MÖB'e Sorduk Boynun Niye Eğri ? Cevap "NEREM DOĞRU Kİ!!"

Eğitim Çalışanları tarafından dört gözle beklenen Şeflik Sınavı başvuru tarihleri nihayet açıklandı. Ama bu sefer de işgüzar bakanlığın iş bilmez yöneticileri yine yapacaklarını yaptı. Bir kaç örnek vermek gerekirse Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklikle Yardımcı Hizmetler Grubu, Destek Hizmetleri Grubu olarak değiştirilmiş ama yine aynı yönetmeliğin 7. maddesi (1) Özel Şartlar bölümündeki c) Şef Kadrosuna atanabilmek için başlığı altındaki 4. maddesindeki "Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak"denilmiştir. Sadece bu hata bile yönetmeliği hazırlayanların nasıl ciddiyetsiz ve iş bilmez olduklarını rahatça görmemizi sağlıyor.

Yine yönetmeliğin çoğu maddelerinde geçen "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." hükmüyle debulunduğu sınıfta demek isterken bulunduğu görevdediyerek binlerce eğitim çalışanını karamsar bir bekleyişe bakanlığın iş bilmez yöneticilerini de yaptıkları hatayı nasıl düzelteceği konusunda kafa yormaya itmiştir. İki gündür bu konuda toplantılar yapmaktadırlar.

 

Aslında bu tip hataların olmaması için bakanlığın yapacağı çok basit bir iş vardı oda yapılacak yönetmelik değişikliklerinde sendikaların görüşlerinin alınması. Ancak bakanlık yetkililerinin nedense yönetmelik değişikliklerini yangından mal kaçırır gibi gizli saklı yapması ile sonuç maalesef bakanlık adına hep hüsran olmaktadır.

Bakanlığın şu anda acil olarak yapacağı tek şey "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak"hükmünü ve sendikamızca değiştirilmesi teklif edilen diğer maddeleri acilen değiştirmek. Sendikalardan görüş almak gibi KÜÇÜK bir ayrıntıyı atlayan Bakanlık Yetkililerinin önündeki tek seçenek bu görünüyor.

 

 

(TEÇ-SEN)

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİDİR.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASLAK YÖNETMELİK.

 • 1- Yönetmeliğin 6. maddesi (c) bendindeki "Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak." Hükmünün "Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak" şeklinde değiştirilmesi,
 • 2- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki b)Tesis Müdürü Kadrosuna atanabilmek için "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." Hükmünün kaldırılması,
 • 3- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki c)Şef Kadrosuna atanabilmek için başlığı altındaki 2. maddesindeki "İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak," hükmünün"İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak," şeklinde değiştirilmesi,
 • 4- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki c)Şef Kadrosuna atanabilmek için başlığı altındaki 3. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." Hükmünün kaldırılması,
 • 5- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki c)Şef Kadrosuna atanabilmek için başlığı altındaki 4. maddesindeki "Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak" hükmünün kaldırılması,
 • 6- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki d) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için başlığı altında 2. maddesindeki "Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak," hükmünün kaldırılması,
 • 7- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için başlığı altında 2. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak" hükmünün "Bakanlık bünyesinde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak" şeklinde değiştirilmesi,
 • 8- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki g) Sayman kadrosuna atanabilmek için başlığı altında 3. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." Hükmünün kaldırılması,
 • 9- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki ğ) Roportör kadrosuna atanabilmek için başlığı altında 2. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." Hükmünün kaldırılması,
 • 10- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki h) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek içinbaşlığı altında 3. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." Hükmünün kaldırılması,
 • 11- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki ı) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için başlığı altında 2. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak." Hükmünün "Bakanlıkta iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak" şeklinde değiştirilmesi,
 • 12- Yönetmeliğin 7. maddesi 1 Özel Şartlar bölümündeki i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için başlığı altında 2. maddesindeki "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak." Hükmünün "Bakanlıkta iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak" şeklinde değiştirilmesi,
 • 13- Yönetmeliğin 6. maddesi 1(b) bendindeki "Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak." Hükmünün "Son sicil notu 70 puandan aşağı olmamak." şeklinde değiştirilmesi,
 • 14- Yönetmeliğin 9. maddesindeki "Görevde yükselme eğitimi için; merkez ve taşra teşkilatı kadroları bakımından ayrı ayrı ya da eş zamanlı olmak üzere eğitim tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır. Duyuruda; merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri gibi hususlar belirtilir." Hükmünün "Görevde yükselme eğitimi için; merkez ve taşra teşkilatı kadroları bakımından eş zamanlı olmak üzere eğitim tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır. Duyuruda; merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri gibi hususlar belirtilir." şeklinde değiştirilmesi.
 • 15- Yönetmeliğin 10. maddesinin (1) alt bendindeki "Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan merkez teşkilatı kadrolarında görev yapanlar merkez teşkilatındaki, taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlar taşra teşkilatındaki yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler." Hükmünün "Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlar merkez veya taşra teşkilatındaki yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler"

•16-        Yönetmeliğin 19. maddesinin (1) alt bendindeki "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara, yapılacak duyurular üzerine; merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında ayrı ayrı olmak kaydıyla, bu unvanları ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen görevde yükselme sınavı ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır." Hükmünün "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara, yapılacak duyurular üzerine; merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında eş zamanlı olmak kaydıyla, bu unvanları ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen görevde yükselme sınavı ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır."  Şeklinde değiştirilmesi,

 • 17- Yönetmeliğin 23. maddesinin (1) alt bendindeki "Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle duyuru üzerine tercihte bulunanlardan puan üstünlüğü esas alınarak görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanırlar. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacaklar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir." Hükmünün "Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle duyuru üzerine tercihte bulunanlardan puan üstünlüğü esas alınarak görevde yükselme sınavında tercih ettikleri teşkilat kadrolarına atanırlar. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacaklar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir." Şeklinde değiştirilmesi,
 • 18- Yönetmeliğin 25. maddesinin (3) alt bendindeki "İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır." Hükmünün kaldırılması,

 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI ORJİNALİ İÇİN TIKLAYIN

+