GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ YAPILMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ BAŞLATTIK.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ YAPILMASI İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA RESMİ BAŞVURU YAPTIK… 

T.C. Bakanlar Kurulunun 2007/12707 ve 2008/14249 sayılı kararları ile Milli Eğitim Bakanlığına bazı kadroları tahsis etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının tahsis edilen kadroları kullanma konusunda herhangibir planlama yapıp yapmadığı hakkındaki belirsizlik devam etmektedir. Öyleki 2007 yılında 2922 adet VHKİ ve 250 adet Bil. İşletmenliği kadrosu, 2008 yılında 7210 VHKİ, 510 Bil.İşletmenliği, 253 Teknisyen, 215 Şoför kadrolarının doldurulması için herhangibir sınav takvimi açıklamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı kendi personelinin kariyer yapmasını istemediği anlamını taşımaktadır.

 

Öyleki, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye geneli boş olarak açıkladığı 4684 şef kadrosu için başvuru almış, başvuru öncesi yönetmelikte esaslı değişiklik yaparak binlerce eğitim çalışanlarının sınav haklarını ellerinden almıştır. Sınav sonucunda baktığımızda görülüyorki, Milli Eğitim Bakanlığı 4684 boş kadrosunun sadece 1913 adedini doldurmuştur. Geriye  kalan (2771) adet şef kadrosu boş kalmaya devam edecektir.

 

Bu yapılan işlemlerden de anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Devlet İlkesinin ve Hukukun En Önemli Temeli Olan “Kamu Yararı” ilkesinden bi haber olduğu görülmektedir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ;

 

* Bakanlar Kurulunca 10.132 (onbinyüzotuziki) adet VHKİ kadrosunun tahsis edildiği halde bu boş kadrolarının doldurulması için hiçbir çalışmasının olmaması,

 

* Bakanlar Kurulunca tahsis edilen 760 Bilgisayar İşletmenliği, 253 Teknisyen, 215 Şoför boş kadroların doldurulması için hiçbir çalışmasının olmaması,

 

* Norm Kadro Esaslarına göre Türkiye Genelinde 25 000 (yirmibeşbin) MEMUR kadrosuna ihtiyacı olduğu halde, Hizmetli Personellerinin kariyer yapmasına imkan tanıyacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili hiçbir çalışmasının olmaması, (Lise ve Üniversite mezun olmuş ve memurluk şartlarını taşıyan binlerce eğitim çalışanı görevlendirme yoluyla memurluk yapmakta olup, binlerce eğitim çalışanı ise kariyer yapmak için bu sınavın açılmasını beklemektedir.)

 

* Norm Kadro Esaslarına göre Türkiye Geneli 50 000 (Ellibin) Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeline ihtiyacı olmasına rağmen (Okullarda Hijjen kalmamıştır, Okulların Kaloriferleri ehli olmayan kişilere zorla yaktırıldığından kazanların patlama ihtimali yüksektir.) bu ihtiyacın karşılanması için herhangibir çalışmanın olmaması,

 

* 4684 boş şef kadrosu için çıktığı ilan sonucunda yönetmelikte yaptığı esaslı değişiklikle binlerce eğitim çalışanlarının sınav hakkını gasp edip, ilan ettiği boş kadronun yarısını bile dolduramayan Milli Eğitim Bakanlığının hala boş bulunan 2771 adet boş kadro için herhangibir çalışmasının olup olmayacağını yukarıdaki maddelere bakarak tespit edebiliriz.

 

Yukarıda bahsedilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen harici kadroların kariyerlerine ne kadar önem verdiği açıkça görülmektedir. Sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığının bu boş kadrolardan haberinin olduğundan da şüpheliyiz.

 

Sendikamızca, Görevde Yükselme Sınavlarının açılması için Milli Eğitim Bakanlığına boş kadroları hatırlattığımız resmi talep yazımız aşağıdadır.

  

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

           ANKARA

 

T.C. Bakanlar Kurulunun 2007/12707 ve 2008/14249 sayılı kararları ile Milli Eğitim Bakanlığına merkez ve taşra toplam VHKİ 10.132 adet, 760 Bilgisayar İşletmeni, 253 Teknisyen, 215 Şoför ve 4684 Şef kadrosu tahsis edilmişti. Bu kadrolardan 4684 Şef kadrosu için ilan ve sınav yapılmış olup, sınavı toplam 1913 aday kazanmıştır. Geriye kalan 2771 şef kadrosu yine boş kalacaktır.

 

Ayrıca; Sendikamızca yapılan araştırma neticesinde; Norm Kadro Esasları hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığının 25000 civarında MEMUR kadrosuna, 50 000 civarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kadrosuna ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

 

657 sayılı devlet memurları kanununun liyakat ve kariyer ilkeleri gereğince, devlet memurlarının kariyer yapmalarına imkan tanıyacak işlemleri tesis etmek devletin görevleri arasında olduğu belirtilmektedir.

 

Bu sebeple; Bakanlar kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen boş kadroların doldurulması ve Milli Eğitim Bakanlığının personel eksikliğinin giderilmesi hususunda sendikamızın görüşü aşağıdadır.

 

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 2009, 2010, 2011 yıllarını kapsayan 3 yıllık Görevde Yükselme Sınavlarının Takvimini Açıklanması,

 

2- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan “Bulunduğu Unvanda 2 yıl çalışmış olmak” maddesinin ve “70 puan” şartının iptal edilmesi,

 

3- 2009 yılında Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan personeller için Görevde Yükselme Sınavının yapılması,

 

4- Bakanlar kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen ve halen boş olarak bulunan (VHKİ, Bil,.İşletmenliği,Teknisyen,Şoför) kadroların doldurulması için 2009 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, 

 

5- Sınav yapılmasına rağmen boş kalan 2771 adet boş şef kadrolarının doldurulması için 2009 yılında yeniden şeflik sınavının yapılması,

 

6- Norm Kadro Esasları Hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye geneli Memur, Hizmetli, Kaloriferci, Aşçı, Bekçi, Teknisyen, Vhki, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Mimar, Mühendis, Sayman, Koruma Güvenlik Görevlisi, Şube Müdürü, Tesis müdürü, Sivil Savunma Uzmanı ve Şef kadrolarının ihtiyacının çıkarılması,

 

5- KPSS sınavını kazanan adaylardanYardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ihtiyacı kadar personel alımının sağlanması veya bu ihtiyacın merkezi bütçeden fonlanan hizmet alımı yöntemiyle karşılanması,

 

Sendikamızın görüş ve önerileridir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

 NOT : İhtiyaç Sayısı Resmi Kayıtlara Göre Alınmıştır. Ancak, İhtiyaç Sayısının daha fazla olduğu eğitim çevreleri ve sendikamız tarafından bilinmektedir. 

+