Giyim Yardımı Ödemeleri Acilen Güncellenmeli ve Tüm Personeli Kapsayacak Şekilde Genişletilmelidir.

GİYİM YARDIMI ÖDEMELERİ ACİLEN GÜNCELLENMELİ VE TÜM PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMELİDİR.

 

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan sosyal haklar ve yardımlar arasında "giyecek yardımı" da bulunmaktadır. TEÇ-SEN’in de gayreti ve talepleri neticesinde 01/01/2010 tarihinden itibaren giyim yardımları nakden ödenmeye başlanmıştır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre, memur, şef, v.b gibi birçok personele giyim yardımı yapılmamaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel de giyim yardımı hakkından faydalanamamaktadır.

Memur ile VHKİ unvanlı personel aynı işleri yapmasına rağmen; memur unvanlı personele hiçbir şekilde giyecek yardımı verilmemektedir. VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni unvanlı personele ise 2021 yılı için 20,21 TL gibi çok komik bir tutarda “iş önlüğü” yardımı yapılmaktadır.

İş önlüğü için ödenecek 20,21 TL üzerinden % 15 oranında gelir vergisi ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesildiğinde 17,00 TL kalmaktadır. Herhangi bir giyim mağazasına sorulduğunda veya internetten alışveriş sitesinde “iş önlüğü” fiyatları araması yapıldığında 55,00 TL’nin altında iş önlüğü fiyatı olmadığı görülmekte olup, 17,00 TL’ye iş önlüğü almak mümkün değildir. Aynı durum diğer giyim yardım türleri için de geçerlidir.

Öte yandan; ayni olarak yapılan giyim yardımlarından gelir vergisi kesilmemesine rağmen; nakdi olarak ödenen giyim yardımından gelir vergisi kesilmesi eşitlik ilkesine ve hukuka aykırıdır.

Aynı Yönetmeliğe göre, hizmetli personele takım elbise ve ayakkabı verilmesi belirlenmiş; ancak bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni vb. personele sadece iş önlüğü verilmesi öngörülmüş olması sosyal devlet ilkesi ve hakkaniyet ile bağdaşmamaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen giyim yardımı tutarlarında 2018 yılı öncesinde % 5 oranında; 2019, 2020 ve 2021 yılında ise % 7 oranında artış yapıldığı anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2022 yılı giyim yardımı için ise yine % 7 oranında artış öngörülmüştür.[1] Ancak, bu artış oranları TUİK tarafından açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranının çok altında kalmaktadır.

Nitekim; TUİK tarafından açıklanan Nisan 2021 verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,14 olarak gerçekleşmiştir.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre hizmetli personele takım elbise için brüt 200,22 TL ve ayakkabı için brüt 56,50 TL olmak üzere toplam 256,72 TL ücret ödenmesi öngörülmüştür.

 

HİZMETLİ PERSONEL İÇİN ÖRNEK GİYECEK YARDIMI HESABI

Yılı

Bir Önceki Yıla Göre Giyecek Yardımı Artış Oranı %

Hizmetli Giyecek Yardım Tutarı (Brüt)

TÜFE

Yıllık

TÜFE

Oranı

%

TÜFE Oranına Göre Artış Olsaydı TL

Hizmetli Personel Kaybı TL

2021

7 %

256,72

2020

14,60 %

355,96

99,26

2020

7 %

239,92

2019

11,84 %

310,61

70,71

2019

7 %

224,21

2018

20,30 %

277,72

53,52

2018

5 %

209,54

2017

11,92 %

230,86

21,32

Son 4 yılda hizmetli personelin kayıp tutarı

244,81

 

Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk Devleti olduğu vurgulanmıştır. Anayasa Mahkemesinin kararlarında sosyal hukuk devleti ise, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet olarak tanımlanmıştır.

Anayasanın 55 inci maddesinde; “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarı yapılan açıklamalar çerçevesinde;

1-) Giyecek yardımı, herhangi bir ayrım yapılmadan görevin getirdiği zorluklar da dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde tüm personele nakit olarak verilmelidir.

2-) G.İ.H.,.Y.H.S.,T.H.S.,S.H.S. kadrolarında görev yapan  tüm personele en az iki takım elbise, iki gömlek, bir deri bot ve bir deri ayakkabı alabilecek şekilde giyecek yardımı nakit olarak ödenmelidir.

3-) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel de emsali memura yapılan giyecek yardımından aynı oranda faydalandırılmalıdır.

4-) Giyecek yardımı tutarları, yıllık TÜFE oranları da dikkate alınarak, piyasa fiyatlarına göre belirlenmelidir.

5-) Nakdi olarak ödenen giyecek yardımından gelir vergisi kesintisi yapılmamalıdır.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

 

+