Görev Tanımlarının Yapılması İçin Başbakanlığa Başvuru Yaptık!

GÖREV TANIMLARI NET İFADELERLE YAPILMALIDIR.

Sendikamız Genel Başkanlığından bir ilke daha imza atılmıştır. Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Sınıfsal olarak yapılan görev tanımları kadrosal olarak yapılmamıştır. Eğitim çalışanlarının kanayan yarası haline gelen görev tanımlarının yapılmaması sınıfın içinde bulunan tüm işlerin yapılması olarak yorumlanarak eğitim çalışanları aşırı iş yükü olarak geri dönmesine neden olmaktadır.

Sendikamız Genel Başkanlığınca; Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına resmi yazı yazılarak, "Programcı, Şef, Ayniyat Saymanı, Memur, Ambar Memuru, Daktilograf, Veznedar, Bilgisayar işletmeni, İstatistikçi, Çözümleyici, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Mimar, Mühendis, Sekreter, Şoför, Dağıtıcı, Bekçi, Aşçı, Kaloriferci ve Hizmetli kadro unvanlarında görev yapan kamu çalışanlarının görev tanımlarının yapılması talep edilmiştir.

RESMİ YAZIMIZIN ORJİNALİ İÇİN TIKLAYIN

 

      T.C BAŞBAKANLIK

      (Devlet Personel Başkanlığı)

                                           ANKARA                                            

İlgi       : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

            Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerinisınıfları ile ilgili genel hükümler ilgi kanunla düzenlenmiştir.

            İlgi kanunun  36'ıncı maddesiyle devlet memurlarının sınıfları düzenlenmiştir. Ancak, aynı sınıfta olup, başka kadro ve unvanlarda görev yapan devlet memurlarının görev tanımları net olarak yapılmadığından sınıfı içinde sayılan tüm görevler (Kanun yanlış yorumlanarak) devlet memurlarına yaptırılmaktadır.

            Örnek verecek olursak; İlgi Kanunda Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan devlet memurunun görevleri "Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar." Şeklinde düzenlenmiştir. Ancak kadrolara bakıldığında, yardımcı hizmetler sınıfı bünyesinde "Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi, Aşçı, Dağıtıcı, Bahçıvan vb." kadrolar yer almaktadır. Uygulamada ise hizmetli personellere kalorifer kazanları yaktırılıp, bekçilik yaptırılmakta, Kaloriferci kadrosunda görev yapan personellere Temizlik işleri, bekçilik, dağıtıcılık v.s. gibi YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ kapsamına giren tüm işler gördürülmektedir. Yapılan bu uygulama hem sistematik olarak iş huzuru ve barışını bozmakta, hem çalışma hayatını olumsuz etkileyerek, devlet memurlarının birden fazla işleri görmesiyle aşırı iş yükü ve fazla mesai olarak geri dönmektedir.

            Yukarıda arz ve izah ettiğimiz durumun genel nedeni, Sınıfsal olarak tanımlanan görevlerin kadrosal olarak tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır.

            Bu nedenle; Programcı, Şef, Ayniyat Saymanı, Memur, Ambar Memuru, Daktilograf, Veznedar, Bilgisayar işletmeni, İstatistikçi, Çözümleyici, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Mimar, Mühendis, Sekreter, Şoför, Dağıtıcı, Bekçi, Aşçı, Kaloriferci ve Hizmetli kadro unvanlarında görev yapan kamu çalışanlarının görev tanımlarının yapılması çalışma hayatı ve barışı açısından zorunlu hale gelmiştir.

            Bilgilerinizi ve yukarıda belirttiğimiz belirli unvanlara ait görev tanımlarının yapılarak sendikamız genel merkezine gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                                           Ümit DEMİREL

                                                                                                                         Genel Başkan 

+