TBMM ÖNÜNDE YAPTIĞIMIZ ÜCRET ADALETSİZLİĞİ EYLEMİ BÜYÜK SES GETİRDİ.

Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin tüm kadrolarımıza verilmesi adına sendikamızca hazırlanıp tbmm başkanlığına sunulan kanun tasarısının yasalaşması için teç-sen tüm teşkilatlarıyla meclis çıkarması yapmıştır.

Gerek milletvekilleriyle, gerekse iktidar veya muhalefet parti guruplarıyla yapılan görüşmelerde kanun tasarısının gerekçeleri anlatılarak destek istenmiştir.

Görüşmelerin bitiminde tbmm dikmen kapısı önünde tüm teşkilatlarımızın katılımıyla basın açıklaması yapılarak ücret adaletsizliği sendikamızca protesto edilmiştir.

 

BASINA ve KAMUOYUNA

Deðerli Basýn Mensuplarý; Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen sendikamýz yönetici ve üyelerinin katýlýmýyla oluþturulan heyetlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekilleri ve Parti Guruplarý ile görüþmelerini baþarýyla tamamlamýþlardýr.

Kamu çalýþanlarýnýn açlýk sýnýrýnýn altýnda istihdam edilmesi, Toplu Görüþme masasýnda memura reva görülen %2,5'luk zam oraný, her yýl olduðu gibi Toplu sözleþmesiz ve Grevsiz örgütlenin dayatmasý ve Eðitim çalýþanlarý adýna Sendikamýzca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna verilen Kanun teklifinin yasalaþmasý konularýnda bir dizi MEMUR AÇ(ýlýmý) TALEPLERÝMÝZ'i yapmýþ bulunmaktayýz.

Her yýl eðitim-öðretim yýlý baþýnda yaklaþýk 600.000 eðitimci arkadaþýmýza ödenen ve 65 000 eðitim çalýþanýnýn faydalanamadýðý eðitim öðretime hazýrlýk ödeneðinin tüm kadrolarýmýza ödenmesi amacýyla hazýrlanan ve meclise sunulan kanun teklifinin bütçeye kiþi baþý 41 TL yük getireceði, kanunun yasalaþmasý durumunda eðitim çalýþanlarýnýn daha verimli ve etkin hizmet verebilecek duruma geleceði ve kurum içinde varolan ücret adaletsizliðinin bir nebzede olsa giderilebileceði heyetlerimiz aracýlýðýyla iktidar ve muhalefet partilerine anlatýlmýþtýr.

Kamu ve eðitim çalýþanlarýnýn örgütlülüðü önüne konulan engellerin baþýnda gelen Toplu Görüþme sürecinde yýllardýr masaya oturan taraflardan iþveren kurulunun yasalara dayanarak diðeri üzerinde yetki kullanmasý, masanýn diðer tarafýnda oturan memur sendikalarýnýn yetkisizliðine ve etkisizliðine neden olmaktadýr.

Güçler dengesizliði ile sendikalarýn yetki ve etki tartýþmalarýnýn ýþýðýnda baþlayan ve biten toplu görüþme sürecinde; iþveren kurulunun "Dediðim dedik çaldýðým düdük" mantýðýyla pervasýzca davranmasýnýn, iþveren kurulunun kendi düþüncesi dýþýndaki tüm görüþ ve taleplere kulaklarýný týkamasýnýn ve kamu çalýþanlarýnýn açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamasýnýn tek sebebi kamu çalýþanlarýnýn üretimden gelen gücünü  Toplu Sözleþme ve Grev hakkýyla birlikte kullanamamasýndan kaynaklanmaktadýr.

2002 yýlýndan bu güne kadar Kamu Çalýþanlarýna yapýlan zam oranlarý kamuoyunu ve kamu çalýþanlarýný tatmin edecek boyutlarda deðildir. "Kaþýkla verilen ücret artýþlarý,  enflasyon ve faiz giderleriyle birlikte  kepçeyle geri alýnmaktadýr." Her yýl Toplu görüþme masasýnda iþveren kuruluyla yapýlan buçuklu zam pazarlýklarý artýk KABAK tadý vermeye baþlamýþtýr.

Hükümetin her fýrsatta uygulamaya konulacaðýný açýkladýðý kamu personel rejimi ve kurumlar arasýnda bulunan sosyal haklar ve ücret adaletsizliðinin düzeltilmesi çalýþmalarý maalesef taslak halinden öteye geçememiþtir. Geçen 7 yýllýk sürede Memur Açýlýmý Paketi içine baktýðýmýzda paketin içinden koskoca bir KABAK çýktýðý görülmektedir.  Hatta  Hükümetin Memur açýlýmý paketi içinden çýkan Kabaðýnda %2,5 luk GDZO(Genetiði Deðiþtirilmiþ Zam Oranlarý) ile GDO'lu kabak haline geldiði bugün burada ortaya çýkmýþtýr.  

Bilindiði üzere Türkiye Kamu Sen ve KESK, 25 Kasým 2009'da uygulanmak üzere 1(bir) günlük uyarý grevi kararý almýþlar ve bu kararlarýný basýn yoluyla kamuoyuna duyurmuþlardýr. Ancak, Uyarý grevi kararýnýn "topluma sunulan hedefleriyle" örtüþmeyen dýþlayýcý görüntüsüyle sýð yapýlacaðý görüldüðünden eðitim çalýþanlarýnýn kandýrýlmasýna, aldatýlmasýna müsaade etmemek adýna, Örgütlülüðün önünde duran tüm engellerin kaldýrýlmasý ve Grevli Toplu Ýþ Sözleþmeli Sendikalar Kanununun bir an önce çýkarýlmasý için 25 Kasým'da yapýlacak Uyarý Grevine tüm teþkilatlarýmýzla katýlacaðýz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

Adýna

Ümit DEMÝREL

Genel Baþkan

+