Sendikal tekelleşme ve sendikal rehin alma maddelerinin iptali için Danıştay'da dava açtık!

Sendikal Özgürlüğü kısıtlayan toplu sözleşme maddesine karşı Danıştay’da dava açtık.

2021 toplu sözleşmesinde Memur için hiçbir kazanım elde edemeyen yetkili sendika, memurları aylık 88 liraya satın alabileceğini düşünerek, toplu sözleşme ikramiyesinin %1’in üzerinde olan sendika üyelerinin faydalanabileceğini belirtmiştir.

25/08/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşmesinin 23. Maddesinde 1. Fıkrasında yer alan kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine… “ ibaresine ve bu hükme bağlı 23. Maddenin 2. Fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin Danıştay 12. Dairesinde 2021/6418 sayılı dosya numarası ile dava açılmıştır.

Bu düzenleme Anayasaya, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 375 sayılı KHK'ye, 87 ve 98 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerine ve Avrupa Sosyal Sartına aykırı olmasının yanı sıra Temmuz 2021 verilerine göre 192 kamu görevlisi sendikasının var oluşuna engel olmayı ve binlerce kamu görevlisinin iradesine yönelik dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılan düzenlemenin kamu görevlisinin ve emeklinin lehine hiçbir faydası yoktur.

Sendikal rehin almanın ve sendikal tekelleşmenin önüne geçmek için; hukuk, eylem ve örgütsel her türlü sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+