2828 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen üyemizin ihraz ettiği unvana atanması için açtığımız davayı kazandık.

2828 sayılıSosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 maddesi kapsamında memuriyete atanan üyemizin 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesi kapsamında öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olduğu teknisyen unvanına atanmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığımız davayı kazandık.

Sakarya 2.İdare Mahkemesi verdiği kararda özetle; davacının, görev yaptığı il veya kurumuna bağlı herhangi bir ilde teknisyen unvanı ile atamasının yapılması talebiyle 10.01.2020 tarihinde yaptığı başvurunun, normlar hiyerarşisinin gereği olarak 2828 sayılı Kanun'un Geçici 16.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen(fiilen görevde bulunmak, kurumun kadro ve ihtiyaç durumu, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle öğrenim durumu) şartlarını sağlayıp sağlamadığı yönünde gerekli araştırma yapılarak atamasının yapılması ya da belirtilen şartları taşımaması durumunda atamasının yapılmaması yönünde işin esası hakkında işlem tesis edilmesi gerekir iken, davacının başvurusu hakkında araştırma yapılmaksızın "öğrenim durumu itibari ile ihraz edilen unvanlara atamaların yapıldığı ve sürecin tamamlandığı" gerekçesi ile reddedilmesine dair tesis edilen dava konusu 15/01/2019 tarih ve E.1082594 Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, karar verilmiştir. Denilmiştir.

HATIRLATMA: Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesi kapsamında öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ünvanlara daha önce Milli Eğitim Bakanlığınca atamalar gerçekleştirilmişti.  Bu atamaların içerisinde bulunmayan “MEMUR" ünvanına ilişkin eksik düzenlemenin, İPTALİNE karar verilmesi için sendikamızca Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2018/2217 esas numarasıyla dava açılmış olup bu konuda ki davamız henüz sonuçlanmamıştır.


picture picture picture picture

+