Hatalı Sorular İçin Bakanlıktan Resmi Belge İstedik. Haklı Olduğumuz Ortaya Çıktı !

14 Kasım 2009 tarihinde yapılan Şeflik Sınavında sorulan hatalı soruların iptal edilip edilmediği ile ilgili duyuma dayalı bir çok iddia ortaya atılmaktaydı. Üyelerimizin bir kısmı  puanlarına bakarak sendikamızca belirlenen soruların iptal edilerek değerlendirildiğini, bir kısmı da ısrarla tümünün iptal edilmediği yönünde beyanlarda bulunmaktaydı.

Hatta, "Şeflik sınavında sorulan hatalı sorular iptal edilmedi mi?" haberimize karşı olumsuz eleştiriler getirilmişti. Eğitim çalışanlarının tek ve yegane mücadele adresi olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının asli görevi üyeleri adına sorgulama yapmak ve resmi yollardan yetkililerin açıklama yapmasını istemektir.

Bakanlıktan gelen cevapta şüphelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Hatalı olduğu eğitim notlarıyla ispat ettiğimiz (B) Kitapçığının 4.sorusunun iptal edilmediği ortaya çıkmıştır.

İPTAL EDİLMEYEN 4.SORU

B Kitapçığı 4.soru

•I-                   Sayıştay

•II-                 Uyuşmazlık Mahkemesi

•III-              Yüksek Seçim Kurulu

Anayasa Yargısına göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri yüksek mahkeme değildir?

A) Yalnız I                                               B) Yalnız III

C) I - II                                                     D) I - III

İPTAL NEDENİ: Cevap Şıkkı (D) olarak verilmiştir. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı Şef Adayları Ders Notlarında "Yüksek Mahkemeler" Anayasa Ders Notlarında ve Devlet Teşkilatı Ders Notlarında başlıklar halinde verilmiştir. Anayasa Ders Notlarında SAYIŞTAY Yüksek Mahkemeler arasında yer almazken, Devlet Teşkilatı Ders Notlarında Yüksek Mahkemelerin içinde sayılmıştır. Bu sebeple sorunun iptali gerekmektedir.

İSPAT: DERS NOTUNDAN ALINTIDIR.

"Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesi. 11 asil üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ileri sürülemez.

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Yargıtay. Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay'da 21'i Hukuk, 11'i Ceza olmak üzere 32 Daire bulunmaktadır.

Danıştay. İdari Mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercii bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Askeri Yargıtay. Askeri Mahkemelerden verilen karar ve hükümlerinin son inceleme merciidir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir.

Uyuşmazlık Mahkemesi. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Sayıştay: Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. "

picture

+