TEÇ-SEN 3.İL BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI.

Sendikamızın 3.İl Başkanları Toplantısı Mersin İlinde yapıldı. Genel Başkanımız Ümit Demirel'in açılış konuşmasıyla başlayan Teç-Sen İl Başkanlar Kurulu Toplantısında, Genel Sekreter S.Burçin POYRAZ ve Genel Teşk.Başkanı Niyazi DAĞCI tarafından 1 yıllık çalışmaları içeren faaliyet raporları okundu. Söz almak isteyen il başkanları ile aramıza yeni katılan il başkanlarına söz hakkı verildi. Konuşmacıların ardından sendikamızın gelecek yıllarına ışık tutacak 3 komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyonlar çalışmalarını tamamlayarak, görüşme ve oylamaya geçildi.

Maddeler halinde görüşülerek oylanan çalışma raporları 3. İL BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ haline getirilerek yayınlandı. 

 

TEÇ-SEN

3.İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

TEÇ-SEN GENEL POLİTİKA RAPORU

1-Sendikamıza bağımsız bir konfederasyonun kurulması (Mevcut Konfederasyonlara  bağlanmaması.

2-Milli Eğitimde görev yapan eğitim dışındaki personellerinde olduğunu Bakanlık yöneticilerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine kabul ettirilmesi.

3-Milli Eğitimde görev yapan eğitim dışındaki personellerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin acilen çıkartılması(Yönetmelik çıkana kadar yer değiştirmek isteyen üyelerimize Genel merkezin iller arası yer değişikliklerinde koordinasyon sağlaması için gerekli tedbirlerin alınması.

4-TEÇ-SEN ‘nin genel felsefesinin yıkıcı olmadığını yapıcı olduğunu tüm Türkiye ye anlatmak.

5- Görevde Yükselme Sınavlarının Sürekli olarak gündemde tutularak Şefler için yapılan duyarlılık ve kararlılığın Şube müdürleri için yapılan iptal davasının da güzel bir şekilde Türkiye geneline duyurularak sendikamızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunun belirtmesi.

6- Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu güzel işlere destek olunması ve olumsuz davranışların üzerine gidilerek sorunların çözümü için görüş bildirilmesi.

7- Sınavlarda tüm okul ve kurumlarda çalışan arkadaşların görev almasının temini için bakanlıkla görüşülerek bir havuz oluşturularak ücretlerin herkese eşit bir şekilde paylaşımının sağlanması.

8- Atama ve yer değiştirme işlemlerinde yerine personel verildiği takdirde nakli uygundur ibaresinin kaldırılması ve keyfiyetçiliğin önlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda irtibata geçilmesi.

9- Sendikamızın Siyasal bir görüşe bağlı olmadığının devam ettirilmesi ve bu konuda çıkan haberlere genel merkez tarafından basın yoluyla haber yapılması.

10- Sendikamızın kazanmış olduğu davaların sonuçlarından tüm Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve Tüm İl Başkanlarının bilgilendirilmesi.

11- İstifa eden öğretmenlere geri dönüşüm için sağlanan kolaylıkların biz eğitim çalışanları içinde aynı şekilde göreve dönüşün sağlanması.

12- Bakanlığın çıkarmış olduğu hizmet alımı yerine 657 Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya 4/b statüsünde personel alınması için bakanlıkla genel merkezin görüşmesi ve gerekli resmi işlemlerin başlatılması.

13- Görevde yükselme sınavlarının Şeflikte olduğu gibi diğer tüm kadrolar  içinde sınav açılması ve takibinin yapılması,

14- İl Başkanlarının Bölgesel toplantılar yapmasının sağlanması ve Teşvik edilerek bu toplantılara Genel Merkez Yöneticilerinden en az iki kişinin katılması.

15- Genel Merkezin Bakanlığımızla  Protokol yaparak Eğitim, Kültür ve Sosyal amaçlı şiir, Kompozisyon, Resim vb. gibi Türkiye Genelinde yarışmalar düzenlemesi ve dereceye girenlere ödül verilmesi.(Heryıl 16 Haziranda bu yarışmaların sonuçlanması)

16- Tüm Eğitim Çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasının sağlanarak il başkanlıklarına duyurulması.

17- Genel Merkezimizin Hizmet içi daire başkanlığı ile irtibata geçerek, Tüm eğitim çalışanları personelleri içinde hizmet içi kurs ve seminerlerin düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

18- Çeşitli illerimizde yapılan ve ileride düzenlenecek hizmet içi kurslarının İl Merkezleri civarındaki illerin bir araya gelerek, sendikamızın tanıtımı amacıyla ziyaret edilmesi.

19- İçişleri, Adalet, Sağlık vb. Bakanlıklarında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Eğitim çalışanları personelinin de yüksek öğrenime sınavsız geçişinin sağlanması için protokol yapılması.

22- 4-c li personeller ile ilgili Genel Merkezimizin bir çalışma raporu düzenleyerek sendikamızın bu konu ile ilgi genel politikasının kamu oyuna duyurulması.

23- Genel Merkezimizin Bölgesel toplantılar yaparak İl yöneticileri ile bir araya gelip sendikacılığın ne olduğu ile ilgili seminerlerin verilmesi, ayrıca İl Başkanlarının İlçe toplantıları yaparak seminerler düzenlemeleri,

TEÇ-SEN MALİ VE ÖZLÜK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

1-Ek ders ücretinin, ek hizmet ücreti olarak değiştirilerek tüm personele ayrım yapılmaksızın ödenmesi,

2-Eğitim çalışanlarının toplu taşıma araçlarından % 50 indirimli yararlandırılması ve her okula bir paso verilmesi, 81 il valiliğine hizmetli ve memurların görevli gittikleri yere paso ile gönderilmesi için Genel Merkezimiz tarafından İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması ve sonucundan İl Başkanlıklarına bilgi verilmesi,

3-Geçici görev yollukları ve tedavi yollukları ödemelerinin sürekli görev yolluğu gibi ödenmesi,

4-Şube Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve İlköğretim Müfettişlerine uygulanan haftada + 10 saat ek ders uygulamasının Bakanlığımızda görev yapan Şeflere, Sivil Savunma Uzmanlarına, Uzmanlara ve Tesis Müdürlerine de ödenilmesi için girişimlerde bulunulması,

5-4. Dereceye düşen Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele ek gösterge verilmesi için girişimlerde bulunulması,

6-G.İ.H, Y.H.S ve T.H.S. SHS ‘nda görev yapan personelin Özel Hizmet Tazminatlarında değişiklik yapılması, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan personellerin taban puanlarına yaklaştırılması için girişimde bulunulması,

7-Giyim Yardımının tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretim ödeneği gibi nakden ödenmesi,

8-Döner Sermaye Saymanlıkları bulunan okullarda görev yapan personelin almış olduğu döner sermaye paylarının denge tazminatından düşürülmemesi,

9-İş riski yüksek olan personelin yan ödeme puanlarının arttırılması (kaloriferci, aşçı, şoför, fotokopi kullanan personel vb.) ve işçilere sağlanan iş kazası avantajlarından yararlandırılmasının sağlanması için gerekli girişimlerin yapılması,

10-5 Nisan 1995 Tasarruf Tedbirleri Kararıyla geçici olarak kaldırıldığı ifade edilen ve bugüne kadar ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin ödenmesinin sağlanması,

11-üm eğitim personeline kira yardımının verilmesi ve bu oranın lojman kira bedeline endekslenmesi,

12-Kalkınmada öncelikli bölgesel tazminatın günün şartlarına göre ödenmesi için gerekli çalışma başlatılması,

13-Yaşam standartlarının yüksek olduğu İllerde göre yapan personele ek bir ödeme yapılması,

14-Tüm eğitim çalışanlarına, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi senede iki defa bir maaş tutarında ikramiye ödenmesi,

15-Promosyon ücretlerinin ödenmesi ile ilgili tüm illerle koordineli bir şekilde çalışmalar yapılması,

16-Hizmetlilere hitap şekli olarak kullanılan "efendi" hitabının değiştirilmesi ve tüm eğitim çalışanlarının saygınlığını zedeleyecek ifadelerin kullanılmaması için Genel Merkezimiz nezdinde Bakanlığımıza girişimde bulunulması,

17-Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesinde ifade edilen, kalkınmakta öncelik yörelerde çalışan personel için iki yılda bir verilen kademe ilerleme uygulamasının tüm eğitim çalışanlarına da verilmesi,

18-Sınavsız görevde yükselme uygulamalarında değerlendirme komisyonunda sendika temsilcisi bulundurulması için gerekli çalışmanın yapılması,

19-Eğitim çalışanlarının tamamı için norm kadro uygulaması, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin hazırlanması ve buna dayalı olarak öğretmenlere uygulanan isteğe bağlı ve özre dayalı atama şeklinin uygulanması,

20-Aylıkla Ödül Yönergesinde uygulanan öğretmenlerde % 20, diğer çalışanlarda % 10 uygulamasında eşitlik ilkesine riayet edilmesi ve komisyonlarda memur ve hizmetlilerin de bulunması,

21-Kadro derecesine göre verilen yeşil pasaport uygulamasının maaş derecesine göre verilmesi için Genel Merkezimizce İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,

22-Merkezi Sınav Yönergesinde ifade edilen "öğretmen" ifadesinin eğitim çalışanı olarak değiştirilerek görev yapan memur ve hizmetli ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan arkadaşlarımız için de sınav salon gözcülüğü ve salon başkanlığı görevleri verilmesi,

23-İlksan üyeliklerinin zorunlu olmaması, isteğe bağlı olarak yapılması için gerekli işlemlerin başlatılması,

24-Emekliler için düzenlenen Hizmet Şeref Belgelerinin tüm kadrolara ayrım yapılmadan verilmesinin sağlanması, gerekirse illere bu konuda yazı yazılması,

SONUÇ : Yukarıda ifade edilen hususların gerçek anlamda hayata geçirilmesi ILO Sözleşmesinde ifade edilen "Grevli Toplu Sözleşme" hakkının verilmesi halinde gerçekleşecek olup, Sendikamızın da bu doğrultuda bir politika izlemesi ortak düşüncemizdir.

TEÇ-SEN YAPILANDIRMA-TEŞKİLAT RAPORU

Sendikamızın amaç, hedef, yaptıkları ve yapacakları, il yönetimlerinin yapması ve yapmaması gerekenlerin neler olacağı konusunda il başkanlıklarına yapıcı yayınların gönderilerek tüm Türkiye de birlik ve beraberliğin yaygınlaştırılması.

 

1) Okul idarecileri ile ilk görüşme yapılarak sendikamızı tanıtarak onları bilgilendirilecektir.

2) Okul idaresi ile mümkün olduğu çerçevede, tartışmaya girilmemesi.

3) Sendikacılık kanunu, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hareket edilmesi.

4) Türk ceza kanunun 118. maddesinin iyi bilinerek uygulamalının o yönde yapılması.

5) Sendikacı yönetici el kitapçıklarının basılarak tüm illere gönderilmesi.

6) İllerin bölgelere ayrılıp 3 ayda bir toplanılması ve çalışma raporunun genel merkeze gönderilerek illere duyurulması.

7) İllerde ve genel merkezde yapılan örnek çalışmaların web sayfasında form bölümünde il başkanları tarafından paylaşımın yapılması,

 

KOMİSYON

 

Halil YOLALAN

Zafer ALBAYRAK

İbrahim TANRIKULU

Yakup DERİBAŞ

Ferruh ÇAĞAN

Abdurrahman KESKİN

Mümin KASAP

Yüksel AKMAN

Kemal BAŞKAN

Turgut GÜNER

İsmail ŞİTVAN

Ramazan TÜRKASLAN

Ergün CENGİZ        

Birol DUMAN          

İbrahim TAŞKALA

Kazım ÖZAVCI       

İrfan AKÇİN            

Muhammet ÖZDEMİR        

Ali Osman TANIK

Muharrem  TUNÇSBİLEK              

Taylan İMİR             

Selami BİRGÜL                   

Nedim KARADEDELİ       

Ahmet ÇELEBİ

Ceyhan DEMİRBAŞ

Atalay YAĞCI

Abuzer YILDIZTEPE            

Adem YELKEN            

Cahit ÇOBAN     

Mustafa YİĞİT

Mehmet TAŞ              

Suat YURDASEV                

Haluk ÖZGÖNÜL         


picture picture picture picture picture picture
picture picture picture picture picture picture
picture picture

+