GENEL BAŞKANIMIZ ÜMİT DEMİREL:"Kaymakamların Atama Yetkisi Yoktur"

GENEL BAŞKANIMIZ İLÇE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KANAYAN YARASINI GÜNDEME TAŞIYOR.

Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler açığının 90.000 doksan bini bulduğu bilinmekteyken, sanki fazlılık personeli varmış gibi ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki eğitim çalışanları geçici görevlendirme yolu kullanılarak Kaymakamlıkların emrine verilmektedir. Kaymakamlıklarda görevlendirilen personellerin özellikle İlçe Milli Eğitim Personelleri olmasıda dikkat çekici olmakla birlikte, yapılan geçici görevlendirmelerin çoğuda usulsüzdür. 

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ONAYLARI KAYMAKAMLIKÇA ALINMIŞ OLAN İLÇE EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKAMIZ HUKUK BÜROSUNA BAŞVURUN.

 

İlçelerde görev yapan eğitim çalışanları, il ve üzeri kurumlarda görev yapan eğitim çalışanlarına göre bölümler bazında daha fazla iş yüküyle çalıştırılmaktadır. İlçede personel eksikliği olması nedeniyle ilçede görev yapan bir memur 8 veya 9 bölümün işini yapmak zorunda bırakılmaktadır. Örnek verecek olursak, ilde her bölümün ayrı memuru bulunmaktayken ilçelerde bu tür bir düzenleme söz konusu değildir. İlçenin tek memuru veya iki memuru tüm işleri yürütmekle görevlidir. Gece-gündüz, hafta sonu demeden işleri yetiştirmek için çalışan ilçe eğitim çalışanları, yıl içinde kanuni izinlerini bile kullanamamaktadır. Tüm bunlara rağmen İlçe eğitim çalışanları kaymakamlıkların emrine amade edilmiştir. Kurumlararası geçici bir görevlendirme olan bu uygulama 657 sayılı kanununda ve yargı kararlarında belirtilen usüller gözardı edilerek yapılmaktadır.

Kaymakamlıklara yapılan görevlendirmeleri genel olarak ilçe eğitim çalışanları arasından seçilmesi de dikkat edilmesi bir durumdur. Bugün 90.000 civarında ihtayacı olan Milli Eğitim Bakanlığının içler acısı durumu farketmek bir yana sanki fazla personeli varmış gibi ilçe eğitim çalışanlarını dama taşı gibi kanunlara ve yargı kararlarını hiçe sayarak kaymakamlıklarda çalıştırılmasına göz yummaktadır.

Öyleki, İlçelerde yapılan geçici görevlendirmelerden İllerde Atamaya Yetkili amirin (Valinin) haberi bile yoktur. Oysaki Geçici görevlendirmelerin belirli bir kıstasları vardır. Bu kıstaslardan en önemlisi olan devamını okumak için tıklayın "Geçici Görevlendirmeler İlçelerde Kaymakamlığın uygun görüşü ile Valilik Makamının Onayı ile mümkündür" hükmü açıkca ihlal edilmektedir. Bu hüküm 5442 sayılı Kanunda açıkca belirtildiği halde keyfi uygulamalarla kanun hükümsüz bırakılmaya çalışılmaktadır.

Bir başka usulsüzlük ise, Kaymakamlıklara geçici olarak görevlendirilen personellerin onaylarında herhangibir SÜRE belirtilmemektedir. Oysaki belli bir süreyle sınırlı olmaksızın naklen atama işlemi etkisi yaratacak şekilde yapılan geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı yolunda Danıştayın verdiği yüzlerce karar vardır. Yargı kararlarına rağmen ısrarla süre belirtilmeden onaylar alınarak eğitim çalışanları çalıştırıp, yargı kararları bertaraf edilmektedir.

Bir diğer usulsüzlük ise; yapılan geçici görevlendirme onaylarında geçici görevlendirmeyi gerektiren hizmetin ne olduğu ve bu hizmetin içeriğinin kesin ve açık olarak belirtilmemektedir. Bu yönde yapılan görevlendirme onaylarının danıştay kararlarıyla bozulduğu görülmektedir.

İlçede görev yapan eğitim çalışanları ise ezilmişliği ve aşırı iş yükünün altında yapılan haksızlıklara karşı direncini yitirmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, Türkiye Sosyal hukuk devletidir. Yönetenlerin hukuk üstünlüğünü kabul etmesi, hukuka uygun işlemler tesis etmesi esastır. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama kanunları uygulamak ve kanunlara uymak yöneticilerin görevidir.

Teç-Sen olarak 24/09/2007 tarih ve 1180 sayılı yazımızla; kurum içi ve kurumlar arası geçici görevlendirmelerde yapılan usulsüzlüğü ve sakat işlemleri hatırlatarak 81 il valiliğine geçici görevlendirmeleri iptal etmeleri hakkında resmi yazı yazılmıştı. Ancak il ve ilçe teşkilatlarımızdan gelen yoğun şikayetlerde, usulsüz görevlendirmelere devam edildiği, ilçelerde görev yapan eğitim çalışanlarının alınan kaymakamlık onaylarının geçerli olarak gördüğü tespit edilmiştir.

Bu sebeplerden dolayı GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SORUNUNUN çözümüne katkıda bulunması açısında konuyu bir kez daha danıştay kararlarını yayınlayarak hatırlatıyoruz.

İŞTE DANIŞTAY KARARLARI

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE KAYMAKAMLIĞIN YETKİSİ OLMADIĞI HAKKINDAKİ DANIŞTAY 5.DAİRESİNİN 1995/454 SAYILI KARARI...


5442 sayılı İl İdaresi Kanununun III. Bölümünün "Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri" ni düzenleyen II. kısmının 31. maddesinin (G) fıkrasında "Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan madde ile kaymakamlara, ilçedeki kamu görevlilerinden sadece uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerin görevlendirilmesi konusunda yetki tanınmış olup, bu yetkinin kullanılması valiliğe teklifte bulunulması suretiyle mümkün kılınmıştır.

 Kaldı ki bu şekilde yapılacak bir görevlendirme işlemi dahi, maddede öngörülen memur ve müstahdemlerin asli görevlerine halel getirilmemesi şartına bağlanmış bulunmaktadır.


Buna göre, davacının görev yerinde hizmetle ilgili bir takım olumsuzluklarının tesbit edilmesi veya hizmetine il veya ilçe içinde başka bir yerde ihtiyaç duyulması halinde, ancak 5442 sayılı Kanunun 8/b. maddesi uyarınca kendisini o görev yerine atayan Valilikce geçici olarak görevlendirilmesi mümkün olup, yetkisi olmayan Kaymakamlıkca yapılan geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından işin esasına girerek davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir
.


Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Sivas İdare Mahkemesinin 1991/276 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine karar verildi.


(DAN-DER; SAYI:90) (MT/ES)

BELLİ BİR SÜREYLE SINIRLI OLMAKSIZIN NAKLEN ATAMA İŞLEMİ YARATACAK ŞEKİLDE YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

2004/4157 KARAR / 2004/708 ESAS NUMARALI DANIŞTAY 8.DAİRESİNİN KARARIDIR.


Temyiz İsteminde Bulunan : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Vekilleri : Av. ..., Av. ...

Karşı Taraf : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez İşletme ve Bakım Onarım Müdürlüğü Elektrik Atölyesinde Tekniker unvanıyla görev yapan davacının, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmesine ilişkin Rektörlüğün 14.01.2003 gün ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; belli bir süreyle sınırlı olmaksızın naklen atama işlemi etkisi yaratacak şekilde yapılan geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Ankara 4. İdare Mahkemesinin 19.11.2003 gün ve E:2003/402, K:2003/1668 sayılı kararının, üniversite içinde görevlendirme yapılmasının zorunluluktan kaynaklandığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.


Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Talip KAYA'nın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.


Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.


Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.


İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 02.11.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


BŞ/ÖEK

KADRO ÜNVANI ÇALIŞTIĞI YERDE KALMAK KOŞULUYLA MEMURUN KURUM İÇİNDE GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLMESİ ANCAK BELİRLİ BİR SÜRE VE BELİRLİ BİR GÖREVİN İFASINA MÜNHASIR OLMAK SURETİYLE MÜMKÜN OLACAĞI HK.<

DANIŞTAY 5.DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 19982/2464 SAYILI KARARI


Dava, Mersin giriş Gümrük Müdürlüğünde Müdür muavini olan davacının, bir başka Gümrük Müdürlüğü emrinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


Yürürlükteki mevzuat ile kamu görevlilerinin görev yerlerini değiştirme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması zorunludur.

Bu hususun sağlanması için de idarenin takdir yetkisi içinde aldığı işlemlerden
hukuken geçerli sebeplere dayanması iktiza etmektedir. Mevzuata göre memurun görev yerinin değiştirilmesi için görevlendirileceği yere kurumunca naklen atanması gerekmektedir.

Kadro ünvanı çalıştığı yerde kalmak suretiyle memurun kurum içinde geçici olarak  Görevlendirilebilmesi ancak belirli bir görevin ifasına münhasır olmak suretiyle mümkündür.


Diğer taraftan, 657 sayılı kanuna 1327 sayılı kanunla eklenen ek 1 ve 2.maddelerde geçici Süreli görevlendirilmeden bahsedilmekte ise de, burada söz konusu edilen görevlendirme kurum içinde olmayıp, kurumlar arası görevlendirilme niteliğini taşıdığından, bu yöndeki davalı savunması yerinde bulunmamıştır.


Bu durumda, dava konusu işlemin mevzuatın hangi hükmüne dayanılarak
tesis edildiği dava dosyası içeriğinde görülemediği gibi, davacı hakkında alınan ..... tarihli işlemde geçici görevlendirme süreside belirtilmemekte olup; adı geçenin Antalya Gümrük Müdürlüğü emrine ne gibi bir hizmet için gönderildiği de açıklanmadığından; davacının söz konusu görevde belirsiz bir süre için geçici olarak görevlendirilmesindeki kamu yararı ve hizmet gereği idarece kanıtlanamamaktadır.


Belirtilen nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

+