ŞEFLİK SINAVI HATALI SORULARI BAKANLIĞA BİLDİRDİK.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 21/02/2009 tarihinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca soru ve cevapları yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı sorularından eksik ve hataları olanları Milli Eğitim Bakanlığına bildirdik.


 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

                                                ANKARA           

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 21/02/2009 tarihinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca soru ve cevapları yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı sorularının sendikamızca inceletilmesi sonucu aşağıda gerekçeleri ile belirtilen sorularda yanlışlıklar olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu sorular aşağıya çıkarılmış olup; sınav sorularının tekrar inceletilerek yanlış sorular hakkında gerekli işlemlerin yapılması daha sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

1- A Kitapçığı 71. soruda "1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre Ortaöğretimde öğrenim süresi en az kaç yıl olmak zorundadır? sorusunun cevabı B şıkkı 3 yıl olarak belirtilmiştir." Ancak; uygulamada ortaöğrenimin 4 yıl olduğu 3 yıl ortaöğrenim veren bir kurumun bulunmadığı bilinmektedir. Hatta sınav öncesi seminerde çoğu illerde bu bilginin yanlış olduğu ortaöğrenimin 4 yıl olduğu konusunda adaylara bilgi verilmiştir. Bu nedenle sorunun hatalı olduğu,

2- A Kitapçığı 91. soruda "Haklarında sicil raporu düzenlenecek me­murların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az ne kadar bir süre çalışmış olmaları gerekmektedir? Sorusunun cevabı B şıkkı 6 ay olarak belirtilmiştir." Ancak; Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin Madde 13 - Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre başlıklı bölümünde;

Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.

İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.

Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." Denilmektedir. Buna göre doğru cevabın 3 ay veya 6 ay olduğu, iki cevabında şıklar arasında olması nedeniyle sorunun hatalı  olduğu;

3- A Kitapçığı 98. soruda "Çok Gizli" gizlilik dereceli resmî yazılarda dış zarfın içinde yer alan iki suret evrak senedini kim imzalar? Sorusunun cevabı A şıkkı Yetkili Makam olarak belirtilmiştir. Ancak; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Madde 29 - Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması başlıklı bölümünde;

 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder."denilmektedir. Buna göre doğru cevabın C şıkkı evrak sorumlu memuru olması gerekmektedir,

            Bilgilerinizi ve yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak söz konusu soruların tekrar değerlendirilmesini arz ederim.

            S. Burçin POYRAZ                                                                           Ümit DEMİREL

                 Genel Sekreter                                                                                 Genel Başkan 


+