APOLET AYRIMCILIĞINI YARGIYA TAŞIYORUZ !!!

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET SAĞLAM'A MEB PERSONELLERİNİN SORUNLARINI ANLATMAK İÇİN TBMM'YE GİDİYORUZ.

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığında görev yapıp ek ödemeden yararlanmayan, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenmesi için çalışma başlatıldığı 24 Kasım 2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından duyurulmuştu.

Fakat ek-ders ücret artışından 1.kademe yönetici olan Şef, Tesis Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı v.b. gibi kadroların kapsam dışı bırakılmaması için sendikamızca yapılan dilekçe eylemine aktif destek verilmiş, konunun mimarı ve muhatabı olan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başta olmak üzere bakanlık bürokratlarıyla yaptığımız görüşmelerde ŞEF kadrolarının yapılması muhtemel ek-ders artışlarından kapsam dışı bırakılmasının hukuki dayanağının olmayacağı üzerinde durularak, masa başında sorunun çözülmesi için gerekli mücadele sendikamızca verilmiştir.

Ancak, 23 Ocak 2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve MEB Strateji Dairesi Başkanlığının 23/01/2009 tarihli ve 365 sayılı yazısıyla; ŞEF, TESİS MÜDÜRÜ, SİVİL SAVUNMA UZMANI vb gibi kadrolarının kapsam dışı bırakıldığı, izinli ve raporlu geçen sürelerde ek-ders ücretlerinin kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan bu düzenlemenin Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Ek-Ders yönetmeliği olmadığı çok iyi bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına vize alınması için gönderilen ek-ders yönetmeliği değişikliğinde Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan GİH, YHS, THS tüm kadrolar bulunmaktaydı. Ancak; Maliye Bakanlığının tırpanına maruz kalan bu düzenlemenin 2 ay beklemesinin sebebi de budur.

Milli Eğitim Bakanlığı personelinin mali ve özlük sorunlarını en iyi Milli Eğitim Bakanlığı bilmelidir. Türkiye'nin en büyük kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığının üzerine Maliye Bakanlığının karabasan gibi çökmesi kabul edilemez bir durumdur. Kendi personellerinin haklarını etkin ve verimli bir şekilde koruyup kollayamayan Milli Eğitim Bakanının da bir an önce istifa merciini kullanıp kullanmama zamanının gelip gelmediğini düşünmeye başlamalıdır.

Ek-Ders Ücret Artışından 1.kademe yönetici olan ŞEF kadrolarının kapsam dışı bırakıldığı takdirde sendikamızca konunun yargıya taşınacağı daha önce Genel Başkanımızca yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Sendikamıza kayıtlı Şef üyelerimizin mali hak ve menfaat kayıplarının önlenmesi için Hukuk Büromuzun hukuki çalışma başlatması için gerekli izinler verilmiş olan konuyla ilgili açıklama hukuk büromuzdan gelen rapor doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı MEHMET SAĞLAM ile bu konu ve MEB personellerinin genel sorunları ile ilgili 26 Ocak 2009 pazartesi günü TBMM'de toplantı yapılacaktır.

23 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı :27119

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14575

Ekli "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21/11/2008 tarihli ve 5793 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK

DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."

MADDE 2 - Aynı Kararın 23 üncü maddesindeki "10, 14 ve 21 inci maddelerindeki" ibaresi "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10, 14 ve 21 inci maddeleri" ibaresi "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücret ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fıkra hükmü uygulanmaz."

MADDE 4 - Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 - (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir."

MADDE 5 - Aynı Kararın 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

T.C.
MİLLİ EGİTİM BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: B.08Jl.SGB.O.03.04/365 23/01/2009
Konu: 2008/14575 Sayılı Karar

DOSYA

23/01/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/14575 Karar Sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) 2008114575 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesi ile haftada 15 saat ek ders ücretinden faydalanan il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır.

2) Bilindiği üzere 2006/11350 sayılı Karar'ın 21'inci maddesine göre Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin fiilen ek derse girmeden ek ders ücreti almalarından dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 3'üncü maddesindeki ek ödemeden faydalanmaları mümkün olmamakta idi.

23/01/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14575 sayılı Karar'ın 1'inci maddesi değişikliği ile 2006/11350 sayılı Karar'ın "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı" başlıklı 16'ncı maddesine fıkra eklenerek görevlendirme ile çalışan personelimizin Karar'ın yayımı tarihinden itibaren söz konusu ek ödemeyi almaları sağlanmış olup, ayrıca 01/07/2006-23/01/2009 tarihleri arasındaki mağduriyetleriningiderilmesini teminen yasal düzenleme için Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

3) 2008/14575 sayılı Karar'ın 3'üncü maddesi değişikliği ile 2006/11350 sayılı Kararın 25'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereği yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ek ders ödenemiyor iken yapılan değişiklik ile fiilen yapılamayan ek ders ücreti ödemesinden faydalanan fakat ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu olunan sürelerde ek ders ücreti kesintiye uğramadan ödenmesi sağlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Nurettin KONAKLI
Strateji Geliştirme Başkanı

 

+