Ek-Ders Artışında Şeflerin Kapsam Dışı Bırakılmasını Yargıya Taşıdık.

Bakanlar Kurulunun Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığında 1.kademe yönetici olarak görev yapan Şef, Tesis Müdürü, Sivil Savunma uzmanı gibi bazı kadroların Ek-Ders Artışında kapsam dışı bırakılmasını Yargıya Taşıdık.

23 Ocak 2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerine haftada 10 saat , İlköğretim müfettişi ve İlköğretim müfettiş yardımcılarına haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenmesi ile ilgili mali düzenlemenin "EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET" hükmü ile "EŞİTLİK İLKESİNE" aykırı olması nedeniyle Sendikamızca Danıştay Mahkemesine YÜRÜTMENİN DURDURULMASI için dava açılmıştır.

 

   YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR                           

DANIŞTAY (       ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

İPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN     

(DAVACI)                                           : Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen)  

VEKİLİ                                                Av. Abdullah KÜLBAY

                                                            Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI )                             : 1- T.C Başbakanlık ANKARA

                                                     2- Milli eğitim Bakanlığı ANKARA                                   

                                                          3-Maliye Bakanlığı ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM            : Bakanlar Kurulu'nun 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/14575 sayılı " Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararının  4. maddesi ( Bu madde ile karara eklenen  Ek. 1. madde)  

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                       : 23.01.2009

(RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ  )   

KONUSU                                                : Bakanlar Kurulu' nun 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/14575 sayılı " Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararının 4. maddesinin (  karara eklenen Ek. 1. maddesi' nin)  iptali ile belirtilen karar değişikliği ile oluşan yeni kararın  açıkça hukuka aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden dava konusu idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI talebidir.

                                                        AÇIKLAMALAR

      1- Davalı Bakanlar Kurulu 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren , Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararının 4. maddesinin ile, karara 1 nolu ek madde eklenmiştir. (Ek.1)

      2- Belirtilen değişiklikten önce;  Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 10. maddesinin (a) ve (b) fıkrası  gereği ;  (Ek.2)

            "a) Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati, 

b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 15 saati,

             ek ders ücreti ödeneceği karara bağlanmış idi. Belirtilen kararın 10. maddesi halen aynı şekildedir.

        3-  Ancak 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan değişikliğin, dava konusu 4. maddesi ile eklenen karara eklenen ek madde , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıİlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerine haftada 10 saat , İlköğretim müfettişi ve İlköğretim müfettiş yardımcılarına haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir. Şeklinde yeni bir düzenleme getirmiştir.  (Ek.3)

               Yeni  düzenleme ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerine hafta 25 saat ek ders ücreti ödenecektir.

               Yine Aynı düzenleme ile İlköğretim müfettişi ve İlköğretim müfettiş yardımcılarına haftada 20 saat ek ders ücreti ödenecektir.

              Çünkü geçici madde ile yukarıda belirtilen meslek gruplarına 10. maddede belirtilen 15 saatlik ek ders ücretine ilaveten sırasıyla 10 saat ve 5 saat daha ek ders ücreti ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

        4- Bakanlar Kurulu  ile yapılan düzenlemenin hukuka aykırı olduğu kesindir; Çünkü;

          

            a-Bakanlar Kurulu kararının dava konusu değişiklik yapılmadan önceki uygulamaya göre,  kararın 10. maddesinde sayılan kadrolar  arasında tam bir eşitlik sağlanmış idi.

           b- Ancak Dava konusu değişiklik ile eklenen ek madde ile, bu maddede sayılan tüm meslek grupları ve kadrolar aleyhine , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü , Şube Müdürleri, İlköğretim müfettişi ve İlköğretim müfettiş yardımcıları lehine , ek ders ücretinde değişiklik yapılmıştır.

                 Bu değişiklik ile 10. maddede sayılan meslek grupları arsındaki eşitlik bozulmuştur. Bu düzenlemenin EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU kesin olup, iptali gerekecektir.

             c- bir örnek vermek gerekirse Şube Müdürleri ile Şefler idari hiyerarşide birinci kademe yöneticisi durumundadırlar. Dava konusu düzenleme ile şefler 15 saat ek ders ücreti alırken şube müdürleri 25 saat ek ders ücreti alacaklardır.

           d- Dava konusu karar değişikliğinin sebebi de belirtilmemiştir. Yasaya göre bu işlemi yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu yetkisini keyfi kullanamayacağı gibi , bu yetkisi sınırsız da değildir. Belirtilen yetki hukuk kuralları ile sınırlanmış olup, bu yetkiyi ancak hukuk kurallarının sınırı dahilinde kullanabilecektir.

            e- Dava konusu işlemin sebebi belirtilmediği ve böyle bir düzenlemeye neden gerek duyulduğu açıklanmadığı için , belirtilen idari işlem hukuka aykırıdır.

            f- Dava konusu idari işlemi tesis etme yetkisi Bakanlar kurulu' na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesi ile verilmiştir. Devlet memurları kanununun en temel özelliği eşitlik prensibidir. Şu halde bakanlar Kurulu' nun bu idari işlemi tesis ederken eşitlik ilkesine uygun davranma zorunluluğu kesindir.  Bu nedenle kararın iptali gerekecektir. 

              - 657 sayılı yasanın 89. maddesinde; Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde

öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.(*) hükmünü amirdir.

      Belirtilen maddeye göre ek ders ücretinin verilmesi artırılması o kadronun görevlisinin bulunmamamsı halinde mümkündür. Yargılama konusu olayda ek ders ücreti artırılan personelin sıkıntısının çekilmediği aşikardır. Bu nedenle de düzenleme hukuka aykırıdır.

        - 5473 sayılı Değişik Adlar altında ilave ödemesi bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele ek ödeme yapılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 1. maddesine göre 375 sayılı K.H. K ye eklenen 4. madde gereği, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli yöneticiler ek ödemeden yararlanacaktır. Bu yasal düzenlemedeki amaç kamu personeli arasında ki ücret dengesizliğini gidermektir.

        Ancak yasal düzenlemenin aksine Bakanlar Kurulu kararı ile yukarıda sayılan kadrolardaki personel arasındaki eşitlik bozulmuş, adaletsiz, savunulamaz bir hukuki durum yaratılmıştır. Yine anlaşılmaz bir şekilde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü , Şube Müdürleri ne 10 saat ek ders ücreti ödenmesi hükme bağlanırken,  İlköğretim müfettişi ve İlköğretim müfettiş yardımcılarına 5 saatlik ödeme yapılması karara bağlanmıştır. Yani lehine artış yapılan meslek grupları arasında bile farklı düzenlemeye gidilmiştir. 

         - Kamu görevlileri ve özel olarak Milli Eğitim Bakanlığı personeli arasındaki ücret adaletsizliğini gidermeye yönelik 5473 sayılı yasa ile getirilen düzenleme , yine bu yasa hükümlerine aykırı şekilde Bakanlar Kurulu kararı ile ortadan kaldırılmış, hatta daha da adaletsiz bir ücret politikası oluşturulmuştur.

          - İdarenin öncelikle yasalara, hukukun genel ilkelerine , hak ve nesafet ilkelerine uygun davranması zorunluluğu Anayasal bir ilke olup, yukarıda izah edildiği üzere, gerek 657 sayılı yasaya gerekse 5473 sayılı yasaya aykırı bu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı açıktır.

         5-Yukarıda açıklanan  nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK Bakanlar Kurulu' nun 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/14575 sayılı " Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararının 4. maddesinin (  karara eklenen Ek. 1. maddesi' nin)  iptali ile belirtilen karar değişikliği ile oluşan yeni kararın  açıkça hukuka aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden dava konusu idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI na karar verilmesi için i bu davayı Sayın mahkemenizde ikame etmek gereği hasıl olmuştur.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir. 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

      1-Dava konusu  Bakanlar Kurulu'nun 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/14575 sayılı " Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararının  4. maddesi ( Bu madde ile karara eklenen  Ek. 1. madde) nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına;

     

     2- Dava konusu Bakanlar Kurulu'nun 23.01.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/14575 sayılı " Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararının  4. maddesi ( Bu madde ile karara eklenen  Ek. 1. madde) nin İPTALİNE

     3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 27.02.2009

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER 

1- Dava konumsu Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı resmi gazete sureti

2- konuya ilişkin 2006/11350 sayılı karar (Değişiklikten önceki karar)

3- Konuya ilişkin bakanlar kurulunun Değişiklik yapılmış kararı

4-vekaletname sureti

 

+