SENDİKAMIZDAN, MEB GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNE BİR DAVA DAHA

Sendikamızca, Eğitim Çalışanlarının ŞUBE MÜDÜRÜ olmasını engellemeye yönelik "Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin" 25.maddesinin 1/c maddesine "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" talebiyle Danıştay Mahkemesine dava açılmıştır.

Bilindiği üzere, Şeflik sınavı bilmecesi devam ederken Milli Eğitim Bakanlığınca apar topar değişiklik yapılan "MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için sendikamızca dava açılmıştı. Eğitim çalışanlarının Şube Müdürü olmasını engelleyen ve şube müdürlüğü sınavının açılmasını imkânsız hale getiren Yönetmeliğin 25.maddesinin 1/c fıkrasında yer alan "Şube Müdürlüğüne" ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a açılan dava dilekçesi aşağıdadır.

 

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Şube Müdürü olabilmek için Hizmet içi Eğitime katılmak, Yapılacak olan sınavda başarılı olmak ve fakülte veya 4 yıllık lisans mezunu olmak gibi genel ve özel şartlar vardır.

Bir başka değişle; şube müdürü olmak isteyen kamu personelinin öncelikle eğitim durumu, çalışma süresi dikkate alınarak görevde yükselme sınav öncesi yapılacak olan hizmet içi eğitime katılması ardından yapılan sınavda başarılı olması ve daha sonra şube müdürlüğüne atanması esas olarak yönetmelikte belirtilmiştir.

Ancak; yine aynı yönetmeliğin 25. maddesinde "(A tipi Eğitim kurumlarında asaleten Müdür olarak en az üç yıl veya B tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da A tipi ve B tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığı, ve Şube Müdürlüğü görevine ..... atanabilirler."  Hükmüyle şube müdürlüğü sınavının Milli Eğitil Bakanlığınca planlanması veya yapılması hayal olduğu görülmektedir. Çünkü bu yönetmelik hükmüyle başta Şef, tesis müdürü, mimar, mühendis gibi kadroların şube müdürlüğü sınavı açılmadan "Şube Müdürü" olabilme imkanı yoktur. Zaten milli eğitim bakanlığı "Şube Müdürü" sınavını 2000 yılında yapmış, aradan geçen 8 yıl boyunca Boş olan Şube Müdürlüğü kadroları için herhangi bir sınav açmamış olup, planlaması da bulunmamaktadır.

Aslen belirli bir kriter, eğitim ve sınav gibi şartlara bağlanmış olan "Şube Müdürü" kadrolarının, hile ve hülle yoluyla doldurulmasının önüne geçilmesi için sendikamızca madde metninde geçen "Şube Müdürlüğüne atanırlar" hükmünün iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a dava açılmıştır.

HUKUK BÜROMUZDAN AÇIKLAMA: Hukuk Büromuzca Şef kadrolarının kapsam dışı bırakılarak yapılan Ek-Ders Artışlarıyla ilgili davamızın hukuki ve teknik incelemesi tamamlanmış olup, Teç-Sen Genel Başkanlık makamına rapor olarak sunulmuştur. Bu hafta içinde konu ile ilgili dava açılacaktır. Kamuoyuna önemle arz olunur.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DANIŞTAY (       ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

İPTAL KARARI VE YÜRÜTMENİN  DURDURULMASINI İSTEYEN     

(DAVACI)                                           : Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen)

VEKİLİ : Av. Abdullah KÜLBAY  Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI )                                     : Milli Eğitim bakanlığı

ADRESİ                                         : Bakanlıklar ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM            : Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12.12.2008 tarihli ve 27078  resmi gazetede yayımlanan,  "Milli Eğitim Bakanlığı  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin" 18 . Maddesi ile değiştirilen  25. maddesinin 1 -c  bendindeki  "Şube Müdürlüğü görevine " ibaresinin  iptali talebidir.

 

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                       :      22/12/2008

KONUSU                                                : Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12.12.2008 tarihli ve 27078  resmi gazetede yayımlanan,  "Milli Eğitim Bakanlığı  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin" 18 . Maddesi ile değiştirilen anılan yönetmeliğin 25. maddesinin 1 -c  bendindeki Şube Müdürlüğü ibaresinin iptali ile belirtilen yönetmelik değişikliği ile oluşan yönetmeliğin açıkça hukuka aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden idari işlemin ve dava konusu yönetmeliğin  dava edilen maddesinin Şube Müdürlüğü ibaresi açısından YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI talebidir.

                                                        AÇIKLAMALAR

      1- Davalı Milli Eğitim Bakanlığı   Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 18. maddesi ile anılan yönetmeliğin görevler arası geçişler başlığını taşıyan, 25 maddesi değiştirilmiştir.

 

      2- Bu değişiklik ile (A tipi Eğitim kurumlarında asaleten Müdür olarak en az üç yıl veya B tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da A tipi ve B tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığı, ve Şube Müdürlüğü görevine ..... atanabilirler hükmünü getirmiştir.   

 

       3-Oysa 12.12.2008 tarihli yönetmelikle değişik, Milli Eğitim Bakanlığı  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  5. maddesine göre, diğer personelin  Şube Müdürlüğü atanması özel koşullara bağlı olup, belirli bir görev süresi, tahsil şartı ve en önemlisi sınav şartını getirmektedir.

          Yönetmeliğin, 5. maddesine göre, şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolardan olduğu, 6. ve 7. maddelerinde ise görevde yükselmenin yarışma sınavı ile mümkün olduğu açıkça belirtilmiştir. 

           Başka bir deyişle dilekçemizin ikinci bendinde getirilen meslek grupları dışındaki personelin , Şube Müdürlüğü' ne sınavsız atanması mümkün değilken, yukarıda sayılan   (A tipi Eğitim kurumlarında asaleten Müdür olarak en az üç yıl veya B tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da A tipi ve B tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ) sınavsız olarak şube müdürlüklerine atanabileceklerdir.     

        Bu uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu kesin olup, kabul edilemez. Bu nedenle yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali gerekir.

        Nitekim değişiklikten önceki yönetmeliğin benzer bir hükmü Danıştay ikinci dairesinin, 2006/1001 esas sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Danıştay ikinci dairesi iptal gerekçesinde isabetli olarak, bu nedenle dava konusu yönetmelik maddesin de iptali gerekmektedir.      

         4- Sayın Mahkemenin malumları olduğu üzere, sınavın yeni yönetmelik çerçevesinde yapılması, sonuçlandırılması ve bu esaslara göre atamanın yapılması halinde, telafisi imkansız zararlar husule gelecektir. Bu nedenle öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyoruz.

            Yukarıda açıklanan  nedenlerle AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR MEYDANA GETİRECEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN 12.12.2008 TARİHLİ VE 27078  RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN,  "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN" 18 . MADDESİ İLE DEĞİŞTİRİLEN ANILAN YÖNETMELİĞİN 25. MADDESİNİN 1 -C BENDİNİN İPTALİ İLE BELİRTİLEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE OLUŞAN YÖNETMELİĞİN AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI  VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARALAR MEYDANA GETİRECEĞİNDEN  ANILAN YÖNETMELİK MADDESİNİ İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİNİŞBU DAVAYI AÇMAK ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

•1-     Dava konusu yönetmelik maddesindeki "Şube Müdürleri ibaresinin " öncelikle yürütmesinin durdurulmasına;

     

      2- Dava konusu idari işlemin iptaline,

  

      3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

+