2828 Sayılı Kanun Kapsamında İstihdam Edilen Üyemizin İhraz Ettiği Unvana Atanması İçin Açtığımız Davayı Kazandık.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 maddesi kapsamında memuriyete atanan üyemizin 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesi kapsamında öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olduğu teknisyen unvanına atanmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığımız davayı kazandık.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi verdiği kararda özetle; her ne kadar davalı idarece yukarıda anılan kanunun geçici 16ncı maddesi kapsamında 2018 yılında başvurular alınıp objektif bir şeklide hizmet üstünlüğü dikkate alınarak bir kısım başvuru sahiplerinin ihraz ettikleri unvanlara atamalarının gerçekleştirildiği anlaşılmış ise de; bu durumun anılan kanun maddesi kapsamında yapılan başvurunun/başvuruların boş kadro durumu ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme ve buna göre ihraz edilen unvanlara atama yapılamayacağı anlamına gelmediğinden, davacının öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği teknisyen unvanına ilişkin davalı idare bünyesinde atanabileceği boş teknisyen kadrosunun olduğu hususu da gözetildiğinde; kurum ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili unvanda davacının hizmetine ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunda somut bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin davacının başvurusunun zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Denilmiştir.

HATIRLATMA: Bilindiği üzere 7103sayılı Kanun'un 25. maddesi kapsamında öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen unvanlara daha önce Milli Eğitim Bakanlığınca atamalar gerçekleştirilmişti. Bu atamaların içerisinde bulunmayan “MEMUR" unvanına ilişkin eksik düzenlemenin, İPTALİNE karar verilmesi için sendikamızca Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2018/2217 esas numarasıyla dava açılmış olup bu konuda ki davamız henüz sonuçlanmamıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture picture

+