4-B’li Personellerin Giyim Yardımından Kapsam Dışı Bırakılmasını Yargıya Taşıdık.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanınan sosyal haklar ve yardımlar arasında "giyecek yardımı" da bulunmaktadır. Ancak idareler, 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin giyim yardımı hakkından yararlandırılmasından imtina etmektedir.

Halbuki 28.06.1978 tarih ve 15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesinin 6. fıkrasına göre: "İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır." denmektedir.

Bu bağlamda sözleşmeli personelin emsali niteliğinde bulunan kadrolar gibi giyim yardımı hakkından yararlanması gerekmektedir. 24.06.2020 tarih ve 2234 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün genelgesinden de anlaşılacağı üzere 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca ihdas edilen "idari destek görevlisi" pozisyonu için Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil "hizmetli" unvanlı kadronun emsal alınması gerekmektedir.

Bu sebeple idari destek personeli olarak görev yapan üyemiz, hizmetli unvanlı kadroya ilişkin olarak giyim yardımından yararlanması gerekirken bu hakkını uygulamaktan imtina eden idareye karşı bu husus dava konusu edilmiştir. Açılan bu dava şu anda Manisa 1. İdare Mahkemesince 2021/334 Esas numarası ile görülmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+