerin tamamının  iş bu kefalet görevlerinden dolayı ücretlerine bir ek ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle ek bir ödeme yapılmadan sandığa kesinti yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır .

       Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, taşınır malların korunmasından sorumlu ve kendisine zimmet edilen kamu görevlilerine, önemli bir sorumluluk yüklenmekte ancak bu sorumluluğun karşılığı olan ek ödeme, unvan, kadro gibi koruyucu önlemler alınmamaktadır.

      Bu nedenlerle  yukarıda belirtilen tebliğin iptali gerekmektedir.

      4-Müvekkil sendika  Eğitim alanında görevli  memurların üye olduğu bir sendika olup, dava konusu tebliğ ile sendika üyelerinin hukuki hakları ve menfaatleri zedelenmekte olduğundan, iş bu iptal davasını açmakta hukuki yararımız mevcuttur. 

     5-Yukarıda açıklanan  nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği' nin 2., 3. ve 4. maddelerinin iptali VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

  

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

          1- Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği' nin 2., 3. ve 4. maddelerinin iptali ile anılan yönetmelik Hükümlerinin Hukuka açıkça aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinin açık olması sebebiyle öncelikle yürütmesinin durdurulmasına,.

          2- Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği' nin 2., 3. ve 4. maddelerinin iptaline,

         3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 28.01.2010

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER 

1- Maliye Bakanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği'

2-   Vekaletname sureti

+