HİZMETLİYE 70, MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI OLMAK İSTEYENE 60 BAŞARI PUANI UYGULAMASINA DAVA AÇTIK!

Milli Eğitim Bakanlığının kendi personellerine Uyguladığı Sınav Ücretleri Adeletsizliği ile ilgili Personel Ayrımcılığı haberimizin yankıları devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı yine kendi personelleri arasında AYRIMCILIK yaratan ikinci uygulamasıyla FARK YARATMAYA devam ediyor.

Hizmetliye görevde yükselme sınavlarında 70 puan şartı arayan Milli Eğitim Bakanlığı, Müdür ve Müdür Yardımcılığı için ise 60 puanı yeterli görmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığının kendi personelleri arasında farklılaştırma, ayrıştırma politikası hızla devam etmektedir. Bakanlığın öz personelleri arasında üvey -öz ayrımı yapması kabul edilemiz bir tutumdur. Sendikamız tarafından bakanlığın uyguladığı sınav ücreti adeletsizliği daha önceki gündeme getirilmiş bu adaletsizliğin giderilmesi resmi olarak istenmişti.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının sınav ücreti adaletsizliğinin ardından, yine kendi personellerinin kariyerlerine imkan tanıyan görevde yükselme sınavlarında farklı başarı puanı belirlemesi anlamsız ve anlaşılamaz bulunmuştur.

Çünkü, Türkiye genelinde sınav başarı puanı çerçeve yönetmelik esasına göre 70 olarak belirlendiği halde ve hatta Türkiye'de yapılan tüm görevde yükselme sınavlarında başarı puanı 70 olarak kabul edildiği halde Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir uygulamaya imza atlamasının nedeni kamuoyunda merak uyandırmıştır.

Teç-Sen Sendikası, eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarına olanak tanıyan görevde yükselme sınavlarının yapılmasını her zaman desteklediğimizin bilinmesini, hatta görevde yükselme sınavlarının yapılmasının nedeni olan boş kadroların tamamen doldurulması için başarı puanının kaldırılmasını isteyen tek sendikadır.

Fakat ortaya konulan uygulamanın sınıfsal farklılaştırma olduğu kesindir. Hizmetli personelin memur olabilmesi, memur personelin şef olabilmesi için 70 puan başarı sayılırken, müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen personelden daha düşük puan olan 60 puanın başarı sayılması sınavda seçicilik anlayışı ve eşitlik ilkesine tamamen aykırı bir uygulamadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı sendikamız hukuk birimince ortaya konulan bu adaletsiz başarı puanı uygulaması YARGI'ya taşınmıştır.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

       

DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

 

YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI

VE İPTAL KARARI  

İSTEYEN

(DAVACI)                                            :  TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                                 (ÇANKAYA VD 8740174473)

VEKİLİ                                                 : Av. Abdullah KÜLBAY

Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI)                                       : Milli Eğitim Bakanlığı

ADRESİ                                          :  Bakanlıklar ANKARA

 

İPTALİ İSTENEN HÜKÜM              : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi.

 

RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ   :  13.08.2009

 

KONUSU                                                  : Milli Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin iptali ile HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI OLAN ve uygulanması halinde TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARDOĞURACAK dava konusu yönetmelik maddesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI  talebidir. 

 

                                               AÇIKLAMALAR

 

              1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, hazırlanıp, 13.08.2009 tarihinde  resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin (Ek.1) 14. maddesine göre seçme sınavlarında başarı notunun 100 puan üzerinden 60 puan olacağı hükme bağlanmıştır.

              2- Belirtilen uygulama hukuka ve eşitlik ilkesine aykırıdır çünkü;

                   a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik'  (Ek.2) in 12. maddesine göre sınavda başarılı olmanın şartı yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 puan alınmasıdır.

                      Belirtilen yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yapılacak tüm görevde yükselme ve yer değiştirme sınavlarını kapsamaktadır. Başka bir deyişle çerçeve yönetmelik denilen bir yönetmeliktir. Bu nedenle dava konusu yönetmelik hükmü bu yönetmeliğe aykırı olup iptali gerekir.

Belirtilen yönetmeliğin 11 ve 12. maddeleri incelendiğinde bu husus açıkça anlaşılır.

                  b) Yine konumuzla ilgili olan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin (Ek.3) 19. maddesinde 100 üzerinden 70 puan şartı aranmaktadır. Bir başka değişle Milli Eğitim Bakanlığında farklı sınıflar için farklı sınav başarı puanları belirlenmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle da dava konusu düzenleme hukuka aykırıdır. Çünkü belirtilen yönetmelik de çerçeve yönetmelik olup, bu yönetmeliğe öncelikle uyulması gerekir.  

 

               c) Yukarıda belirtilen yönetmelikler incelendiğinde dava konusu yönetmeliğin, belirtilen çerçeve yönetmeliklere aykırıdır. Çünkü bahsedilen çerçeve yönetmeliklere diğer yönetmeliklerin uygun olması gerekir. Ayrıca dava yönetmeliğin 14. maddesinde , yönetici atamalarında neden daha düşük bir puanın neden yeterli sayıldığı , izah edilemez, hukuken mazur görülemez. Böyle bir düzenlemenin hiçbir hukuka uygun gerekçesi olamaz. Bu nedenle yönetmeliğin 14. maddesinin iptali gerekir.

                  Kamu kurumlarının yapmış olduğu tüm sınavlarda, yukarıda belirtilen hukuki mevzuat çerçevesinde en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Türk İdari sisteminde bu hususta adeta bir uygulama birliği, teamül oluşmuştur. Bu nedenle 60 puanın başarılı sayılması samimi olmadığı gibi, hukuka uygun da değildir.

              d) Belirtmek isteriz ki dava konusu yönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı yasanın 88. maddesi ve 3797 sayılı yasanın 56. maddesi de davalı idareye böyle bir yetki vermemektedir. Bu nedenle de dava konusu yönetmelik maddesinin iptali gerekir.

 

                    Yukarıda  açıklanan  nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK' İN 14. MADDESİNİN  İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

 

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

 

             1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK' İN 14. MADDESİNİN  ÖNCLİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ‘ NA

            2- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK' İN 14. MADDESİNİN  İPTALİNE ,

 

           3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 09.10.2009

 

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

 


 

EKLER 

1- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik (Ek.1

2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik'  (Ek.2)

3-Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin (Ek.3)

4-657 sayılı yasa 88 madde hükmü ve 3797 sayılı yasa 56. madde hükmü

+