Şeflik Sınavı Hatalı Soruları Yargıya Taşıdık

Sendikamızın genel merkez resmi web sitesi kimliği belirlenemeyen bazı şahıs veya şahıslar tarafından saldırıya uğramıştır. Gerekli koruma önlemleri alınarak tekrar yayındayız. Eğitim çalışanlarının tek hak arama platformu olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Yıldırma Politikalarına rağmen Düsturundan ödün vermeden eğitim çalışanlarından aldığı güçle mücadelesine devam edecektir.

Sendikamızca Şeflik sınavında sorulan 3 soruya itirazını Milli Eğitim Bakanlığına iletmişti. Milli Eğitim Bakanlığı verdiği cevapta 2 soruya itirazımızı red etmiş. 1 soruya itirazımızı yerinde bulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığınca Red edilen soruları Yargıya taşıdık.

Bakanlığın cevabı ve Dava Dilekçemize Ulaşmak için devamını okuya tıklayın!

DAVA DİLEKÇEMİZ AŞAĞIDADIR

ANKARA NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

iPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN        

    

(DAVACI)                                                 :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası 

VEKİLİ                                                      Av. Abdullah KÜLBAY

                                                                 Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI )                                               : Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA

                                                        

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                        : Milli Eğitim Bakanlığı' nın 17.03.2009 gün ve 1054 sayılı idari işlemi

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                       : 20.03.2009  

KONUSU                                                : Davalı Milli  Eğitim Bakanlığı' nın dava konusu 17.03.2009  tarih ve 1054  sayılı idari işlemlerinin  ,  Hukuka açıkça aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğindenişlemin  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işlemin İPTALİ ‘ ne karar verilmesi talebidir.

                                                        AÇIKLAMALAR

       1- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 21.02.2009 tarihinde yapılan sınava ait,  A Kitapçığı 71. sorunun, A Kitapçığı 91. Sorunun ve A Kitapçığı 98. soruların cevaplarının yanlış olduğu veya birden fazla doğru cevap olduğu gerekçesiyle , müvekkil sendika tarafından davalı Bakanlığa itirazda bulunulmuştur. (Ek.1)

       2- Müvekkil Sendikanın itirazı gereği davalı idare tarafından yapılan inceleme sonucu , A kitapçığı 98. soruya yönelik itirazımız kabul edilmiş, ancak A kitapçığı 71. soruya ve A  Kitapçığı 91. soruya yönelik itirazımız , davalı idarenin 17.03.2009 gün ve 1054 sayılı idari işlemi ile talebimizi reddetmiştir.  (Ek.2)

       3- Müvekkil sendikanın talebinin reddine dair idari işlemde bahse konu A Kitapçığı 71. soru şu şekildedir.

" 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre ortaöğrenimde öğrenim süresi en as kaç yıllık olmak zorundadır"

            Sorunun doğru cevabı ise B  seçeneği  ( 3 yıl ) olarak ilan edilmiştir. Ancak belirtilen soru hatalıdır. Çünkü uygulamada  ortaöğrenim dört yıl olup üç yıl eğitim veren hiçbir ortaöğrenim kurumu bulunmamaktadır.

            Hatta sınav öncesi yapılan  hizmet içi eğitimlerde ortaöğrenim eğitim süresinin 4 yıl olduğu şeklinde sınava katılacak görevlilere bilgi verilmiştir. Bu nedenle belirtilen soru hatalı olup, iptali gerekmektedir.

            Belirtilen sorunun cevabının yanlış verilmesi sebebiyle 4 yıl seçeneğini işaretleyen adayların hak kaybı olacağından, belirtilen sorunun iptali ile değerlendirmenin bu sorular hariç tutularak yapılması gerekmektedir.

         4- Müvekkil sendikanın talebinin reddine dair idari işlemde bahse konu A Kitapçığı 71. soru şu şekildedir.

" Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az ne kadar bir süre ile çalışmaları gerekmektedir. "

              Sorunun doğru cevabı olarak B seçeneği ( 6 ay ) olarak belirtilmiştir.

              Ancak konuyu düzenleyen Devlet memurları Sicil yönetmeliğinin 13. maddesi :  

         " Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

         Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.

         İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.

        Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

        Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.

       Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." Hükmünü amirdir.

       Yukarıdaki yönetmelik incelendiğinde, 5. fıkraya göre Sicil raporunun düzenlenmesi için memurun amir yanında en az üç ay çalışması gerekmektedir. Anılan yönetmeliğin 1. fıkrasına göre de en az 6 ay çalışması gerekmektedir. 5. fıkrada belirtilen hal istisnai olmasına rağmen sorunun şekline göre , söz konusu sorunun cevabında netlik bulunmayıp, hem 3 ay hem 6 ay cevabı doğrudur. Çünkü soruda 5. fıkrada belirtilen ibtisnai halin ayrı  tutulduğuna dair bir açıklık yoktur. Bu nedenle 3 ay cevabı da işaretlenebilecektir.

        Sorunun soruluş tarzında ; birinci fıkrada belirtilen süre ile, 5. fıkrada belirtilen halin yetirince açıklanmadığı , belli olup, soruda yeterli netlik olmadığından sınava katılanların cevapta tereddütlerinin hasıl olması doğaldır. Bu nedenle    İdarenin vermiş olduğu cevap kabul edilemez. Sorunun iptali gerekir.

           4-Yukarıda  açıklanan nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI' NIN  DAVA  KONUSU İŞLEMİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN İŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, sınavla ilgili idarenin kayıtları, bilirkişi incelemesi , vs. gibi her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

                 1-Dava konusu idari işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden,  öncelikle yürütmenin durdurulmasına,

                 2- Dava konusu idari işlemin iptaline,

                 3-  Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER

1-       Müvekkil sendikanın yazmış olduğu itiraz yazısı

2-       Davalı idarenin cevabı

    3-   Vekaletname sureti

picture picture picture

+