MHP'DE EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ KANUN TEKLİFİMİZİ TBMM'YE TAŞIDI.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP, Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne verilmesi amacıyla Sendikamızca hazırlanan 657 DMK Ek-32.maddesinin değiştirilmesi hakkındaki gerekçeli kanun teklifimizi Meclise Taşıdı.

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilmesi için sendikamızca hazırlanan gerekçeli kanun teklifimizin yasalaşması için TBMM çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar çercevesinde parti gurupları ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerimizin sonuçlarını almaya devam ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP tarafından TBMM'sine sunulan Kanun Teklifi ve ekleri aşağıdadır:

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

ANKARA

 

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Milletvekilimiz Mehmet SERDAROĞLU'nun, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan diğer personele de öğremenler gibi öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesini içeren kanun teklifi ve konu ile ilgili basın açıklaması ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Yüksel Bölük

Milletvekili Danışmanı

_________________________________________________________________________________

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32'nci maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU

Kastamonu Milletvekili

GENEL GEREKÇE

657 sayılı devlet memurları kanunun ek 32'nci maddesi; yönetici ve öğretmenlerimize her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesini hükmetmektedir.

Söz konusu madde bu şekliyle, maaş ve özlük hakları ve ek ödenekler gibi bir çok sorunu olan diğer eğitim çalışanları ile öğretmen ve yöneticiler arasında, bir ayrımcılık hissi uyandırmaktadır.

Ayrıca, bakanlığın mevcut genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler kadrolarının 65 bin personel ile yeterli olmadığı da bilinmektedir. Bu kadrolardaki yetersiz personel sayısı, okullarımızda zaman zaman sıkıntı yaratmakta, hatta eğitim-öğretimin aksamasına ve bu hizmetlerde çalışan mevcut personelin iş yükünün de artmasına neden olmaktadır.

Her yıl öğretim yılının başında yönetici ve öğretmenlere verilen "öğretim yılına hazırlık ödeneği"nin hiç olmazsa, yarısının da diğer eğitim çalışanlarına verilerek, hem ayrımcılığın önüne geçilmesi hem de bu kadrolarda çalışan ve çalışmak isteyen insanların özendirilmesi sağlanmış olacaktır.  

Kanun teklifim ile öğretmen ve yöneticiler ile, diğer eğitim çalışanları arasında ayrımcılığın önüne geçilmesi hem de söz konusu kadrolardaki diğer eğitim çalışanlarına maddi bir katkı sağlanarak bu kadrolardaki eksikliğin giderilmesi için özendirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- Milli Eğitim Bakanlığı'nda genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kadrolara da, yönetici ve öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinin yarısı kadar eğitim ödeneği verilmesi hükme bağlanmaktadır.

MADDE 2.-  Yürürlülük maddesidir.

MADDE 3.- Yürütme maddesidir.

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

            

MADDE 1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32'nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan  genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolarda çalışan personele de, bu ödeneğin yarısı kadar hazırlık ödeneği ödenir"

 MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEVCUT KANUN MADDESİ:

Ek Madde 32 - (Ek: 9/4/1990 - KHK -  418/12 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/12/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/11 md.) (1)

             Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup;fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici,eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda,öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

            Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

___________________________________________________________________________

BASIN AÇIKLAMASI

 

MHP'DEN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ GENİŞLETİLSİN TEKLİFİ

 

MHP Milletvekili Serdaroğlu, öğretmen ve yöneticiler dışında kalan eğitim çalışanlarına da eğitime hazırlık ödeneği verilmesi için kanun teklifi verdi.

Serdaroğlu: Eğitim çalışanları arasındaki adaletsizliği gidermeye çalışıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU, bugüne kadar sadece öğretmen ve yöneticilere verilen eğitime hazırlık ödeneğinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer birimlerinde çalışan teknik,  idari ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki personeline de verilmesini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Mehmet SERDAROĞLU'nun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşırsa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında çalışan, memur, teknisyen, hizmetli gibi personele, öğretmenlere verilen ödeneğin yarısı oranında eğitime hazırlık ödeneği verilecek.

Kanun Teklifi ile ilgili bir açıklama yapan Mehmet SERDAROĞLU, eğitim çalışanları arasında bugüne kadar yaşanan bir adaletsizliği gidermeye çalıştığını belirterek, konunun yaklaşık 65 bin kişiyi ilgilendirdiğini ifade etti.

Çocuklarımızı geleceğe hazırlayarak kutsal bir görev üstlenen öğretmenlerimizin hazırlık ödeneğini fazlasıyla hak ettiklerini kaydeden MHP Milletvekili,   "Öğretmenlerimize verilen ödenek ne kadar doğru ise, diğer eğitim çalışanlarına da hazırlık ödeneği verilmesi o kadar doğru olacaktır. Teklifinin yasalaşması halinde bu kadrolarda çalışanlar mutlu olacak, işlerine severek gidecekleridir." dedi.

+