TEÇ-SEN GENEL MERKEZ ENGELLİLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ ENGELLİLER KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINDAN
BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere Covid-19 ile mücadele kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik
tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14/04/2021 tarih ve 31454 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelgeye istinaden Millî
Eğitim Bakanlığımızca da Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya ilişkin Usul ve Esaslar
yayınlanmıştır.
Ancak 2021/8 sayılı Genelge ve MEB Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar gereği
idari izinli sayılan, Uzaktan ve dönüşümlü çalışan engelli eğitim çalışanlarının, "İdari izin
verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar,
çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır" hükmü kullanılarak amirleri tarafından
görevlerine ihtiyaç duyulsun/duyulmasın görev yerlerine çağrıldıkları duyumları, 16/04/2021
tarihli sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı’na ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen
resmi yazılarımıza rağmen Sendikamız Genel Merkez Engelliler Komisyonumuza yoğun bir
şekilde gelmeye devam etmektedir.
Dünya genelinde gelişen Koronavirüs pandemisi, BM Engelli Hakları Sözleşmesi
bağlamında; engelliler için önemli ölçüde yüksek riskli ve insani acil bir durumdur.
Sözleşmenin “risk durumları ve insani açıdan acil durumlar” başlıklı 11. maddesine göre
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, koronavirüs pandemisinin sürdüğü süreç içinde engellilerin
korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku
dâhil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm
tedbirleri almakla yükümlüdür.
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun “istihdam” başlıklı 14. maddesinde; çalışan
engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı
muamelede bulunulamayacağı ve çalışan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 10; engelliler için alınacak önlemlerin eşitlik
ilkesine aykırı olmayacağını hüküm altına alırken, madde 50; “Bedeni ve ruhi yetersizliği
olanlar, çalışma şartları bakımından özel korunurlar” ifadesi ile engelli çalışanları güvence
altına alır.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları
Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesine göre engelliler, engelliliği artırıcı ve ek engel getirici
işlerde çalıştırılamazlar.
Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesine göre; "işveren, iş
sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi yapılırken, engelli çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupları
dikkate alır." denilmiştir.
Söz konusu Sözleşme, Anayasa, Kanun, Genelgeler ile Yönetmelikler ve gelişen yeni
teknolojik alt yapı uzaktan çalışma yöntemi ile çalışabilecek durumda olan engelli personelin
risk altında çalışmasının önüne geçebilmektedir.
TEÇ-SEN Engelliler Komisyonu Başkanlığı olarak Engelli kamu görevlilerinin
haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların
düzenlenmesinde, evrensel hukukun öngördüğü ilke ve kuralların özellikle de ILO
Sözleşmelerinde, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde, İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesinde, Avrupa Sosyal Şartında, Avrupa Konseyi Direktiflerinde, Anayasada,
Engelliler Kanununda ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ifade edilen kural ve
kayıtların dikkate alınmadığı ve uygulayıcılar tarafından özenle ve insanca uygulanmadığı
takdirde kurumlar ve şahıslar hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu, Aile  ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Daire
Başkanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü nezdinde girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna
duyuruyoruz.
TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ / ENGELLİLER KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI

+