ŞEFLİK SINAVINDA 3 HATALI SORU SORULDU.

14 Kasım 2009 tarihinde Şef Adayları için yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavından 2 sorunun yanlış sorulduğu, 1 sorunun ise cevap şıkkının yanlış olduğu sendikamızca yapılan incelemeler sonucunda anlaşılmıştır.

Şef adayları için hazırlanan B Kitapçığının 4 ve 50. sorularının iptali ve 47.sorunun cevap şıkkının iptal edilmesi hakkında Milli Eğitim Bakanlığına resmi olarak başvurumuzu yaptık. 

 

İPTALİ İSTENEN SORULAR VE NEDENLERİ

 

B Kitapçığı 4.soru

 

•I-                   Sayıştay

•II-                 Uyuşmazlık Mahkemesi

•III-              Yüksek Seçim Kurulu

Anayasa Yargısına göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri yüksek mahkeme değildir?

A) Yalnız I                                               B) Yalnız III

C) I - II                                                     D) I - III

İPTAL NEDENİ: Cevap Şıkkı (D) olarak verilmiştir. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı Şef Adayları Ders Notlarında "Yüksek Mahkemeler" Anayasa Ders Notlarında ve Devlet Teşkilatı Ders Notlarında başlıklar halinde verilmiştir. Anayasa Ders Notlarında SAYIŞTAY Yüksek Mahkemeler arasında yer almazken, Devlet Teşkilatı Ders Notlarında Yüksek Mahkemelerin içinde sayılmıştır. Bu sebeple sorunun iptali gerekmektedir.

İSPAT: DERS NOTUNDAN ALINTIDIR.

"Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesi. 11 asil üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ileri sürülemez.

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Yargıtay. Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay'da 21'i Hukuk, 11'i Ceza olmak üzere 32 Daire bulunmaktadır.

Danıştay. İdari Mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercii bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Askeri Yargıtay. Askeri Mahkemelerden verilen karar ve hükümlerinin son inceleme merciidir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir.

Uyuşmazlık Mahkemesi. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Sayıştay: Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. "

B Kitapçığı 50.soru

Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden değildir?

A) Sabırlıdır.

B) Ilımlı davranışlar sergiler.

C) Zaman baskısını hisseder.

D) Dinlenirken suçluluk duyar.

İPTAL NEDENİ: Cevap Şıkkı (C) olarak verilmiştir. Ancak; Ders notlarında B Tipi kişilik özellikleri incelendiğinde, C ve D şıklarının ikisininde B Tipi kişilik özelliklerinden olmadığı açıkca görülecektir. Bu sebeple bu sorunun iki cevabı vardır ve  iptal edilmesi gerekmektedir.

İSPAT: Ders Notlarından Alıntıdır.

                       B Tipi Profili

•          Zaman unsuru ile ilgilenmez.

•          Sabırlıdır. (A Şıkkında Yer Verilmiş)

•          Yaptıklarıyla böbürlenmez.

•          Kazanmak için değil eğlenmek için oynar .

•          Dinlenirken suçluluk duymaz.(D Şıkkında DUYAR olarak verilmiştir)

•          Zaman baskısı hissetmez. (C Şıkkında HİSSEDER Olarak verilmiştir.)

•          Ilımlı davranışlar sergiler.(B Şıkkında yer verilmiş)

•          Aceleci değildir.

CEVAP ŞIKKI YANLIŞ VERİLEN VE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN SORULAR.

B Kitapçığı 47.Soru;

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engelidir?

A) Etkin Dinleme

B) Etkin Konuşma

C) Geri Bildirim Vermek

D) Öğretmek, Mantıklı fikirler söylemek,

CEVAP ŞIKKININ DEĞİŞTİRİLMESİ NEDENİ: Cevap Şıkkı (C) olarak verilmiştir. Ancak; Ders notları incelendiğin, iletişim engellerinin arasında "Öğretmek, Mantıklı Fikirler Söylemek" yeralmaktadır. Cevap şıkkının (D) olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

 

İSPAT:

                                                   İletişim Engelleri

İletisim engellerini, iletisim sürecinde mesajın verilmesini ve anlaşılmasını olumsuz yönde etkileyen bütün etmenler olarak tanımlayabiliriz. İletişim engelleri, kişiler arası ilişkilerde sorun yaratıcı olabilir. Ancak hepsinin her koşulda engelleyici olmadığını unutmamak gerekir. Sık ve yoğun kullanımları iletişimi istenmedik sonuçlara götürebilmektedir. İletişim engelleri; kişiye yardımı olmadığı, ilerde bireyin sorunlarını anlatmamasına neden olduğu, sorunlarını içine atmasına yol açtıgı, ilişkinin gelişmesine engel olduğu için azaltılmalıdır. Gordon (1994) iletişim

engellerini 12 başlıkta sıralarken; Korkut (2004) "kıyaslamayı" 13. engel olarak önermektedir. Bunlar örneklerle birlikte aşağıda sıralanmıstır :

1) Emir Vermek-Yönlendirmek: "Şikayeti bırak da isine bak".

2) Akıl Vermek Ögüt Vermek: "Yapmalısın etmelisin şeklindeki konuşmalar".

3) Uyarmak Tehdit Etmek: "Bu işi başarmayı istiyorsan hareketlenmeye bak".

4) Çözüm Önerileri Getirmek: "Senin için yapılacak şey daha iyi bir zaman tablosu yapmak".

5) Açıklama Analiz Etme Teşhis Etme: "Bu görevi yapmaktan kaçınmaya çalışıyorsun".

6) Ögretmek Mantıklı Fikirler Söylemek: "Duruma Bir Bakalım Bu İşi Tamamlaman İçin Zamanın Var"

7) Övme, Aynı Fikirde Olma, Olumlu Değerlendirme Yapma: "Sen hakikaten çok yetenekli bir insansın".

8) Güven Verme Sempati Gösterme Teselli Etme Destekleme: "Böyle hisseden tek kisi sen degilsin".

9) Soru Sorma Derinlemesine Araştırma Sorguya Çekme: "Yardım istemek için neden bu kadar bekledin".

10) Değerlendirme Tenkit Etme Aynı Fikirde Olmamak: "Sen tembelin tekisin".

11) Ad Takma Gruplandırma Damgalama: "Bebek gibi davranıyorsun".

12) Şaşırtmak, Konuyu Saptırma: "Boş ver daha zevkli şeylerden konuşalım" (Gordon, 1994)

13) Kıyaslamak: "Kardeşine bak ne güzel yemeğini yiyor. Abin gibi kibar olmayı öğrenemedin gitti" (Korkut, 2004).

İletişim engelleri her zaman engel özelliği taşımayabilir. İletişim kurduğumuz birey bir soruna sahipken kullanıldıgında iletişimi engelleyici özellikte olabilir.

Yukarıda bahsi geçen konularla ilgili Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına resmi olarak başvurumuz yapılmış olup, bakanlık cevabı geldiğinde duyurusu sendikamızca yapılacaktır.

TEÇ-SEN

+