SINAVSIZ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINI İPTAL ETMEYEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DAVA AÇTIK!


Bilindiği üzere, Sendikamızca Danıştay nezdinde açılan dava sonucunda mahkeme sınavsız şube müdürlüğü atamalarının hukuka uygun olmadığı belirterek MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25.maddesinin 1/c maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Ancak, Sendikamızca yapılan "Yargı Kararını uygulayın!" çağrısına Milli Eğitim Bakanlığı kulaklarını tıkamıştır. Hatta sendikamızca yargı kararının uygulanması amacıyla Bakanlığa yapılan resmi başvurumuza verilen cevapta sınavsız ataması yapılan şube müdürlerinin iptal edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Ülkemiz Sosyal Hukuk Devletidir. Hukuk Devletinde hukukun işlerliği ve kararları şüphesizki tartışılmaz ve verilen kararların uygulanması esastır. Yargı kararını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığını ilgili işlemini Ankara Nöbetçi İdari Mahkemesinde yargıya taşıdık.

 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR 

ANKARA NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

İPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN  DURDURULMASINI İSTEYEN                 

(DAVACI)                                                 :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası  (Çankaya V.D 8740174473)

VEKİLİ                                                      Av. Abdullah KÜLBAY

                                                                 Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI )                                               : Milli Eğitim Bakanlığı- ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                        : Milli Eğitim Bakanlığı' nın 28.08.2009 gün ve 73853 Sayılı idari işlemi .  

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                       : .01.09.2009    

KONUSU                                                : Davalı Milli Eğitim Bakanlığı' nın 28.08.2009 gün ve 73853 Sayılı idari işlemlerinin  ,  Hukuka açıkça aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden işlemin  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işleminİPTALİ ‘ ne karar verilmesi talebidir. 

                                                             AÇIKLAMALAR 

            1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 12.12.2008 günlü 27078 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirilen , Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğinin (Ek.1) , değişik 25. maddesinin 1/C bendinde yer alan Şube Müdürlüğü ibaresinin iptali ve yönetmeliğin bu kısmının yürürlüğünün durdurulması için, Danıştay 2. Dairesinde 2009/602 esas ile tarafımızdan dava açılmıştır. Dava sonucu Danıştay 2. dairesi 2009/602 esas sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı ile Şube Müdürlüğü ibaresinin Yürürlüğünü durdurmuştur.

Başka bir anlatımla yönetmelikte belirtilen , görevlilerin ve kadro sahiplerinin sınavsız Şube Müdürü olmaları hukuken imkansız hale gelmiştir.

2- Müvekkil Sendika tarafından 07.07.2009 tarihinde yapılan yazılı müracaatta (Ek.3) ; Bahse konu Danıştay 2. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı zikredilerek, o davanın konusu olan yönetmelik maddesi gereği şube müdürlüğü kadrosuna yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan , 04.03.2006 tarihinden itibaren günümüze kadar yapılan tüm atamaların,  iptali ve sonuçtan bilgi verilmesi talep edilmiştir.

3- Davalı idare 28.08.2009 tarihli cevabında özetle " ... Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği' nin 25 inci maddesinin 1/c bendinde yer alan " şube Müdürlüğü"  ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına dair yukarıda zikredilen Danıştay kararının taraflarına tebliğinden itibaren . bu maddeye göre merkez ve taşra teşkilatı görevlerine atama yapılmamaktadır. Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile atama için süreç başlatılmıştır." Şeklinde talebimizi zımnen ret eden bir karar vermiştir.

              4- Danıştay 2. Dairesinin 2009/602 sayılı kararında özetle " 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9. maddesinde kurumların; memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ye disiplin'niceliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alacağı,'ancak, b.u eğitime aDnacakların sayısının atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği, 12. maddesinde görevde yükselme sınavının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacağı, 13. maddesinde, kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu oluşturulacağı, sınav kurulunun atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül edeceği, sınav kurulunu teşkil eden üyelerin görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamayacağı, sınav kurulunun, kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilânı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürüteceği kurala bağlanmış, anılan Yönetmeliğin 2. ve 5.maddelerinde Şube Müdürlüğü, görevde yükselmeye tabi kadro olarak gösterilmiştir.

Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar" başlıklı 5.maddesinin a bendinde; merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadro olduğu belirtilmiş, 6. ve 7.maddelerinde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmiştir.

4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12.12.2008 günlü, 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen "Görev grupları arası geçişler" başlıklı 24.maddesinin (b) bendinde; "Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin, dava konusu, "Görevler arası geçişler" başlıklı 25.maddesinin 1/c bendinde, "(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine atanabilirler" düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemeyle A tipi ve B tipi kurum müdürü olarak belirli süre görev yapanların şube müdürlüğüne sınavsız olarak atanabilmelerine olanak sağlandığı, davacı sendika tarafından söz konusu düzenlemede yer alan "şube müdürlüğü" ibaresinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

Bu durumda, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar olması, bu kadrolara atanabilmek için aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin .görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, bazı görevlerde bulunmuş olan ya da bu unvanları bir şekilde almış olanların merkez ve taşra şube müdürlüğüne sınavsız atanmasını öngören uyuşmazlık konusu düzenleme, anılan görevlere atanmada eşit koşullara tabi olma ilkesini ihlal edici nitelikte bulunduğundan hukuka uygun görülmemiştir.

5. Açıklanan nedenlerle dava konusu Yönetmeliğin 25.maddesinin 1/c bendinde yeralan "şube müdürlüğü" ibaresinin, 2577 sayılı Kanunun 4001 sayılı Kanunla değişik 27/2 maddesinde sayılan koşulların gerçekleşmiş olması sebebiyle yürütülmesinin durdurulmasına, 12.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. " şeklinde kararı ile anılan yönetmelik değişikliğinde şube müdürlüğü ibaresinin yürütmesini durdurmuştur.

6- Müvekkil sendika talebinde belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 04.03.2006 tarihinden itibaren yapılan atamaların iptalini talep etmiştir. Davalı idare ise davamızla ilgili yürütmeyi durdurma kararını tebliğ tarihinden itibaren uygulamayacağını beyan ederek talebimizi reddetmiştir.

İdare Hukukunda bir idari işlem iptal edildiği zaman o işlem başlangıçtan itibaren hükümsüz hale gelir. Yani geriye yürürlü olarak mahkeme kararı uygulanır.

7-Bir an için dava konusu ettiğimiz yönetmelik değişikliğinin 12.12.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği düşünülürse iptalin bu tarihten geçerli atamalar için yapılması gerektiği düşünülebilir.

Ancak davalı idarenin şube müdürlüğü ibaresi ile ilgili yapmış olduğu düzenlemenin Danıştay 2. Dairesinde ikame ettiği 2006/1001 esas sayılı davasında da şube müdürü ibaresi için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. (Ek.4) Belirtilen karar da özetle " ...Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Yönetim görevlerine geçiş" başlıklı 25. maddesinin 2. fıkrası; "Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, 5436 sayılı Kanun 17 nci maddesi kapsamındaki Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu uzmanlığı görevini ihraz etmiş olanlar ve eğitim uzmanlığı görevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, Bakanlık veya il, ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerine atanabilirler." hükmünü taşımaktadır. Anılan Yönetmeliğin "Görev grupları" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolar olduğu, 6 ve 7. maddelerde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmek suretiyle kurala bağlanmıştır.

Bu durumda, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi bu kadrolara atanabilmek için aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, bazı görevlerde bulunmuş olan yada bu unvanları bir şekilde almış olanların merkez ve taşra şube müdürlüğüne sınavsız atanmasını öngören dava konusu düzenleme, anılan görevlere atanmada eşit   koşullara tabi olma ilkesini ihlal edici nitelikte edici edici nitelikte  bulunduğundan hukuka uygun görülmemiştir.

      Diğer taraftan idarece, Uzman kadrolarına anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapıldığı, uzman kadrolarında görev yapanların ise görevde yükselme eğitimi ve geçmiş dönemlerde çeşitli seçme veya yarışma sınavları sonuçlarına dayalı olarak atandığı, yapılan düzenlemenin kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılığından söz edilemeyeceği ileri sürülmüşse de; görevde-yükselmeye tabi olan bir kadroya Yönetmelikte öngörülen usule aykırı biçimde sınav yapılmadan doğrudan atanma sonucu doğuran düzenlemeyi hukuken korunabilir hale getirmeyeceği de açıktır.

Sınavların güvenirliliği, nesnelliği ve adayların eşit koşullarında yarışmalarının sağlanabilmesi için sınav konularına ilişkin puanların ve oranının yazılı biçimde kurala bağlanması ve sınava girecek olan adayların da hangi kurallara tabi olacağını önceden bilmesi gerekirken, her sınavda değişik uygulamalara neden olabilecek ve belirsizliklere yol açıcı nitelikteki uyuşmazlık konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasının  son cümlesi ile 25. maddesinin 2. fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına, dava konusu  diğer hükümler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin "reddine 18.9.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  " şeklinde verdiği karar ile yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 04.03.2006 tarihinden itibaren Şube Müdürlüğüne sınavsız atanmaya yönelik uygulamayı iptal etmiştir.

            Bu açıklama dahi davalı idarenin hukuk tanımaz , hukuka aykırı uygulamaları sıkça yaptığını göstermektedir. Çünkü 2006 yılında verilen iptal kararına rağmen davalı idare şube müdürleri için aynı uygulamayı 2008 tarihinde yine yürürlüğe koymuştur. Bu nedenle talebimiz gibi 04.03.2006 tarihinden itibaren sınavsız olarak atanan şube müdürlerinin atamasının iptali gerekir.

            8- Eğer Sayın Mahkemece  davamız ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınırsa , 12.12.2008 tarihinden sonra yapılan atamaların iptali gerekir. Çünkü Danıştay kararında belirtilen şube müdürü ibaresinin yürütmesinin durdurulması kararı ile yönetmelikteki şube müdürü ibaresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (12.12.2008) geriye yürürlü olarak iptal edilmiştir. Bu nedenle 04.03.2006 tarihinden geçerli atamaların iptaline karar verilmezse 12.12.2008 tarihinden itibaren yapılan atamaların iptaline karar vermesi gerekir.

        9-Yukarıda  açıklanan nedenlerle; AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK        Milli Eğitim Bakanlığı' nın 28.08.2009 gün ve 73853 Sayılı idari işlemlerinin  ,  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işlemin İPTALİ ‘ ne karar verilmesi için  İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

 CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle; 

1-Dava konusu idari işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden,  öncelikle yürütmenin durdurulmasına,

2- Dava konusu idari işlemin iptaline,

a) 04.03.2006 tarihinden itibaren sınavsız olarak ataması yapılan şube müdürü atamalarının iptaline

b) (2-a) bendindeki talebimiz yerinde görülmez ise 12.12.2008 tarihinden itibaren sınavsız olarak ataması yapılan şube müdürü atamalarının iptaline

3-  Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

Av. Abdullah KÜLBAY

+