TEÇ-SEN: "MEB'de Sınav Başarı Puanları Neden Düşüyor?"

Sendikamızca daha önce,  Müdür ve Müdür yardımcıları sınavında uygulanan 60 Başarı puanı uygulaması yasaya aykırı olması sebebiyle yargıya taşınmıştı.

Görülüyorki, Milli Eğitim Bakanlığı her sınavda farklı farklı başarı puanı belirleyerek kurum içinde ayrımcılığı belirgin hale gelmesini istiyor. Öyleki, hizmetli, memur, şef'e 70 başarı puanı, müdür ve müdür yardımcılığına 60 başarı puanı, Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme sınavına 40 başarı puanı... Başarı puanının nereye kadar düşüceği eğitim çalışanları arasında merak uyandırmasına rağmen sendikamızın asli görevi olan AYRIMCILIKLA MÜCADELE ekseninde her yeni başarı puanını yargıya götüreceğiz. 

 

DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA 

İPTAL KARARI İSTEYEN

(DAVACI)                                      : TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                           ( Çankaya VD 8740174473)     

VEKİLİ                                                 Av. Abdullah KÜLBAY

Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI)                                       : Milli Eğitim bakanlığı

ADRESİ                                          : Bakanlıklar ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                   : Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme Sınavı Kılavuzu' nun sınavın değerlendirilmesi başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde yer alan "40 (kırk puan "  ibaresi.  

YAYIM TARİHİ                               : 01.12.2009  (Sınav başvurularının alınması tarihi)  

KONUSU                                            : Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme Sınavı Kılavuzu' nun sınavın değerlendirilmesi başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde yer alan "40 (kırk puan "  ibaresinin iptali talebidir. 

                                               AÇIKLAMALAR 

         1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yayımlanan  Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme Sınavı Kılavuzu' nun sınavın değerlendirilmesi başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde yer alan doğru cevaplar üzerinden 40 puan ve üzeri puan alan adayların başarılı sayılacaklarına dair hüküm hukuka ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

         2-  a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik' in 12. maddesine göre sınavda başarılı olmanın şartı yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 puan alınmasıdır.

                      Belirtilen yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yapılacak tüm görevde yükselme ve yer değiştirme sınavlarını kapsamaktadır. Başka bir deyişle çerçeve yönetmelik denilen bir yönetmeliktir. Bu nedenle dava konusu yönetmelik hükmü bu yönetmeliğe aykırı olup iptali gerekir.

Belirtilen yönetmeliğin 11 ve 12. maddeleri incelendiğinde bu husus açıkça anlaşılır.

                  b) Yine konumuzla ilgili olan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 19. maddesinde de 100 üzerinden 70 puan alması gerekir. Bu nedenle da dava konusu düzenleme hukuka aykırıdır. Çünkü belirtilen yönetmelik de çerçeve yönetmelik olup, bu yönetmeliğe öncelikle uyulması gerekir.  

               c) Yukarıda belirtilen yönetmelikler incelendiğinde dava konusu yönetmeliğin, belirtilen çerçeve yönetmeliklere aykırıdır. Çünkü bahsedilen çerçeve yönetmeliklere diğer yönetmeliklerin uygun olması gerekir.

                   Bir an için yukarıda belirtilen yönetmeliklerini atama ve yükselme ile ilgili olduğu düşünülse dahi; bir sınavda 100 üzerinden 40 puan alan bir öğretmenin başarılı sayılması , ve özel kabul edilen liselerde görevlendirilmesi kabul edilemez.

                  Kamu kurumlarının yapmış olduğu tüm sınavlarda, yukarıda belirtilen hukuki mevzuat çerçevesinde en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Türk İdari sisteminde bu hususta adeta bir uygulama birliği, teamül oluşmuştur. Bu nedenle 40 puanın başarılı sayılması samimi olmadığı gibi, hukuka uygun da değildir. Bu sınavda neden daha düşük bir puanın, hele hele 40 puanın,  yeterli sayıldığı , izah edilemez, hukuken mazur görülemez.

                 Böyle bir düzenleme ile bahsedilen liselere alınacak öğretmen kalitesi düşeceğinden, bu uygulamanın kamu yararına  aykırı olduğu da tartışmasızdır.

              d) Belirtmek isteriz ki  657 sayılı yasanın  ilgili hükümleri de  davalı idareye böyle bir yetki vermemektedir. Bu nedenle de dava konusu yönetmelik maddesinin iptali gerekir.

              e) Sınav müracaatının alınması tarihi olan 01.12.2009 tarihi yayım tarihi olarak kabul edilerek süresi içinde iş bu dava ikame edilmiştir.

                    Yukarıda  açıklanan  nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme Sınavı Kılavuzu' nun sınavın değerlendirilmesi başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde yer alan "40 (kırk puan "  ibaresinin iptali için Mahkemenizde iş bu davayı ikame etmek gereği hasıl olmuştur. 

  

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

          1-Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme Sınavı Kılavuzu' nun sınavın değerlendirilmesi başlıklı 8. maddesinin (b) bendinde yer alan "40 (kırk puan "  ibaresinin iptali için Mahkemenizde iş bu davayı ikame etmek gereği hasıl olmuştur. 

          2- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 28.01.2010

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER 

1- Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her türdeki Anadolu Lisesi Seçme Sınavı Kılavuzu

2-   Vekaletname sureti

+