DPYB SINAVI KONTENJANLARI ANAYASAYA AYKIRIDIR!

HAKSIZLIKLARA KARŞI ALANLARA İNİYORUZ.

BASINA VE KAMUOYUNA

 

17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 14 üncü maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sınavla veya sınavsız parasız yatılı ya da sınavla burslu olarak okutulacak öğrencileri seçme için Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı yapılmaktadır.

DPYBS Sınavının amaç, dayanak ve şekli ülkemizin gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında sosyal devlet ilkesine uygun olmasına rağmen muhteviyatı itibariyle TC.Anayasamızda yer alan "Kanun Önünde Eşitlik" ve "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ilkelerine aykırı içerikler barındırmaktadır.

Öyleki, Anayasamızın "Kanun Önünde Eşitlik " başlığını taşıyan 10'uncu  maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." Hükmü yer almaktadır.

Yine, Anayasamızın 42.maddesinde yer alan "Eğitim Öğretim hakkı ve ödevi" "başlığını taşıyan "Eğitimde fırsat eşitliği" ilkesinin temelini oluşturan Anayasa maddesinde; Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. ... Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez." Hükmüyle de eğitim öğretim alanında fakir ve zengin öğrencilerin öğrenim haklarının eşitlenmesi gerektiğini, eğitimde fırsat eşitliğinin devlet imkanlarıyla sağlanması gerektiğini belirtmiştir.

Oysaki, Anayasamızda yeralan bu hükümlerin aksine, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında "Kontenjan" adıyla bazı zümre ve sınıfta yer alan kişiler bir tarafa o zümre ve sınıfınta yer alan kişilerin çocuklarına imtiyaz tanınmıştır. Tamamen Anayasamıza aykırı olarak yıllardır yapılan bu uygulamaya son verme zamanı gelmiştir.

DPYBS sınavının dayanağı olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 10.maddesinde;

Kontenjanların dağılımı

            MADDE 10 - (1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere yüzde 10'u, ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere yüzde 5'i, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15'i ve diğer öğrencilere ise yüzde 70'i ayrılır. Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Kontenjan dağılımı incelendiğinde %15'lik bir kontenjan "Öğretmen Çocuklarına" ayrılmıştır. Hiçbir kanuni dayanağı olmayan ve aksine kanuna açıkca aykırı olan bu uygulamanın devam etmesi durumunda;

1- Aynı yaşta ve aynı şartlarda yarışması gereken çocuklarımız arasında bir ayrımcılık hissi oluşacaktır.

2- Öğretmen çocuğu lehine düzenlenmiş bir uygulama olarak görünsede, "anne veya baba'sının statüsüne güvenen öğrenci modeli" yaratacağından en büyük zararı birinci etapta öğretmen çocuklarına verecektir. Eş zamanlı olarak "anne veya baba'sının statüsüne ve devletin sosyal adalet güvenmeyen öğrenci modeli" yaratacağından diğer çocuklarımız üzerinde de telafisi imkansız zararlar yaratacaktır

3- Öğrenci aileleri üzerinde yaratacağı etki ise yine çocuklarda oluşan etkiyle doğru orantılı olacaktır. Öğretmen aile kendine güvenmeyen, statüye önem veren ve statünün getirdiği imkanlardan yararlanan çocukları için gelecek endişesi taşırken, diğer anne ve babalar ise çocuklarının üzerinde etki eden olumsuz faktörleri olumlu faktöre çevirememe ezikliğini yaşayarak yine çocuklarının geleceklerinden endişe edeceklerdir.

4- Eğitim alanında eşitsizliğe uğradığını düşünen öğrencilerimiz, hakkını arama noktasında ataletsiz bir yaklaşım sergileyip, gelecek yıllarda kendi aleyhine oluşabilecek tüm haksızlıklara ve eşitsizliğe boğun eğen bir insan profiline bürünme olasılığı, öğretmen çocuğunun ise her durumda kendini farklı gören, üstün gören ve kendi lehine eşitsizlik isteyen insan profiline bürünme olasığı yüksek olacaktır.

Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her fert kanunlar önünde eşittir. Hiçbir kimse ailesinden dolayı diğerinden üstün tutulamaz. Eğitim ve öğretimde hiçbir öğrenci anne veya babasının statüsü gereği diğer öğrencilerden üstün tutulamaz.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Olarak, Anayasaya açıkça aykırı olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 10.maddesinde yer alan ...çalışan,emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15'i kontenjan ayrılır."Hükmünün 2009 DPYBS sınavında uygulanmaması ve iptali için;

1- Türkiye genelinde kitlesel eylemler yapılarak, kamuoyu oluşturulmasına,

2- Türkiye genelinde imza kampanya düzenlenerek, TBMM başkanlığına sunulmasına,

3- Yönetmeliğin ilgili maddesinin yargıya taşınmasına,

Karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyrulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

+