68/B Kapsamında Yapılan Atamaları Sınırlandıran Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünün İptali İçin Dava Açtık.

 

68/B Kapsamında Yapılan Atamaları Sınırlandıran Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünün İptali İçin Dava Açtık.

30.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin "PERSONEL GİDERLERİ" başlıklı düzenlemesinin son cümlesinde ifade edilen: " 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları(şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır." şeklindeki düzenleme ile bu konuda genel kural belirleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine aykırı bir işlem tesis edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesi; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir." demektedir. Bu düzenlemeye göre derece yükselmesindeki süreler Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç olarak lehe düzenleme içermekte ve genel kural ihtiva etmektedir. Ancak dava konusu düzenleme ile bu düzenlemeden sadece yönetici kadroların yararlanabileceğini ifade edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. Maddesinde devlet memurları için kariyer ve liyakat ilkeleri benimsenmiştir. Kariyer ilkesi, Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak olarak mezkur kanunda tanımlanmıştır. Oysaki dava konusu düzenleme ile yönetici sınıfı kadrolar dışında görev yapan personelin derece yükselmesi zorlaştırılmış ve hatta engellenmiştir.

Anayasanın 10. Maddesi, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." demekte ve herhangi bir ayrım yapılmaksızın eşit durumla olanlara eşit muamele ve işlem yapılması gerekliliğini ifade etmiştir. Hiç kimse yönetici sınıfı dışında görev yapıp yapmadığına göre bir ayrıma tabi tutulamayacaktır. Zira dava konusu düzenleme ile 657 sayılı kanunun belirlediği ölçüt dışında personeller yönetici sınıfında çalışan personel ve diğerleri olarak ayrıma tabi tutulmuş anayasaya ve hukuka aykırı davranılmıştır.

Yukarıda bahsedilen gerekçeler ile açıkça hukuka aykırı olan bu düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulması akabinde yargılama neticesinde iptali için sendikamızca  Danıştay 12. Dairesi nezdinde 07/07/2021 tarih ve 2021/5604 Esas numarasıyla dava açılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+